คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานทางด้านการศึกษา | วิชาการ.คอม


คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานทางด้านการศึกษา

กล่าวถึงภาพรวมของการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในด้านการศึกษา การประยุกต์เทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Software และตัวอย่างการใช้งานจริง

ผู้เขียน rmutsv ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกในด้านการศึกษา

โดย นางสาวมรกต การดี นางสุพัชชา คงเมือง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลที่เร็วขึ้น เนื้อที่จัดเก็บข้อมูล และชุดคำสั่งสามารถเก็บได้มากขึ้น แต่ในขณะที่ขนาดและราคากลับเล็กและถูกลง อุปกรณ์การแสดงผลจากที่เคยเป็นสีขาว-ดำ ดูแล้วไม่น่าสนใจ พัฒนามาเป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีสีสันน่าสนใจมากขึ้น และที่สำคัญการใช้งานง่ายขึ้นมาก จากเดิมการสั่งที่ต้องจดจำคำสั่งงานคอมพิวเตอร์ และพิมพ์คำสั่งป้อนลงในคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางครั้งยากต่อการจดจำพัฒนามาเป็นการสั่งงานผ่านรูปภาพที่เป็นตัวสื่อสารแทนที่เรียกว่า กราฟิกยูซเซอร์อินเตอร์เฟส (GUI : Graphical User Interface) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการช่วงหนึ่งของคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) ที่ได้มีการพัฒนาขึ้น คอมพิวเตอร์กราฟิก ได้มีบทบาทมากในการทำงานปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ ความบันเทิง และด้านการศึกษา เพราะคอมพิวเตอร์กราฟิกจะเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ หรือสื่อสารจากคอมพิวเตอร์ไปสู่มนุษย์ โดยใช้รูปภาพ กราฟ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ดังที่เห็นในปัจจุบัน มีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการ์ตูน ภาพยนตร์ การทำแบบจำลองต่าง ๆ การผลิตสื่อการเรียนการสอน และในที่นี้จะขอกล่าวถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกที่นำมาประยุกต์ใช้ในการด้านการศึกษา จากสภาพการศึกษาในระบบทั่วไปอยู่ในรูปแบบของการใช้หนังสือ ตำราเรียน บางครั้งก็ต้องใช้รูปภาพ สื่อกราฟิกมาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น บทเรียนสำหรับเด็กเล็กที่ต้องสอนเรื่องสัตว์ต่างๆ ก็ต้องมีการหยิบยกรูปสัตว์ต่าง ๆ ออกให้กับผู้เรียนได้เห็น หรือจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีความสนใจ และอยากติดตามบทเรียนต่อไป อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียน การนำคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ หรือที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คือ กระบวนการเรียนการสอน แบบมีปฏิสัมพันธ์ สามารถโต้ตอบได้ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ โดยจะประกอบไปด้วยสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เนื้อหา คำถาม มีการเฉลยคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนตอบมีการโต้ตอบกลับมายังผู้เรียน เช่น คะแนนของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรในลำดับต่อไป สำหรับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยในด้านการสร้างความจูงใจให้เกิดการอยากที่จะเรียนรู้ เนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง ที่เป็นสิ่งดึงดูด ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง สามารถเลือก ตัดสินใจที่จะเลือกบทเรียน และมีกำลังใจที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการโต้ตอบผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบ สำหรับบทเรียนในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผู้เรียน บททดสอบก่อนเรียนให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน และมีเฉลยคำตอบ จากนั้นเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน และทำการทดสอบหลังเรียน โดยมีบททดสอบหลังเรียน และมีการเฉลยคำตอบเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตัวผู้เรียน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา