ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวง | วิชาการ.คอม


ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

ผู้เขียน rangson ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 324 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลนำมาหาค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจนำมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stamdard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ One-way analysis of variance ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวงไม่มีความแตกต่างกันที่นัยสำคัญ .05 3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวงไม่มีความแตกต่างกันที่นัยสำคัญ .05

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา