วิชาการดอทคอม ptt logo

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้เขียน: rangson ชมแล้ว: 24,458 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 10 October 2007, 4:40 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 25 November 2007, 2:20 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 324 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลนำมาหาค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจนำมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stamdard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ One-way analysis of variance ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวงไม่มีความแตกต่างกันที่นัยสำคัญ .05 3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหลวงไม่มีความแตกต่างกันที่นัยสำคัญ .05*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 8 ส.ค. 2553 (09:12)
อยากทราบชื่อและนามสกุลผู้วิจัยบทความนี้ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงงานวิจัยที่กำลังวิจัยอยู่
bum.com@hotmail.com
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


rangson
(Rangson)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,672 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน