การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานการศึกษา | วิชาการ.คอม


การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานการศึกษา

สารบัญ

การประยุกต์ใช้ e-Learning กับการศึกษาในปัจจุบัน

การประยุกต์ใช้ e-Learning กับการศึกษาในปัจจุบัน

e-Learning มีความจำเป็นและเข้ามามีบทบาทกับการศึกษาทั่วโลกอย่างสูง เพราะปัจจุบัน e-Learning กำลังได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และคนวันทำงานอย่างมาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียนแบบ e-Learning กันมากขึ้น เนื่องจากสามารถศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา e-Learning จึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการรับรองการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี 2549 ทำให้ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการเติบโตของหลักสูตร e-Learning มีอัตราการเติบโตเป็นเท่าตัว เพราะการศึกษาทางไกลไม่เพียงจะอำนวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนแล้ว ยังอำนวยประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในแง่ของการบริหารจัดการด้วย คือ การจัดการการเรียนการสอนด้วย e-Learning ทำให้ต้นทุนในการจัดการหลักสูตรต่ำลงด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในระบบทางไกลที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาเข้าชั้นเรียน และสามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เป็นช่องทางในการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าไปถึงผู้ที่มีความต้องการได้ในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ดังนั้น e-Learning จึงเป็นช่องทาง โอกาสและทางเลือกไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้น มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังได้ให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการเปิดหลักสูตร e-Learning กันมากมาย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการ วิทยาลัยทางไกล เอแบค เป็นต้น และได้มีหลักสูตรใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าจากการขยายตัวของหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของ e-Learning ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในงานการศึกษาในอนาคต

ในการเรียนผ่านระบบ e-Learning ทำให้สังคมระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่วมเรียนจะมีโอกาสที่จะพบหน้ากันได้น้อยมาก แต่ก็มีช่องทางในการสื่อสารอื่น ๆ เช่น e-mail และการโทรถามอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนผ่านระบบนี้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงควรมีกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ 12 กิจกรรม ดังนี้

1. กรณีศึกษา (Case Study) ต้องกำหนดว่าจะให้นักศึกษาวิเคราะห์คนเดียว หรือเป็นกลุ่ม ควรมีกรณีศึกษาที่ต้องทำเป็นกลุ่มด้วย 2. แบบฝึกหัดท้ายบท (Exercise) ต้องระบุว่าจะให้นักศึกษาทำบทละกี่ข้อ 3. Assignment นักศึกษาต้องส่งงานตามที่อาจารย์สั่ง 4. e-mail นักศึกษาต้อง e-mail ถึงอาจารย์และเพื่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งโดยอาจารย์ต้องตอบภายใน 24 ชั่วโมง 5. Chat นักศึกษาจะต้องมาออนไลน์และโต้ตอบกับอาจารย์หรือเพื่อนตามตารางเวลาที่กำหนด 6. Shared Folder นักศึกษาสามารถอัพโหลดไฟล์ที่เป็นประโยชน์ในบทเรียน หรือความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนได้สามารถเข้ามาดาวน์โหลดไปไว้ศึกษาต่อได้ 7. Group Meeting นักศึกษาจะต้องเข้ามาประชุมกับเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน 8. Message Board นักศึกษาจะต้องเข้ามาตั้งคำถามเมื่อมีข้อสงสัยในเนื้อหาวิชา และพยายามค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อตอบคำถามที่เพื่อนได้ Post เอาไว้ 9. Quiz นักศึกษาจะต้องทำ Online Quiz 10. Report นักศึกษาจะต้องส่ง Report โดยการส่งผ่านทาง e-mail ไปยังอาจารย์ผู้สอนหรือส่งผ่านระบบ 11. Poll Vote นักศึกษาจะต้องเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโหวตให้กับหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 12. Exam นักศึกษาสามารถส่งข้อสอบ Take-home Exam ไปยัง e-mail ของผู้สอนหรือส่งผ่านระบบ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา