ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น | วิชาการ.คอม


ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น รวบรวมโดย นางปริสา วงศ์คำพระ ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน parisaw ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

กราฟ

     ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ทำให้นักเรียนบางคนได้เรียนบางคนไม่ได้เรียน แต่ถ้าพูดถึงในส่วนของเนื้อหาเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง กราฟเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้จำลองปัญหาบางปัญหาโดยเขียนแผนภาพที่ประกอบด้วยจุดและเส้น ปัจจุบันมีการนำทฤษฎีกราฟมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่ในบทเรียนคณิตศาสตร์ของช่วงชั้นที่ 4 นั้นมีเนื้อหาเพียงบางส่วนในทฤษฎีกราฟเท่านั้นซึ่งประกอบด้วย กราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน กราฟออยเลอร์ การประยุกต์ของกราฟ ดังนั้นถ้าต้องการศึกษาเนื้อหาเรื่องทฤษฎีกราฟต้องค้นคว้าเพิ่มเติมอีกสักหน่อย ถ้าต้องการสืบค้นทางอินเทอร์เนตสามารถใช้คำสืบค้นได้หลายคำดังเช่น กราฟ ทฤษฎีกราฟ ดีกรีของจุด กราฟออยเลอร์ นะค่ะสาระและมาตรฐานการเรียนรู้       สาระเพิ่มเติม 2 วิยุตคณิต              หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง       1. เขียนกราฟเมื่อกำหนดจุดยอด(vertex)และเส้นเชื่อม(edge)ให้ และระบุได้ว่ากราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่       2. นำความรู้เรื่องกราฟไปใช้แก้ปัญหาบางประการได้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา