แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นางดวงสมร เนตรภักดี โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) | วิชาการ.คอม


แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นางดวงสมร เนตรภักดี โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและการผลิตแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน Donna0046 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แบบฝึกไวยากรณ์เสริมทักษะการเขียน ชุดการเขียนประโยคคำถามและคำตอบด้วยQuestion Words

lสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ได้ให้คำนิยามและความหมายของผลงานทางวิชาการประเภทแบบฝึกหัด-แบบฝึกทักษะไว้ดังนี้

**แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ หมายถึง กิจพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีความหลาหลาย และปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระยวนการคิด กระบวนการเรียนรู้  สามารถนำผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญของสาระการเรียนรู้  รวมทั้งทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเองได้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา