วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย อยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม
ผู้เขียน: Donna0046 ชมแล้ว: 250,225 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 26 November 2007, 5:48 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 27 December 2007, 3:17 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 ชื่อเรื่อง วิเคราะห์เนื้อหา : สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระสำคัญ
หน้า : 2 วิเคราะห์เนื้อหา : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง
หน้า : 3 เนื้อหาสาระ
หน้า : 4 กระบวนการเรียนรู้
หน้า : 5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 1 ; กระบวนการเรียนภาษา(ทักษะการอ่าน)
หน้า : 6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 2 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้า : 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 3 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้า : 8 สื่อการเรียนรู้
หน้า : 9 การวัดผลและประเมินผล ชั่วโมงที่ 1
หน้า : 10 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 2
หน้า : 11 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 3

หน้าที่ 1 - ชื่อเรื่อง วิเคราะห์เนื้อหา : สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระสำคัญ
ชื่อเรื่อง : How do you use your cell phone by using His Majesty the king's " Sufficiency Economy " ? สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรมมาตรฐาน สารที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐานการเ รียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1 : เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนและที่เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยี่และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้และเห็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตลอดชีวิต มาตรฐาน ต 2.2 : เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำมาใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 3.1 : ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานใน การพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐาน ต1.1.1 : เข้าใจภาษาท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด รวมทั้งเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายที่พบในสื่อจริง มาตรฐาน ต1.1.2 : อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและ เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน มาตรฐาน ต1.1.3 : เข้าใจและตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง(Non-text Information) ในรูปแบบต่างๆและบูรณาการข้อมูลในสื่อเข้าสู่หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยถ่ายโอนเป็นข้อความที่ ใช้ถ้อยคำของตนเองและถ่ายโอนข้อความเป็นสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบอื่น มาตรฐาน ต 1.2.3 : ใช้ภาษาเพื่อขอ และให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ของตนเอง สิ่งที่ตนสนใจ และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ มาตรฐาน ต 2.2.1 : เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยคและข้อความที่ซับซ้อน และนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มาตรฐาน ต 3.1.1 : ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สาระสำคัญ การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความรู้ทั้งมวล การอ่านบทสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นชอบทำในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบัน การศึกษาคำศัพท์ สำนวน ภาษาที่เกี่ยวข้อง จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทสนทนาที่อ่าน สามารถตอบคำถามและบูรณาการความรู้ความเข้าใจเข้าสู่หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความตระหนักและนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการใช้โทรศัพท์ของตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดและใช้โทรศัพท์อย่างประมาณตน*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 4 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 11 มี.ค. 2552 (06:07)

เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจนว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้และเป็นจริงค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ
ครูนิรมล


thungkaeo
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 52 ดวง

ความเห็น 2 2 พ.ค. 2552 (12:17)

ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูล เป็นครูมือใหม่ ได้ประโยชน์มาก ขอบคุณอีกครั้งค่ะYell


PONG5702
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 28 มิ.ย. 2552 (01:14)

ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนน่ะคะ� และขอขอบคุณมากสำหรับการเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ที่อ่านแล้วรู้สึกว่านำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีที่เดียว� เป็นประโยชน์มากสำหรับเพื่อนครูที่นำไปเป็นตัวอย่าง


pit2500
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 15 มิ.ย. 2554 (11:50)
เป็นสมาชิกใหม่ค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากที่แบ่งปันความสาระดีีๆๆๆๆๆเป็นประโยชน์อย่างมาก และยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ดี
khettie
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


Donna0046
(นางดวงสมร เนตรภักดี)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 9,562 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 3 ครั้ง
ได้รับดาว 152 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน