แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร

สารบัญ

          
หน้าที่ 1 ชื่อเรื่อง วิเคราะห์เนื้อหา : สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระสำคัญ
หน้าที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง
หน้าที่ 3 เนื้อหาสาระ
หน้าที่ 4 กระบวนการเรียนรู้
หน้าที่ 5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 1 ; กระบวนการเรียนภาษา(ทักษะการอ่าน)
หน้าที่ 6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 2 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้าที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 3 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้าที่ 8 สื่อการเรียนรู้
หน้าที่ 9 การวัดผลและประเมินผล ชั่วโมงที่ 1
หน้าที่ 10 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 2
หน้าที่ 11 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 3

การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 2

 ชั่วโมงที่ 2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3 P ขั้นกระบวนการ/ทักษะ การวัดผล/ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3 P **นำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) 1.การวัดผล/ประเมินผล - จากการสังเกตพฤติกรรม 2.เกณฑ์การประเมินผล - สังเกตจากการร่วมมือและตอบสนองในกิจกรรมที่ครูกระตุ้นความสนใจ มากกว่าร้อยละ 70 **ขั้นนำเสนอ(Presentation) 1.การวัดผล/ประเมินผล - อ่านออกเสียงคำศัพท์ - บอกความหมายคำศัพท์ - ตอบคำถาม 2.เกณฑ์การประเมินผล - อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 - บอกความหมายคำศัพท์ได้ ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 - ตอบคำถามได้ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 70 **ขั้นฝึก(Practice) 1.การวัดผล/ประเมินผล - ตั้งคำถามและตอบคำถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของตนเอง 2.เกณฑ์การประเมินผล - ตั้งคำถามและตอบคำถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของตนเองได้ ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 **ขั้นนำไปใช้(Production) 1.การวัดผล/ประเมินผล - ถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้ โทรศัพท์ของเพื่อน 2.เกณฑ์การประเมินผล - ถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของเพื่อนได้มากกว่าร้อยละ 80 [[68114]][[68114]][[68114]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา