แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร

สารบัญ

          
หน้าที่ 1 ชื่อเรื่อง วิเคราะห์เนื้อหา : สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระสำคัญ
หน้าที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง
หน้าที่ 3 เนื้อหาสาระ
หน้าที่ 4 กระบวนการเรียนรู้
หน้าที่ 5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 1 ; กระบวนการเรียนภาษา(ทักษะการอ่าน)
หน้าที่ 6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 2 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้าที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 3 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้าที่ 8 สื่อการเรียนรู้
หน้าที่ 9 การวัดผลและประเมินผล ชั่วโมงที่ 1
หน้าที่ 10 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 2
หน้าที่ 11 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 3

วิเคราะห์เนื้อหา : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 1. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด รวมทั้งเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายที่พบในสื่อจริง ข้อที่ 2. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับ เนื้อหาที่อ่าน ข้อที่ 3. เข้าใจและตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง(Non-text Information) ในรูปแบบต่างๆและบูรณาการข้อมูลในสื่อเข้าสู่หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเองและถ่ายโอนข้อความเป็นสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบอื่น ข้อที่ 7. ใช้ภาษาเพื่อขอ และให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ของตนเอง สิ่งที่ตนสนใจ และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ ข้อที่15. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยคและข้อความที่ซับซ้อน และนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ข้อที่ 21. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และหลักแนวคิดของเศรษกิจพอเพียง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จุดประสงค์ปลายทาง นักเรียนอ่านบทสนทนาและตอบคำถามได้ สามารถนำความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามาบูรณาการเข้าสู่หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของตนเองในชีวิตประจำวันได้ จุดประสงค์นำทาง ชั่วโมงที่ 1 1. ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพในบทสนทนาได้ 2. ฟังและอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวนใน บทสนทนาได้ถูกต้อง 3. บอกความหมายคำศัพท์ สำนวนใน บทสนทนาได้ถูกต้อง 4. ฟังบทสนทนาแล้วอ่านออกเสียงตามได้ 5. อ่านบทสนทนาโต้ตอบกันได้ 6. ตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาด้วยปากเปล่าได้ 7. เขียนตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาได้ ชั่วโมงที่ 2 8. อ่านออกเสียงคำศัพท์หลักที่เกี่ยวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ 9. บอกความหมายคำศัพท์หลักที่เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ 10. ตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลสำรวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองและเพื่อนได้ 11. อ่านออกเสียงคำถามและตอบคำถามสำรวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง และเพื่อนได้ 12. ถามสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองและเพื่อนได้ ชั่วโมงที่ 3 13. บอกหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 14. สรุปข้อมูลที่สำรวจได้ 15. นำข้อมูลที่สรุปมาอภิปรายแล้วบูรณาการเข้าสู่หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ 16. จัดทำบัญชีการใช้โทรศัพท์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้ [[65408]] [[65409]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา