แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร

สารบัญ

          
หน้าที่ 1 ชื่อเรื่อง วิเคราะห์เนื้อหา : สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระสำคัญ
หน้าที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง
หน้าที่ 3 เนื้อหาสาระ
หน้าที่ 4 กระบวนการเรียนรู้
หน้าที่ 5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 1 ; กระบวนการเรียนภาษา(ทักษะการอ่าน)
หน้าที่ 6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 2 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้าที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 3 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้าที่ 8 สื่อการเรียนรู้
หน้าที่ 9 การวัดผลและประเมินผล ชั่วโมงที่ 1
หน้าที่ 10 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 2
หน้าที่ 11 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 3

เนื้อหาสาระ

เนื้อหาสาระ 1. Conversation : ใบความรู้ที่ 1 จาก หนังสือ My World Book 3 หน้าที่ 4 2. Expression : Making and Agreeing to requests : A : Excuse me. Can I ask you a few questions? B : Sure 3. คำศัพท์และสำนวน ภาษา - cell phone (n.) : telephone using battery that you can carry with you and use in any place หรือเรียกว่า mobile phone (โทรศัพท์เคลื่อนที่) - survey (n.) : a set of questions that you ask a large number of people in order to find out their opinions or behavior (การสำรวจ) - bill ( n.) : an itemized list or statement of fees or charges. ( ใบเสร็จ ) 5. ข้อมูลด้านวัฒนธรรม - โทรศัพท์มือถือออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปลายปี ค.ศ. 1970 โดยบริษัทอิลลินอยส์ เบลล์ เทเลโฟน (Illinois Bell Telephone Company) ในเมืองชิคาโก(Chicago) ซึ่งสร้างความสำเร็จอย่างมากให้กับบริษัท 6. หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ( His Majesty the King’s "Sufficiency Economy" ) 6.1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง - sufficiency : n. ความพอเพียง - economy : n. การประหยัด การใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด - sufficiency economy : n. เศรษฐกิจไอเพียง - philosophy : n. หลักปรัชญา หลักแนวคิด - moderation : n. พอสมควร พอประมาณ - reasonableness : n. มีเหตุมีผล - self-awareness : n. มีภูมิคุ้มกัน - require : v. ต้องการ - condition : n. เงื่อนไข - knowledge : n. ความรู้ - virtue : n. คุณธรรม - the middle path : n. ทางสายกลาง - globalization : n. โลกาภิวัตน์ - honesty : n. ความซื่อสัตย์สุจริต - prudence : n. ความฉลาด, ความสุขุม - self-reliance : n. ความเชื่อถือ , ความไว้ใจ - integrity : n. ความไม่แบ่งแยก ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว - luxury : n. ความฟุ่มเฟือย - economical : adj. ประหยัดมัธยัสถ์ - patience : n. ความอดทน 6.2 ความหมาย “เศรษฐกิจพอเพียง” “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ 6.3 หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : 6.3.1 ทางสายกลาง : พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 6.3.2 เงื่อนไข : ความรู้ และ คุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม"3ห่วง2 เงื่อนไข" th.wikipedia.org/wiki/ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ นักเรียนตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า พอเหมาะกับฐานะและงบประมาณค่าใช้จ่ายของตนเอง 2. ความมีเหตุผล นักเรียนรู้จักใช้โทรศัพท์มือถือตามความจำเป็นและมีเหตุผลในการใช้โทรศัพท์ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นักเรียนสำรวจข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองและของเพื่อนแล้วนำมาสรุปวิเคราะห์ประโยชน์และโทษของการใช้โทรศัพท์ จัดทำบัญชีการใช้โทรศัพท์ในแต่ละวันของตนเอง แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการใช้โทรศัพท์อย่างคุ้มค่า ประหยัดและพอเพียง  เงื่อนไข 4. เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและนำความรู้ความเข้าใจมาบูรณาการกับการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในชีวิตประจำวัน 5. เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีสติปัญญา ซื่อสัตย์ และประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามค่าวัตถุนิยม [[65414]][[65414]][[65414]][[65414]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา