แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัส อ33101- ครูดวงสมร

สารบัญ

          
หน้าที่ 1 ชื่อเรื่อง วิเคราะห์เนื้อหา : สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระสำคัญ
หน้าที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง
หน้าที่ 3 เนื้อหาสาระ
หน้าที่ 4 กระบวนการเรียนรู้
หน้าที่ 5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 1 ; กระบวนการเรียนภาษา(ทักษะการอ่าน)
หน้าที่ 6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 2 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้าที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ชั่วโมงที่ 3 ; กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P
หน้าที่ 8 สื่อการเรียนรู้
หน้าที่ 9 การวัดผลและประเมินผล ชั่วโมงที่ 1
หน้าที่ 10 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 2
หน้าที่ 11 การวัดผล ประเมินผล ชั่วโมงที่ 3

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ 1. หนังสือเรียนMy World Book 3 หน้า 4 2. ซีดีบันทึกเสียง 3. โทรศัพท์มือถือของจริง 4. เครื่องเล่นซีดี 5. Dictionary 6. ใบความรู้ 7. ใบงาน [[65440]] [[65441]] [[65440]] **ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง : How often do you use your cell phone Conversation Kevin : Excuse me’ I’m doing a survey about cell phones. Can I ask you a few questions ? Julie : Sure. Kevin : How often do you use your cell phone ? Julie : All the time. I enjoy talking to my friends. Kevin : And do you use any other options on your phone? Like e-mail or ………………… Julie : I often send messages. It’s cheaper. And sometimes I take photos and send them to my friends. Kevin : Anything else ? Julie : Yeah. My parents often call me on my cell phone, expecially when I’m out at night. They like to know that I’m safe. Kevin : Do you have any problems ? Julie : Yes. The large bill at the end of the month. *ข้อมูลด้านวัฒนธรรม - โทรศัพท์มือถือออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปลายปี ค.ศ. 1970 โดยบริษัทอิลลินอยส์ เบลล์ เทเลโฟน (Illinois Bell Telephone Company) ในเมืองชิคาโก (Chicago) ซึ่งสร้างความสำเร็จอย่างมากให้กับบริษัท *คำศัพท์และสำนวนภาษา - cell phone (n.) : telephone using battery that you can carry with you and use in any place หรือเรียกว่าmobile phone (โทรศัพท์เคลื่อนที่) - survey (n.) : a set of questions that you ask a large number of people in order to find out their opinions or behavior (การสำรวจ) - bill ( n.) : an itemized list or statement of fees or charges. ( ใบเสร็จ ) - a large bill : much money to pay ( จำนวนเงินมากในใบเสร็จ ) **ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง : หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร ::: “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานข้างต้น เป็นที่มา ของ นิยาม "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ดังแผนผังดังนี้ [[66761]] ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอพียง 1.พอประมาณ : รายจ่ายสมดุลกับรายรับ 2.มีเหตุมีผล : ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล, มีความจำเป็น,ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ, ใช้ของอย่างคุ้มค่าประหยัด 3. มีภูมิคุ้มกัน : มีเงินออม, แบ่งปันผู้อื่น, ทำบุญ 4. ความรู้คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพที่สุจริต , ด้วยความขยันหมั่นเพียร,ใช้สติปัญญา ในการตัดสินใจ , ดำเนินการต่างๆเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง **ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง : ตัวอย่างการบูรณาการนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง *หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ นักเรียนตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า พอเหมาะกับฐานะและงบประมาณค่าใช้จ่ายของตนเอง ข้อเสนอแนะ : ________________________________________ 2. ความมีเหตุผล นักเรียนรู้จักใช้โทรศัพท์มือถือตามความจำเป็นและมีเหตุผลในการใช้โทรศัพท์ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน ข้อเสนอแนะ : _______________________________________ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นักเรียนสำรวจข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองและของเพื่อนแล้วนำมาสรุปวิเคราะห์ประโยชน์และโทษของการใช้โทรศัพท์ จัดทำบัญชีการใช้โทรศัพท์ในแต่ละวันของตนเอง แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการใช้โทรศัพท์อย่างคุ้มค่า ประหยัดและพอเพียง ข้อเสนอแนะ : ________________________________________ *เงื่อนไข 4. เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและนำความรู้ความเข้าใจมาบูรณาการกับการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในชีวิตประจำวัน ข้อเสนอแนะ : _________________________________________________________ 5. เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีสติปัญญา ซื่อสัตย์ และประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามค่าวัตถุนิยม ข้อเสนอแนะ : _________________________________________________________ **ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง : การจัดทำสมุดบัญชีการใช้โทรศัพท์ ***ทำเป็นตารางทุกวันดังรายละเอียดต่อไปนี้และให้ส่งตามเวลาที่กำหนด Date : Monday 2 , 2007. No. /Call To /Time/How long/How much money/ 1/To my mother/ 08.00 - 08.02/ 2 minutes / 1 baht/ 2/ To Eddy / 12.00-12.30 / 30 minutes / 15 baht / 3/ To Malin / 16.00-16.30 / 30 minutes / 15 baht / Total : 16 baht **แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง : How often do you use your cell phone? Read the Conversation . Kevin : Excuse me’ I’m doing a survey about cell phones. Can I ask you a few questions ? Julie : Sure. Kevin : How often do you use your cell phone ? Julie : All the time. I enjoy talking to my friends. Kevin : And do you use any other options on your phone? Like e-mail or ………………… Julie : I often send messages. It’s cheaper. And sometimes I take photos and send them to my friends. Kevin : Anything else ? Julie : Yeah. My parents often call me on my cell phone, expecially when I’m out at night. They like to know that I’m safe. Kevin : Do you have any problems ? Julie : Yes. The large bill at the end of the month. **Direction : Choose the best answer. 1. Who is Kevin talking to ? a. Kevin’s friends b. Kevin’s parents c. Julie d. Julie’s parents 2. What does he want to know ? He wants to know………………………… a. about Julie’s parents b. about Julie’s friends. c. about Julie’s cell phone. d. how Julie use her cell phone. 3. Who does Julie like talking to on her cell phone? a. Kevin. b. Her friends. c. Her parents. d. Kevin’s friends 4. How does she use it ? a. Talking b. Talking and sending messages. c. Talking and sending photo d. b and c 5. How often do her parents call her when she’s out at night ? a. Always b. Usaully. c. All the time. d. Often. 6. Why do they call her ? a. To know that she’s safe. b. To talk to her. c. To tell her go back home. d. To tell her pick them up. 7. What doesn’t she like about her cell phone ? a. The colour b. The pric c. The large bill d. The options ( ข้อ 8-10 ) a. options b. bill c. problems d. massages 8. I likes my cell phone because it has a lot of……………………….. 9. Hello, Judy. I’m sorry. I can’t go to the meeting on time. I have some………………with my cars. 10. A : How do you know that she will come tomorrow ? B : She sends me ………………………..on my cell phone. **ใบงานที่ 1 : แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง : How often do you use your cell phone? Direction : True ( / ) or False ( X ) _____ 1. Kevin is buying the cell phones. _____ 2. Julie lets Kevin ask her a few questions. _____ 3. She always uses her cell phone. _____ 4. She likes to talk to her parents very much. _____ 5. She never uses any other options on her phone. _____ 6. She never sends messages because it is very expensive. _____ 7. She sometimes sends the photos to her friends. _____ 8.Her parents often call her on her cell phone when she’s out at night. _____ 9. They call her to go back home on time. _____10.She doesn’t have any problems with the large bill . Direction : Match the words in A with the meaning in B A ______ 1. a cell phone ______ 2. to do a survey ______ 3. option ______ 4. message ______ 5. bill Direction : Match the words in A with the meaning in B B a. ทำการสำรวจ b. ตัวเลือก, ทางเลือก c. ใบเสร็จ d. โทรศัพท์มือถือ e. ข้อความ [[68125]][[68125]][[68125]] **ใบงานที่ 2 : เรื่อง : คำศัพท์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง Direction : Match the words in A with the meaning in B. A ______ 1. sufficiency economy ______ 2. moderation ______ 3. reasonableness ______ 4. self-awareness ______ 5. the middle path ______6. knowledge ______7. virtue ______8. globalization ______9. honesty ______10. prudence ______11. self-reliance ______12. integrity ______13. luxury ______14. patience ______15. philosophy B a. ความรู้ b. มีเหตุมีผล c. ทางสายกลาง d. เศรษฐกิจพอเพียง e. พอประมาณ f. คุณธรรม g. โลกาภิวัฒน์ h. หลักปรัชญา, แนวคิด i. ความฉลาด , ความสุขุม j. ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ k. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน l. ความฟุ่มเฟือย m. ความซื่อสัตย์สุจริต n. มีภูมิคุ้มกัน o. ความอดทน คำสั่ง : จงเติมคำลงในช่องว่าง ( 15 คะแนน ) 16. เศรษฐกิจพอเพียง คือ _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________(3 คะแนน ) 17. ทางสายกลางมี_________ ห่วงได้แก่ ( 7 คะแนน ) 1. _____________________เช่น_________________________________ 2. _____________________เช่น_________________________________ _______________________________________________________ 3. _____________________เช่น_________________________________ ________________________________________________________ 18. ทางสายกลางมี ________ เงื่อนไข ได้แก่ ( 5 คะแนน ) 1. _______________________ได้แก่ ______________________________ __________________________________________________________ 2. _______________________ ได้แก่ ______________________________ _______________________________________________________ [[68126]][[68126]][[68126]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา