เกมทายใจด้วยตัวเลข (Number)โดยครูกรรณิกา | วิชาการ.คอม


เกมทายใจด้วยตัวเลข (Number)โดยครูกรรณิกา

การสอนโดยมีเกมส์ประกอบที่สอดคล้องกับบทเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความเพลิดเพลิน

ผู้เขียน kanni60 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การสอน Facts &Figures

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่องหลัก/หัวเรื่อง Food เรื่อง Facts & Figures เวลา 2 ชั่วโมง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 1 ต 1.1 ต 1.1.4 3 สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 : เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่างๆและนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มฐ.ต 1.1 4. เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออีเล็กทรอนิกส์ สาระสำคัญ การเขียนรายงานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงโดยใช้ตัวเลขรายงานการสำรวจ เป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน นักเรียนต้องฝึกฝนการเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ การสรุปความโดยใช้คำศัพท์ที่บรรยายข้อความที่ประสงค์จะรายงานให้ผู้อ่านทราบ ตลอดจนการเรียนรู้โครงสร้างทางภาษาเพื่อสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 3 เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จุดประสงค์ปลายทาง นักเรียนใช้ภาษาที่ถูกต้องในการเขียนรายงานการสำรวจข้อมูล จุดประสงค์ปลายทาง 1. นักเรียนอ่านเลขทศนิยมและเศษส่วนได้ 2. นักเรียนกรอกข้อมูลจากสิ่งที่ฟังได้ 3. นักเรียนสำรวจข้อมูลเรื่องที่นักเรียนสนใจและเขียนรายงานได้ เนื้อหาสาระ -เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง Facts and figures - Pronunciation : Practice saying numberและศัพท์เกี่ยวกับเศษส่วน เลขทศนิยม Grammar : Adverbs of frequency : always, often, regularly, occasionally ,etc. Vocabulary : fed up with, sunroof, attitude, performance, media, research, trademark Communication : Reading for specific information. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 1.นักเรียนมีความซื่อสัตย์ 2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up ) 1. นักเรียนแต่ละคนออกไปเขียนตัวเลขที่นักเรียนชอบคนละ 1 ตัว(เลข 1 – 100 แต่ต้องไม่เขียนเลขซ้ำกัน) จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆแข่งขันกันหาตัวเลข นักเรียนแข่งทีละคู่ โดยครูพูดตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุ่ม1 อาจกากบาททับตัวเลขนั้น กลุ่ม 2 อาจวงกลมรอบตัวเลขนั้น กลุ่มใดหาตัวเลขได้มากที่สุดกลุ่มนั้นชนะ กิจกรรมขั้นนำเสนอ (Presentation) 2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการอ่านตัวเลข จากนั้นนักเรียนฝึกออกเสียงตัวเลข โดยครูเป็นคนบอกตัวเลขภาษาไทย และให้นักเรียนฝึกออกเสียงตัวเลขโดยบอกหมายเลขโทรศัพท์ตนเอง Teacher: What is your telephone/mobile phone? Student: My mobile phone number is 089 942 6291 (oh nine eight/nine four two/six two nine one) กิจกรรมขั้นฝึก (Practice) 3. นักเรียนนักเรียนทำใบงานเรื่องการอ่านตัวเลข แล้วทำกิจกรรมข้อ 1a ในเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง Facts and figures โดยเขียนคำอ่านตัวเลขที่กำหนดให้ 4. นักเรียนทำกิจกรรมข้อ 1b ฟังแถบบันทึกเสียงแล้วออกเสียงตาม 5. นักเรียนทำกิจกรรมข้อ 2 a โดยอ่านรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการตลาดของสินค้าอย่างคร่าวๆ รายงาน A เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ รายงาน B เกี่ยวกับเครื่องดื่ม โคคา โคล่า จากนั้นฟังรายงานจากแถบบันทึกเสียงแล้วเติมตัวเลขที่ได้ฟังจากเทปลงในช่องว่างที่กำหนดให้ เฉลยพร้อมกันทั้งห้อง 6. นักเรียนอ่านเรื่องจากรายงาน A และ B อีกครั้งหนึ่ง แล้วตอบคำถาม เฉลยพร้อมกันทั้งห้อง กิจกรรมขั้นนำไปใช้ (Production) 7. นักเรียนเล่นเกมทายใจจากตัวเลข โดยทำลงในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ 8. นักเรียนทำแบบฝึกหัด Facts about Britain 9.นักเรียนทำงานกลุ่มๆละ 3 คน ทำการสำรวจข้อมูลจากเพื่อนในโรงเรียนหรือชุมชนนอกโรงเรียนโดยช่วยกันคิดหัวข้อที่นักเรียนสนใจจะสำรวจ แล้วเก็บข้อมูลมานำเสนอเป็นแผนภูมิแท่ง หรือแผนภูมิวงกลมแล้วเขียนรายงานการสำรวจ เช่น สำรวจว่านักเรียนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือเดือนละเท่าไหร่ เป็นต้น การวัดและประเมินผล 1. สังเกตการอ่านตัวเลข 2. ตรวจแบบฝึกหัด ใบงาน โดยตรวจความถูกต้องของการทำงาน การทำแบบฝึกหัดตามสัดส่วนจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง นักเรียนทำคะแนนได้ 80 % ขึ้นไป อยู่ในระดับดี, 50% ขึ้นไปอยู่ในระดับพอใช้, ต่ำกว่า 50% อยู่ในระดับควรปรับปรุง 3. ตรวจรายงานการสำรวจข้อมูล โดยมีเกณฑ์ประเมินดังนี้(10 คะแนน) - การใช้คำและเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 5 คะแนน - การนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง หรือวงกลมมีความชัดเจนถูกต้องน่าสนใจ 5 คะแนน สื่อ/ อุปกรณ์ 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง Facts and figures จากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Speed Up Book.6 2. ใบความรู้ เรื่องการอ่านตัวเลข ใบงาน ใบกิจกรรม ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บันทึกผลหลังสอน ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข …………………………………………. ( นางสาวกรรณิกา แข็งแรง ) ครูผู้สอน …………………………………………… ( ) หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ....................................................................................................... ( ) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ใบความรู้ เรื่องตัวเลข (Number) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่องหลัก/หัวเรื่อง Food เรื่อง Facts & Figures เวลา 2 ชั่วโมง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1. เลขบอกจำนวนมี 2 ชนิดคือ 1.1 Cardinal number หมายถึง จำนวนนับ เช่น one, two, three etc… 1.2 Ordinal number หมายถึง ลำดับที่ เช่น first, second, third, fourth, fifth, etc.. 100 one hundred 1,000 one thousand 10,000 ten thousand 100,000 one hundred thousand 1,000,000 one million 1,000,000,000 one thousand million (อเมริกา อ่าน one billion) ข้อควรจำ 1.คำที่มักเขียนผิดได้แก่ eighth, ninth, twelfth, twentieth, forty 2. อังกฤษใช้ andเชื่อมหลักสิบกับหลักร้อยแต่อเมริกาไม่ใช้ 2. เศษส่วน(Fraction) ½ = one-half ¾ =three-fourths (three-quarters) ข้อควรจำ เศษอ่านด้วยตัวเลขจำนวนนับ ส่วนอ่านด้วยเลขลำดับที่ ถ้าเศษมากกว่าหนึ่งให้เติม s ที่ส่วน 3. เลขจุดทศนิยม 0.14= nought (oh) point one four 505.101= five hundred and five, point one oh one ข้อควรจำ1.เลขหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบเลขจำนวนนับ 2. เลขศูนย์หน้าหรือหลังจุดทศนิยมอ่านว่า noughtหรือ oh เลขหลังจุดทศนิยมอ่านเรียงตัว 3. จุดอ่านว่า point 4. เลขที่บ้าน 874 Soi Urupong = eight seventy-four Soi Urupong 75/17 Issarapharp Rd.= seventy five stroke seventeen Issarapharp Road ข้อควรจำ1.อ่านแบบธรรมดา หรืออ่านทีละตัว 0 อ่านว่า oh , / อ่านว่า stroke 2. อ่านทีละคู่ ถ้าเลขสามตัวอ่านเดี่ยวแล้วจึงอ่านคู่ 5.วัน เดือน ปี 1 /2 / 99 =The first of February nineteen ninety-nine ข้อควรจำการอ่านปีอ่านทีละคู่แต่ถ้ามี0อยู่ในลำดับที่ 3 ให้อ่าน oh เช่น 1502 ใบงาน เรื่องการอ่านตัวเลข (Number) ใบกิจกรรม เกมทายใจด้วยตัวเลข (Number) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่องหลัก/หัวเรื่อง Food เรื่อง Facts & Figures เวลา 2 ชั่วโมง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Do the following things: - Write the wish you really want it to come true after no.1เขียนสิ่งที่่่ีคุณปรารถณาในข้อ1 - Write only one number you like most from 1 - 11 after no.2ในข้อสองเขียนเลขท่ีคุณชอบที่สุดจาก 1-11 - Write 2 names of your opposite sex you know after no. 3 and no. 7เขียนชื่อเพศตรงข้ามท่ีคุณรู้จักลงในข้อ 3และข้อ 7 - Write the name of the persons in your family or the persons u know or your relatives, your friend after no. 4 ,5 , 6 you should write the different names and only one name after each number.!!เขียนชื่อคนท่ีคุณรู้จัก คนในครอบครัว เพื่อน หรือญาติ แต่ต้องไม่ใช้ชื่อซ้ำกับข้อ3 และข้อ 7 - Write 4 names of your favourite songs after 8, 9, 10, 11 Then check your answers.. wish you good luck!! เขียนชื่อเพลงท่ีคุณชอบในข้อ 8 9 10 11 1------------------------------------------------- 2------------------------------------------------- 3------------------------------------------------ 4.----------------------------------------------- 5.------------------------------------------------- 6.--------------------------------------------------- 7.------------------------------------------------- 8.----------------------------------------------- 9.-------------------------------------------------- 10.-------------------------------------------------- 11----------------------------------------------------------------- The meaning of what you wrote:  1-2. You must tell the others persons( the number of persons depend on the number you write after number two) to play this game so what you wish will come true. 3. The person in no.3 is the one you love most. 4. The person in number 4 is the one who you care most. 5. The person in number 5 is the one you know best 6. The person in no.6 is the one who is as your lucky star. 7. The person in no.7 is the one you love but cant not tell or express that u love him or her 8. The song in no. 8 is the feeling you feel toward the person in no.3 9. The song in no.9 is the song for the person in no.7 10. The song in no.10 tell about what is in your mind or what are you thinking about now. 11. The song in no.11 tell which kind of person you are

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา