ฉกามาพจร สวรรค์ 6 ชั้น | วิชาการ.คอม


ฉกามาพจร สวรรค์ 6 ชั้น

เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับภพสวรรค์ และ เทวดา ทั้ง 6 ชั้น

ผู้เขียน ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ฉกามาพจร สวรรค์ 6 ชั้น

           สวรรค์มี 6 ชั้น จึงมีชื่อเรียกว่า ฉกามาพจร ซึ่งมีความหมายถึง ภพภูมิ 6 ชั้น ที่ยังติดอยู่ในบ่วงกามตัณหา ยังมีความอยาก ความใคร่ มีการจุติ เกิด ดับ เหมือนโลกมนุษย์            สวรรค์ชั้นที่ 1 ชื่อว่า ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นดินแดนแห่งราชาทั้ง 4 มีหน้าที่ดูแล ในแต่ละทิศ เป็นใหญ่เสมอกัน ซึ่งรู้จักกันในนามของ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ซึ่งหมายถึง ผู้ปกครอง ดูแล ปกปักษ์รักษา โลก ทิศเหนือ คือ ท้าวไพรศรพณ์ (มีหลายชื่อ เช่น ท้าวกุเวร ท้าวเวสสุวรรณ) เป็นหัวหน้า ของ ยักษ์ ภูติ ผี ปิศาจ และคน ทิศใต้ คือ ท้าววิรุฬหก เป็นหัวหน้า ผีเสื้อกุมัณฑ์ (เป็นยักษ์ประเภทหนึ่ง) ทิศตะวันออก คือ ท้าวธตรฐ เป็นหัวหน้าพวกคนธรรพ์ ทิศตะวันตก คือ ท้าววิรูปักข์ เป็นหัวหน้าพญานาค            สวรรค์ชั้นที่ 2 ชื่อ ดาวดึงษ์ หรือ ไตรตรึง มีพระอินทร์ เป็นจอมเทพ            สวรรค์ชั้นที่ 3 ชื่อ ยามา มี ท้าวสยามเทวราช เป็นผู้ปกครอง            สวรรค์ชั้นที่ 4 ชื่อ ดุสิต มี ท้าวสันดุสิตเทพยราช เป็นใหญ่ ซึ่งในชั้นนี้ จะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในอนาคต เทวดาชั้นนี้จะเป็นผู้รู้ธรรมะ            สวรรค์ชั้นที่ 5 ชื่อ นิมมานนรดี มี ท้าวสุนิมมิต เป็นจอมเทพ            สวรรค์ชั้นที่ 6 ชื่อ ปรนิมิตวสวัตตี                       สวรรค์ชั้นนี้แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายธรรมะ มีท้าวปรนิมิตวสวัตตีเทวราช เป็นใหญ่ ฝ่ายมาร มีพระยามาราธิราช หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า พระยามาร เป็นใหญ่ ทั้ง 2 ไม่ไปมาหาสู่กัน เพราะเป็นใหญ่เสมอกัน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา