แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1 (ครั้งที่ 1) | วิชาการ.คอม


แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1 (ครั้งที่ 1)

สารบัญ

                  
หน้าที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใครเหมือนใครในครอบครัวฉัน
หน้าที่ 2 ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
หน้าที่ 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากพ่อแม่ต่อสู่ฉัน
หน้าที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (สัตว์)
หน้าที่ 6 ใบความรู้ เรื่องการปรับตัวของสัตว์
หน้าที่ 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (พืช)
หน้าที่ 8 ใบความรู้ เรืองการปรับตัวของพืช
หน้าที่ 9 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 10 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(1)
หน้าที่ 11 ใบความรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้
หน้าที่ 12 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(2)
หน้าที่ 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (1)
หน้าที่ 14 ใบความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน
หน้าที่ 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (2)
หน้าที่ 16 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สาเหตุของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกทำลายและวิธีแก้ไข
หน้าที่ 18 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้าที่ 19 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(1)

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.1 :เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สาระหลัก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมย่อมมีความสัมพันธ์กัน เพราะทั้งสองต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เราควรศึกษาและทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(รายครั้ง) 1. สำรวจ สังเกตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ 2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ 3. เสนอข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมได้ สาระการเรียนรู้ 1. การสำรวจ สังเกตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2. การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3. การนำเสนอข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ปลุกเร้าความสนใจ 1. เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเชื่อมการเรียนรู้ นักเรียนตอบคำถามที่ครูถามนำดังนี้ - สิ่งแวดล้อมคืออะไร - ต้นไม้ ป่าไม้ แม่น้ำลำธารเป็นสิ่งแวดล้อมไหม - คน สัตว์ พืช เป็นสิ่งมีชีวิตไหม และมีความสัมพันธ์กันไหม - สิ่งมีชีวิตต้องสัมพันธ์กันไหม ถ้าไม่มีความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร - สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหม - สิ่งมีชีวิต เช่น คน จะอยู่เดี่ยวๆ โดยไม่อาศัยพืช ต้นไม้ แหล่งน้ำได้ไหม - วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกันดีไหม ฯลฯ 2. นักเรียนดูภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำคลองทุ่งนา ภูเขา ฯลฯ ที่ครูนำมาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ และยกให้นักเรียนดูแล้วร่วมกันสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้ - แหล่งเหล่านั้นมีสิ่งมีชีวิตอะไรอาศัยอยู่ - สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเรียกว่าอะไร - ที่อยู่ของสิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นเรียกว่าอะไร ฯลฯ ขั้นที่ 2 สำรวจและแสวงหาคำตอบ 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม(อาจแบ่งกลุ่มใหม่หรือใช้กลุ่มเดิมก็ได้) แต่ละกลุ่มออกแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จากนั้นมารับใบความรู้จากครูเพื่อประกอบการทำรายงานและทำกิจกรรมต่อไป 2. แต่ละกลุ่มรับใบงาน ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในใบงาน เสร็จแล้วนำเสนอที่หน้าชั้นต่อไป ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป 1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอรายงานและผลการทำใบงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ครูคอยเติมเต็มในส่วนที่เห็นว่าบกพร่อง 2. นักเรียนร่วมกันสนทนา อภิปรายเกี่ยวกับการสำรวจสิ่งแวดล้อม ครูคอยถามนำเพื่อจุดประกายความคิดและต่อยอดความรู้ดังนี้ - สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเห็นส่วนใหญ่เป็นพืชหรือสัตว์ - ในบริเวณต่างกันมีสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร - ถ้าบริเวณที่สำรวจมีสภาพแวดล้อมคล้ายกัน นักเรียนเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือไม่ อย่างไร - มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างที่มักพบว่าอาศัยอยู่ด้วยกันเสมอ - ในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่ง มักจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกันใช่หรือไม่ - ในบริเวณเดียวกันมักจะพบว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชและสัตว์ใช่ไหม - เราเรียกสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันว่าอะไร - สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เอง ได้แก่อะไรบ้าง - สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ได้แก่อะไรบ้าง - ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เราเรียกบริเวณนั้นว่าอะไร - แหล่งที่อยู่แต่ละแห่ง นอกจากจะมีสิ่งมีชีวิตแล้ว ยังมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ด้วย เช่น อะไรบ้าง ขั้นที่ 4 ขยายความรู้/มโนทัศน์ 1. นักเรียนร่วมกันสรุปถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อกิจกรรมการดำรงชีวิต 2. นักเรียนร่วมกันต่อยอดความคิดว่า จะนำเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ขั้นที่ 5 ประเมิน 1. นักเรียนถามตอบกันเอง เพื่อเป็นการประเมินความรู้และทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร(บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย) ครูคอยแนะนำในการตั้งคำถาม 2. นักเรียนตอบคำถาม ที่ครูถามเป็นรายบุคคล เพื่อประเมินความเข้าใจ การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการ 1.1 สังเกต 1.1.1 พิจารณาจากการสนทนา อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถามปากเปล่า 1.1.2 พิจารณาการสรุปข้อมูล การตอบคำถาม 1.2 ตรวจสอบ 1.2.1 ตรวจการทำใบงาน 1.2.2 ตรวจการทำรายงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมิน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน(ใช้เหมือนแผนฯที่ผ่านมา) 3. เกณฑ์การวัดและประเมิน ถือเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 ทุกรายการ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 การนำเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 การตรวจผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80) วัสดุอุปกรณ์/ สื่อ 1. คำถามนำ 2. ภาพประกอบการเรียน 3. หนังสือเรียน เอกสารอ่านเพิ่มเติมที่มีในห้องสมุด/มุมวิทยาศาสตร์ 4. ใบความรู้ แหล่งเรียนรู้ 1. ห้องเรียน 2. ห้องสมุด 3. มุมวิทยาศาสตร์ 4. บริเวณต่างๆ ใกล้โรงเรียน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา