แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1 (ครั้งที่ 1) | วิชาการ.คอม


แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1 (ครั้งที่ 1)

สารบัญ

                  
หน้าที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใครเหมือนใครในครอบครัวฉัน
หน้าที่ 2 ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
หน้าที่ 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากพ่อแม่ต่อสู่ฉัน
หน้าที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (สัตว์)
หน้าที่ 6 ใบความรู้ เรื่องการปรับตัวของสัตว์
หน้าที่ 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (พืช)
หน้าที่ 8 ใบความรู้ เรืองการปรับตัวของพืช
หน้าที่ 9 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 10 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(1)
หน้าที่ 11 ใบความรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้
หน้าที่ 12 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(2)
หน้าที่ 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (1)
หน้าที่ 14 ใบความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน
หน้าที่ 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (2)
หน้าที่ 16 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สาเหตุของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกทำลายและวิธีแก้ไข
หน้าที่ 18 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้าที่ 19 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ใบความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน

ใบความรู้ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน 4 ลักษณะ ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้ล่า เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ เช่น หนูเป็นเหยื่องู กวางเป็นเหยื่อเสือ แมลงเป็นเหยื่อกบ หนอนเป็นเหยื่อนก หรือภาวะการมีปรสิต โดยที่ปรสิตได้ประโยชน์ ส่วนฝ่ายที่ถูกเกาะกินเสียประโยชน์ เช่น ต้นกาฝากแย่งอาหารต้นไม้ใหญ่ เหาเกาะกินอยู่บนศีรษะคน 2. ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ และต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากการอยู่ร่วมกัน เช่น รากับสาหร่ายที่อาศัยร่วมกันเป็นไลเคน โดยราช่วยดูดความชื้นให้แก่สาหร่าย และดูดอาหารจากสาหร่าย 3. ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ แก่กัน เช่น ผึ้งกับดอกไม้ โดยผึ้งดูดน้ำหวานจากดอกไม้ และดอกไม้อาศัยผึ้งช่วยผสมเกสรนกเอี้ยงกับควาย โดยนกเอี้ยงจับแมลงที่อยู่บนตัวควายกินเป็นอาหาร ส่วนควายได้ประโยชน์เนื่องจากได้ถูกแมลงรบกวน 4. ความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์อะไร เช่น นกแร้งกับเสือ นกแร้งจะได้รับประโยชน์จากเสือ โดยกินซากเหยื่อที่เสือกินอิ่มแล้วทิ้งเอาไว้ต้นไม้ใหญ่กับกล้วยไม้ กล้วยไม้ได้รับประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่โดยอาศัยเป็นที่ยึดเกาะ ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้เสียประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกัน ทำให้เกิดภาวะสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา