แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1 (ครั้งที่ 1) | วิชาการ.คอม


แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1 (ครั้งที่ 1)

สารบัญ

                  
หน้าที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใครเหมือนใครในครอบครัวฉัน
หน้าที่ 2 ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
หน้าที่ 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากพ่อแม่ต่อสู่ฉัน
หน้าที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (สัตว์)
หน้าที่ 6 ใบความรู้ เรื่องการปรับตัวของสัตว์
หน้าที่ 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (พืช)
หน้าที่ 8 ใบความรู้ เรืองการปรับตัวของพืช
หน้าที่ 9 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 10 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(1)
หน้าที่ 11 ใบความรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้
หน้าที่ 12 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(2)
หน้าที่ 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (1)
หน้าที่ 14 ใบความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน
หน้าที่ 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (2)
หน้าที่ 16 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าที่ 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สาเหตุของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกทำลายและวิธีแก้ไข
หน้าที่ 18 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้าที่ 19 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม

ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม นักเรียนเคยสังเกตเห็นไหมว่า คนในครอบครัวอื่นๆ ที่มีในชุมชนของนักเรียนมีลักษณะรูปร่าง หน้าตาคล้ายกันหรือเหมือนกัน หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีเป็นจำนวนมาก หันมาสังเกตคนในครอบครัวของนักเรียนเองดูบ้าง ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า พี่หรือน้องหรือตัวนักเรียนเองจะมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ของตนเอง โดยมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับพ่อ และมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับแม่ซึ่งลักษณะเหล่านี้แหละที่เรียกว่าลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการถ่ายทอดนั้นอาจถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน ทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยก็ได้ นักเรียนทราบไหมว่า พ่อ ของนักเรียนเหมือนใครและได้รับการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากใคร ตอบได้เลยว่า “พ่อเป็นลูกของปู่กับย่า พ่อจึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากปู่ และลักษณะบางอย่างมาจากย่า” เช่นเดียวกัน แม่ ของนักเรียนเป็นลูกของตากับยาย แม่ของนักเรียนจึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากตา และลักษณะบางอย่างมาจากยาย แล้วตัวนักเรียน พี่และน้องของนักเรียนล่ะเป็นลูกของใคร ตอบได้อีกเช่นกันว่า “นักเรียนเป็นลูกของพ่อกับแม่ นักเรียนจึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากพ่อ และลักษณะบางอย่างมาจากแม่” สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะมีการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากพ่อแม่ไปสู่ลูกเช่นเดียวกับคนเรา เช่น แม่สุนัขจะออกลูกออกมาเป็นลูกสุนัข จะไม่มีวันออกลูกเป็นแมวหรือไก่อย่างแน่นอน ซึ่งลูกสุนัขจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับตัวพ่อสุนัขแม่สุนัข เมล็ดข้าวเหนียวที่ถูกนำมาปลูกจะเติบโตเป็นต้นข้าวโพดเป็นไปไม่ได้ มันจะต้องเป็นข้าวเหนียวเหมือนกับต้นพ่อแม่อย่างแน่นอน นี่คือลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะบางอย่างของลูกที่แตกต่างไปจากพ่อหรือแม่นั้น อาจเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากปู่ ย่า ตา หรือยายก็ได้ แต่ถ้าลักษณะที่ปรากฏออกมานั้นไม่เหมือนลักษณะของใครในครอบครัวเลย แสดงว่าลักษณะบางอย่างที่ปรากฏออกมาเป็นลักษณะที่แปรผัน หรือการข้ามพันธุ์ที่ปรากฏในพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ดังกล่าวที่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลานได้นั้นต้องอาศัยยีน (gene) ที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์เป็นตัวเชื่อมโยงหรือถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสู่รุ่นลูกหลานของตน นักวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้ คือ เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) ซึ่งเป็นนักบวชชาวออสเตรีย ได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการทดลองปลูกต้นถั่วลันเตา และสรุปเป็น กฎของเมนเดล, ไว้ดังนี้ 1. ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์ 2. การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน 3. ลักษณะที่ปรากฏออกมาบ่อยครั้ง เรียกว่า ลักษณะเด่น ลักษณะที่ปรากฏออกมาน้อยครั้งว่า เรียกว่า ลักษณะด้อย 4. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย จะมี 3 : 1 เสมอ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา