วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1 (ครั้งที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รอบ ๆ ตัวฉันนั้นมีอะไร
ผู้เขียน: khathawut ชมแล้ว: 364,745 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 27 December 2007, 11:58 am ปรับปรุงล่าสุด: Fri 28 December 2007, 11:43 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใครเหมือนใครในครอบครัวฉัน
หน้า : 2 ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
หน้า : 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากพ่อแม่ต่อสู่ฉัน
หน้า : 4 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้า : 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (สัตว์)
หน้า : 6 ใบความรู้ เรื่องการปรับตัวของสัตว์
หน้า : 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (พืช)
หน้า : 8 ใบความรู้ เรืองการปรับตัวของพืช
หน้า : 9 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้า : 10 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(1)
หน้า : 11 ใบความรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้
หน้า : 12 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(2)
หน้า : 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (1)
หน้า : 14 ใบความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน
หน้า : 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (2)
หน้า : 16 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้า : 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สาเหตุของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกทำลายและวิธีแก้ไข
หน้า : 18 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้า : 19 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน้าที่ 2 - ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม นักเรียนเคยสังเกตเห็นไหมว่า คนในครอบครัวอื่นๆ ที่มีในชุมชนของนักเรียนมีลักษณะรูปร่าง หน้าตาคล้ายกันหรือเหมือนกัน หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีเป็นจำนวนมาก หันมาสังเกตคนในครอบครัวของนักเรียนเองดูบ้าง ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า พี่หรือน้องหรือตัวนักเรียนเองจะมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ของตนเอง โดยมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับพ่อ และมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับแม่ซึ่งลักษณะเหล่านี้แหละที่เรียกว่าลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการถ่ายทอดนั้นอาจถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน ทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยก็ได้ นักเรียนทราบไหมว่า พ่อ ของนักเรียนเหมือนใครและได้รับการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากใคร ตอบได้เลยว่า “พ่อเป็นลูกของปู่กับย่า พ่อจึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากปู่ และลักษณะบางอย่างมาจากย่า” เช่นเดียวกัน แม่ ของนักเรียนเป็นลูกของตากับยาย แม่ของนักเรียนจึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากตา และลักษณะบางอย่างมาจากยาย แล้วตัวนักเรียน พี่และน้องของนักเรียนล่ะเป็นลูกของใคร ตอบได้อีกเช่นกันว่า “นักเรียนเป็นลูกของพ่อกับแม่ นักเรียนจึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากพ่อ และลักษณะบางอย่างมาจากแม่” สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะมีการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากพ่อแม่ไปสู่ลูกเช่นเดียวกับคนเรา เช่น แม่สุนัขจะออกลูกออกมาเป็นลูกสุนัข จะไม่มีวันออกลูกเป็นแมวหรือไก่อย่างแน่นอน ซึ่งลูกสุนัขจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับตัวพ่อสุนัขแม่สุนัข เมล็ดข้าวเหนียวที่ถูกนำมาปลูกจะเติบโตเป็นต้นข้าวโพดเป็นไปไม่ได้ มันจะต้องเป็นข้าวเหนียวเหมือนกับต้นพ่อแม่อย่างแน่นอน นี่คือลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะบางอย่างของลูกที่แตกต่างไปจากพ่อหรือแม่นั้น อาจเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากปู่ ย่า ตา หรือยายก็ได้ แต่ถ้าลักษณะที่ปรากฏออกมานั้นไม่เหมือนลักษณะของใครในครอบครัวเลย แสดงว่าลักษณะบางอย่างที่ปรากฏออกมาเป็นลักษณะที่แปรผัน หรือการข้ามพันธุ์ที่ปรากฏในพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ดังกล่าวที่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลานได้นั้นต้องอาศัยยีน (gene) ที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์เป็นตัวเชื่อมโยงหรือถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสู่รุ่นลูกหลานของตน นักวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้ คือ เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) ซึ่งเป็นนักบวชชาวออสเตรีย ได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการทดลองปลูกต้นถั่วลันเตา และสรุปเป็น กฎของเมนเดล, ไว้ดังนี้ 1. ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์ 2. การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน 3. ลักษณะที่ปรากฏออกมาบ่อยครั้ง เรียกว่า ลักษณะเด่น ลักษณะที่ปรากฏออกมาน้อยครั้งว่า เรียกว่า ลักษณะด้อย 4. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย จะมี 3 : 1 เสมอ*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 13 มิ.ย. 2552 (06:31)

มีประโยชน์มากค่ะ  อยากได้แผนการสอนวิทย์ฯ ชั้น ป.3ทั้งปีเลยได้ไหมคะ


surinsunisa
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 15 ก.ย. 2553 (09:17)
ขอบคุณกับสิ่งดีๆ ที่เผยแผ่นะครับ
KRU_TOPGUN
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


khathawut
(คทาวุฒิ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,731 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 151 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน