วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1 (ครั้งที่ 1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รอบ ๆ ตัวฉันนั้นมีอะไร
ผู้เขียน: khathawut ชมแล้ว: 369,681 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 27 December 2007, 11:58 am ปรับปรุงล่าสุด: Fri 28 December 2007, 11:43 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใครเหมือนใครในครอบครัวฉัน
หน้า : 2 ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
หน้า : 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากพ่อแม่ต่อสู่ฉัน
หน้า : 4 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้า : 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (สัตว์)
หน้า : 6 ใบความรู้ เรื่องการปรับตัวของสัตว์
หน้า : 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (พืช)
หน้า : 8 ใบความรู้ เรืองการปรับตัวของพืช
หน้า : 9 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้า : 10 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(1)
หน้า : 11 ใบความรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้
หน้า : 12 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กันอย่างนี้(2)
หน้า : 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (1)
หน้า : 14 ใบความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กัน
หน้า : 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม (2)
หน้า : 16 แบบทดสอบหลังเรียน
หน้า : 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สาเหตุของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกทำลายและวิธีแก้ไข
หน้า : 18 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้า : 19 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน้าที่ 3 - แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากพ่อแม่ต่อสู่ฉัน
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว 1.2 :เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สาระหลัก สิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดลักษณะเด่นหรือด้อยของตนเองสู่ลูกหลานได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย สมอง ความจำหรือสติปัญญา การถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “การถ่ายทอดทางพันธุกรรม” ดังนั้นคนเราอาจเหมือนพ่อหรือแม่ก็ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(รายครั้ง) 1. สังเกต และสำรวจได้ว่าใครเหมือนใครในครอบครัวตนเอง 2. บอกได้ว่าคนในครอบครัวของตนเองมีใครเหมือนใครบ้าง สาระการเรียนรู้ 1. การสำรวจว่าใครเหมือนใครในครอบครัว 2. การบอกให้ว่าใครเหมือนใครในครอบครัว กระบวนการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ปลุกเร้าความสนใจ 1. เพื่อปลุกเร้าความสนใจ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ และบูรณาการเรียนรู้ ครูพานักเรียนร้องเพลง “ฉันเหมือนใคร” แล้วสนทนา แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของเพลง (บทเพลงมีในภาคผนวก) 2. นักเรียนสนทนา และทบทวนเรื่องที่เรียนมาจากครั้งที่แล้ว ครูถามนำเพื่อโยงสู่สาระการเรียนรู้ เช่น ถามว่า - ครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไร (พี่และน้องเหมือนใครในครอบครัว) - พี่ของนักเรียนเหมือนใคร (พ่อ/แม่) - น้องของนักเรียนเหมือนใคร (พ่อ/แม่) - นักเรียนคิดว่าตนเองเหมือนใครในครอบครัวมากที่สุด เราจะหาคำตอบในเรื่องนี้ได้อย่างไร (แสวงหาคำตอบต่อไป) - นักเรียนสนใจในเรื่องนี้ไหม เราจะหาคำตอบในเรื่องนี้ได้อย่างไร ขั้นที่ 2 สำรวจและแสวงหาคำตอบ 1.นักเรียนทบทวนใบความรู้ กิจกรรมที่ทำมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2.นักเรียนสำรวจและสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของตัวเอง บันทึกผล และสรุปผลการสำรวจ ลงในใบงาน เรื่อง “จากแม่พ่อต่อสู่ฉัน” แล้วนำมาเสนอผลงานที่หน้าชั้น ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป 1.นักเรียนร่วมกันสนทนา อภิปรายและสรุปการนำเสนอผลงานและลักษณะทางพันธุกรรมของพี่และน้องของนักเรียนเองและยกตัวอย่างผลงานของนักเรียน มาประกอบ 2. นักเรียนทบทวนสาระที่ได้จากการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สอบถามจากผู้รู้ จากการศึกษาใบความรู้ การทำใบงานและสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการทำกิจกรรมจากนั้นครูชักชวนให้นักเรียนลงข้อสรุปดังนี้ “ลักษณะของพ่อแม่สามารถถ่ายทอดไปสู่เราได้ โดยบางลักษณะได้รับจากพ่อ บางลักษณะได้รับจากแม่ ลักษณะการถ่ายทอดดังกล่าวเรียกว่าพันธุกรรม” ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้/มโนทัศน์ 1. นักเรียนอภิปรายกลุ่มว่า จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 2. นักเรียนร่วมกันคิดต่อไปว่าการทำโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตมีผลต่อการพัฒนาการของสิ่งมี ชีวิตอย่างไร เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ ขั้นที่ 5 ประเมินผล 1. นักเรียนสนทนา อภิปราย และสรุปว่าได้เรียนรู้และความรู้อะไรบ้าง 2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เสร็จแล้วส่งครูตรวจ การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการ 1.1 สังเกต 1.1.1 พิจารณาจากการสนทนา อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถามปากเปล่า 1.1.2 พิจารณาการสรุปข้อมูล การตอบคำถาม 1.2 ตรวจสอบ 1.2.1 ตรวจการทำใบงาน 1.2.2 ตรวจการเขียนรายงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมิน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน/การนำเสนอรายงาน 3.เกณฑ์การวัดและประเมิน ถือเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 ทุกรายการ วัสดุอุปกรณ์/ สื่อ 1. บทร้อยกรอง 2. ภาพประกอบการเรียน 3. หนังสือเรียน เอกสารอ่านเพิ่มเติมที่มีในห้องสมุด/มุมวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ 1. ห้องเรียน 2. ห้องสมุด 3. มุมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสนอแนะ 1. ขั้นปลุกเร้าความสนใจ กิจกรรมขั้นนี้ผู้สอนอาจใช้กิจกรรมอื่นที่สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ เช่น การร้องเพลง เล่นเกม หรือใช้ปริศนาคำทายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 2. ขั้นสำรวจและแสวงหาคำตอบ กิจกรรมขั้นนี้อาจให้นักเรียนทำเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ แต่ไม่ว่าจะให้ทำกิจกรรมในรูปแบบใด ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็นผู้ลงมือกระทำมากที่สุด ลงชื่อ............................................. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บริหาร ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... (ลงชื่อ)............................................... (.............................................) ผู้อำนวยการโรงเรียน*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 13 มิ.ย. 2552 (06:31)

มีประโยชน์มากค่ะ  อยากได้แผนการสอนวิทย์ฯ ชั้น ป.3ทั้งปีเลยได้ไหมคะ


surinsunisa
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 15 ก.ย. 2553 (09:17)
ขอบคุณกับสิ่งดีๆ ที่เผยแผ่นะครับ
KRU_TOPGUN
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


khathawut
(คทาวุฒิ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,798 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 151 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน