แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2) | วิชาการ.คอม


แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2)

สารบัญ

                   
หน้าที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มีทรัพยากรอะไรในท้องถิ่นฉัน
หน้าที่ 2 ใบความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นฉัน
หน้าที่ 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หน้าที่ 4 ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หน้าที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้
หน้าที่ 6 ใบความรู้ เรื่อง คุณค่าของป่าไม้
หน้าที่ 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลเสียของการทำลายป่าไม้
หน้าที่ 8 ใบความรู้ เรื่อง ผลเสียของการทำลายป่า
หน้าที่ 9 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หน้าที่ 10 ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หน้าที่ 11 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณสร้างค่า
หน้าที่ 12 ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากร
หน้าที่ 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด
หน้าที่ 14 ใบความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด
หน้าที่ 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 16 ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 18 ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 19 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน้าที่ 20 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ใบความรู้

 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

            

          ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปได้  หากไม่มีการปลูกทดแทนป่าไม้ก็จะหมดไปเรื่อยๆ  ดังที่เห็นทุกวันนี้  หากศึกษาย้อนไปในอดีตจะเห็นว่าก่อนนั้นประเทศไทยมีป่าไม้มากมาย ท้องถิ่นของเราเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยป่านาๆ ชนิด ปัจจุบันนี้ป่าหมดไปแล้ว        เหลือต้นไม้ตามท้องไร่ท้องนาเท่านั้น  ดังนั้นเราควรช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้และป่าเอาไว้ให้ดี

             การอนุรักษ์ป่า  สามารถทำได้ดังนี้

             1)     ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

             2)     ปลูกป่าเพิ่มเติมตามวาระและโอกาสอันควรหรือปลูกทุกเมื่อไม่เลือกวันเวลา

          3)  ช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ บอกต่อๆ กันไปถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่า       เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนรักป่า

             4)     เข้าร่วมกิจกรรมที่กระทำเพื่อการอนุรักษ์ป่า

             5)     แนะนำ ชี้แจงไม่ให้คนทำลายป่า

             6)     แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อเห็นคนทำลายป่า

             7)     ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือสนองนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา