แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2) | วิชาการ.คอม


แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2)

สารบัญ

                   
หน้าที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มีทรัพยากรอะไรในท้องถิ่นฉัน
หน้าที่ 2 ใบความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นฉัน
หน้าที่ 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หน้าที่ 4 ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หน้าที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้
หน้าที่ 6 ใบความรู้ เรื่อง คุณค่าของป่าไม้
หน้าที่ 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลเสียของการทำลายป่าไม้
หน้าที่ 8 ใบความรู้ เรื่อง ผลเสียของการทำลายป่า
หน้าที่ 9 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หน้าที่ 10 ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หน้าที่ 11 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณสร้างค่า
หน้าที่ 12 ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากร
หน้าที่ 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด
หน้าที่ 14 ใบความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด
หน้าที่ 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 16 ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 18 ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 19 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน้าที่ 20 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณสร้างค่า

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.2 :          เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

สาระหลัก

             ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นก็คือการใช้อย่างไม่รู้คุณค่า  ไม่ระมัดระวัง  มีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง  เช่นการใช้น้ำ  ใช้ไม้ อย่างฟุ่มเฟือยทำให้ปัญหา         ต่างๆ  ตามมา  ถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติประการหนึ่ง ซึ่ง ทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและยาว

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(รายครั้ง)

             1.     บอกวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณสร้างค่าได้

             2.     บอกปัญหาที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้

             3.     บอกการกระทำที่เป็นสาเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้

 

สาระการเรียนรู้

             1.     วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณสร้างค่า

             2.     ปัญหาที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

             3.  การกระทำที่เป็นสาเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการเรียนรู้

             ขั้นที่  1  ปลุกเร้าความสนใจ

             1.     เพื่อปลุกเร้าความสนใจ  นักเรียนดูแผนภูมิเพลง  “รู้ค่าสร้างคุณ”  อ่านออกเสียง       ดัง ๆ เป็นทำนองธรรมดาพร้อมกัน  ร้องเป็นเพลงตามครู  1  เที่ยว  ร้องกันเอง  2  เที่ยว  พร้อมปรบมือประกอบจังหวะให้เกิดความสนุกก่อนเรียน(เนื้อเพลงมีในภาคผนวก) จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง

          2.    นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ป่าไม้ที่ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ ภาพเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพป่าไม้ถูกทำลาย ภาพการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  อภิปราย  ครูถามนำว่า

                     - การกระทำในภาพที่เห็นทำให้เกิดผลอย่างไรบ้าง

                     - คนที่ปลูกต้นไม้แสดงว่าเป็นคนเช่นไร

                     - คนที่ทิ้งขยะลงในลำคลองแสดงว่าเป็นคนเช่นไร

                     - คนที่ตัดไม้ทำลายป่าแสดงว่าเป็นคนเช่นไร

                     - เราควรใช้ทรัพยากรอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า  “รู้ค่าสร้างคุณ”

ฯลฯ                              

             3.     นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า         สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร   แล้วช่วยกันหาคำตอบว่า  “จะใช้ทรัพยากรอย่างไรจึงจะคุ้มค่าและจะแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้ค่าอย่างไร”

             ขั้นที่  2  สำรวจและแสวงหาคำตอบ

          1.    นักเรียนร่วมกันแสวงหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เหมือนที่เคยปฏิบัติมา  เช่น  ห้องสมุด  มุมวิทยาศาสตร์  เป็นต้น

          2.    นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการรู้จักคุณค่าของทรัพยากร  จากแหล่งต่าง ๆ นำมาติดในใบงานแล้วเขียนสรุปใจความสำคัญของข่าว  พร้อมกับบอกสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำลายทรัพยากรนั้น ลงในใบงาน เรื่อง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการรู้ของทรัพยากร  แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น

 

 

             ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป

             1.     นักเรียนนำเสนอผลงาน  และร่วมกันอธิบาย  ให้เหตุผลต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนและค้นคว้ามา

             2.     นักเรียนอภิปรายกลุ่มและร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการรู้ค่าของทรัพยากร  ครูร่วมสรุปว่า

                     “ทรัพยากรเป็นสิ่งมีค่า  ควรรักษาไม่ควรทำลาย”

             ขั้นที่  4  ขยายความรู้/มโนทัศน์

             1.     ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า “ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายทรัพยากรหรือไม่”

             2.     นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ที่คนเราจำเป็นต้องใช้ทุกวัน            เช่น น้ำว่าในแต่ละวันคนเราใช้น้ำทำอะไรบ้าง

          3.    นักเรียนอาสาสมัครออกมาเล่าเกี่ยวกับลักษณะการใช้น้ำของตนเองในเรื่องต่างๆ       เช่น การอาบน้ำ การรดน้ำต้นไม้ การล้างจาน แล้วให้เพื่อนช่วยประเมินว่าเป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดหรือไม่  เพราะอะไร จากนั้น ให้นักเรียนช่วยกันสรุปถึงวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด และผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า

             4.     ร่วมกันนำผลงานมาจัดป้ายนิเทศ

             ขั้นที่  5  ประเมิน

             1.     นักเรียนถามตอบกันเอง  เพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

          2.    นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ และช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา โดยครูเขียนสรุปเป็นข้อๆ บนกระดาน

 

การวัดผลประเมินผล

             1.  วิธีการ

                     1.1  สังเกต

                              1.1.1  พิจารณาจากการสนทนา  อภิปราย  การแสดงความคิดเห็น

การตอบคำถามปากเปล่า

                              1.1.2  พิจารณาการสรุปข้อมูล  การตอบคำถาม

                     1.2  ตรวจสอบ

                              ตรวจการทำใบงาน

             2.     เครื่องมือวัดและประเมิน

                     แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน(ใช้เหมือนแผนฯที่ผ่านมา)

              3.    เกณฑ์การวัดและประเมิน

                     ถือเกณฑ์การผ่านร้อยละ  80  ทุกรายการ

                     (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์            ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

                     สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล                           ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

                     สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม                   ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

                     การนำเสนอผลงาน                                       ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

                     การตรวจผลงาน                                           ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80)

วัสดุอุปกรณ์/สื่อ

             1.     เพลง

             2.     คำถามนำ

             3.     หนังสือเรียน  เอกสารอ่านเพิ่มเติมที่มีในห้องสมุด/มุมวิทยาศาสตร์

             4.     ใบความรู้

แหล่งเรียนรู้

             1.     ห้องเรียน

             2.     ห้องสมุด

             3.     มุมวิทยาศาสตร์

             4.     บริเวณต่าง  ๆ  ใกล้โรงเรียน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา