แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2) | วิชาการ.คอม


แผนการสอนวิทย์ ป.3 เทอมที่ 1(ครั้งที่ 2)

สารบัญ

                   
หน้าที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มีทรัพยากรอะไรในท้องถิ่นฉัน
หน้าที่ 2 ใบความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นฉัน
หน้าที่ 3 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หน้าที่ 4 ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หน้าที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้
หน้าที่ 6 ใบความรู้ เรื่อง คุณค่าของป่าไม้
หน้าที่ 7 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลเสียของการทำลายป่าไม้
หน้าที่ 8 ใบความรู้ เรื่อง ผลเสียของการทำลายป่า
หน้าที่ 9 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หน้าที่ 10 ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หน้าที่ 11 แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณสร้างค่า
หน้าที่ 12 ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาการใช้ทรัพยากร
หน้าที่ 13 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด
หน้าที่ 14 ใบความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด
หน้าที่ 15 แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 16 ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 17 แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 18 ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ 19 แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน้าที่ 20 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.2 :       เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

สาระหลัก

             การทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้  เป็นการประเมินว่าผู้เรียน  เรียนมาแล้วทั้งหมดมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ  มากน้อยเพียง  เพื่อนำข้อมูล  ผลที่ได้ไปประกอบการพัฒนา  ปรับปรุงผู้เรียนต่อไป  และทำให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปรับปรุง  แก้ไขตนเองด้วย

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(รายครั้ง)

             1.     มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวเรา

             2.     ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80

 

สาระการเรียนรู้

             1.     การทำแบบทดสอบหลังเรียน

             2.     การประเมินตนเอง

กระบวนการจัดการเรียนรู้

             1.     นักเรียนดูแผนภูมิเพลง  “เรียนจบแล้ว”  อ่านออกเสียงดังๆ  พร้อมกันร้องเป็นเพลงตามครู  1  เที่ยว ร้องกันเอง  พร้อมปรบมือประกอบจังหวะให้เกิดความสนุกก่อนทำแบบทดสอบ(เนื้อเพลงมีในภาคผนวก)

             2.     ฟังครูชี้แจงให้ทราบว่า “ต่อไปนี้จะได้ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำเสร็จแล้วส่งครูตรวจ”

             3.     ทำแบบทดสอบ

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล

             1.  วิธีการ

                     1.1  สังเกต

                              1.1.1  พิจารณาจากการร้องเพลง

                              1.1.2  พิจารณาการทำแบบทดสอบ

                     1.2  ตรวจสอบ

                              ตรวจแบบทดสอบ

             2.  เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

                     แบบทดสอบ

             3.     เกณฑ์การวัดและประเมิน

                     ถือเกณฑ์การผ่านร้อยละ  80  ทุกรายการ

 

สื่ออุปกรณ์

             แบบทดสอบ

 

แหล่งเรียนรู้

             ห้องเรียน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา