วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่งานวิจัย ( อ.พันธ์ศักดิ์ ภูทอง )

เผยแพร่ผลงานวิจัย อ.พันธ์ศักดิ์ ภูทอง
ผู้เขียน: ble ubon ชมแล้ว: 7,762 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 11 January 2008, 9:00 am ปรับปรุงล่าสุด: Fri 11 January 2008, 9:03 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - เผยแพร่งานวิจัย ( อ.พันธ์ศักดิ์ ภูทอง )

ชื่อเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเพื่อนร่วมคิด  (Think Pair Share)  ในกลุ่มนักเรียน


               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีพฤติกรรมขาดเรียนรายคาบ  ปีการศึกษา 2548


ผู้วิจ้ย :  นายพันธ์ศักดิ์   ภูทอง


          ครูชำนาญการ  โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 


          อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี


ปีทีพิมพ์ :  2548


บทคัดย่อ


   ในการวิจัยครั้งนี้  ได้นำหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)  เป็นรูปแบบในการดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นวางแผน  ขั้นปฏิบัติ  ขั้นสังเกตการณ์  และขั้นสะท้อนผล  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนร่วมคิด (Think Pair Share)  เป็นรูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ ของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนร่วมคิดและเพื่อนำผลของการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่นๆ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีพฤติกรรมขาดเรียนรายคาบ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถาม  แบบทดสอบรายจุดประสงค์และแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ t-test


    ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า


    1.  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนร่วมคิด  โดยรวม นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม  ระดับมาก  เฉลี่ย  4.47


     2.  ทัศนคติของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนร่วมคิด โดยรวม นักเรียนมีความคิดเห็น เห็นด้วยระดับมาก  ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนร่วมคิดในวิชาคณิตศาสตร์  เฉลี่ย  4.41


     3.  การดำเนินการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเพื่อนร่วมคิด  โดยรวม บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  นักเรียนสามารถแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนได้  จึงส่งผลให้นักเรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบรายจุดประสงค์


      4.  นักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดเรียนรายคาบ  มีคะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนร่วมคิด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นั่นคือ  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนร่วมคิดในรายวิชาคณิตศาสตร์มีผลทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้สูงขึ้น


 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด