เอกสารประกอบการเรียนรู้ | วิชาการ.คอม


เอกสารประกอบการเรียนรู้

เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน rattanaporn ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เรื่อง การศึกษาค้นคว้าของฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์

 

ใบความรู้ที่  1

เรื่อง การศึกษาค้นคว้าของฌอง  แบบติสท์  แวน  เฮลมองท์

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       อธิบายการศึกษาค้นคว้าของฌอง  แบบติสท์  แวน  เฮลมองท์

2.       สรุปผลการศึกษาค้นคว้าของฌอง  แบบติสท์  แวน  เฮลมองท์

คำชี้แจง     ศึกษารายละเอียดต่อไปนี้  แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่ 1

ปี  พ.ศ. 2120 – 2178  ฌอง  แบบติสท์  แวน  เฮลมองท์ (Jean  Baptiste  Van  Helmont)  นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยี่ยมได้ทดลองเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์  และได้ตีพิมพ์ผลงานในปี  พ.ศ. 2191  ดังนี้

1.       เตรียมถังไม้ใบใหญ่บรรจุดินที่อบจนแห้งสนิทหนัก  200  ปอนด์

2.       ปลูกต้นหลิวที่มีน้ำหนัก  5  ปอนด์  แล้วปิดฝา

3.       รดน้ำทุกวันเป็นเวลา  5  ปี

                                           

 ผลการทดลอง

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง น้ำหนักต้นหลิว 5 ปอนด์ 169 ปอนด์ 3 ออนซ์ น้ำหนักดิน 200 ปอนด์ 199 ปอนด์ 14 ออนซ์

 

(www.webdatasci.com ; ประสงค์  หลำสะอาด และ จิตเกษม  หลำสะอาด.  2544 : 207-208 ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.  2548 : 54)

กิจกรรมที่  1

เรื่อง การศึกษาค้นคว้าของฌอง  แบบติสท์  แวน  เฮลมองท์

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.       อธิบายการศึกษาค้นคว้าของฌอง  แบบติสท์  แวน  เฮลมองท์

2.       สรุปผลการศึกษาค้นคว้าของฌอง  แบบติสท์  แวน  เฮลมองท์

คำชี้แจง       นักเรียนศึกษารายละเอียดจากใบความรู้ที่ 1  แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

 1.       ปัญหาในการทดลองนี้คืออะไร

 

............................................................................................................................................................

2.       สิ่งที่มีการควบคุมในการทดลองนี้คืออะไร

.............................................................................................................................................................

3.       เพราะเหตุใด  แวน  เฮลมองท์  จะต้องปิดฝาถังตลอดเวลา จะเปิดเฉพาะตอนที่รดน้ำเท่านั้น

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4.       เพราะเหตุใดจึงชั่งน้ำหนักของดินก่อนและหลังการทดลอง

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

      5.  แวน  เฮลมองท์  สรุปว่าน้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้ำเท่านั้น  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่

      เพราะเหตุใด

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

               

                                

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา