วิชาการดอทคอม ptt logo

บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้นจะอธิบายถึงการบันทึกบัญชีอย่างง่าย เช่น สมุดรายวันทั่วไป งบทดลอง งบกำไรขาดทุน กระดาษทำการ ฯลฯ
ผู้เขียน: Hello too ชมแล้ว: 40,111 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 31 January 2008, 5:00 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 1 February 2008, 1:27 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ความหมายของการบัญชี

  การบัญชี หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน สิ่งของ และสิทธิที่มีมูลค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการ และสามารถแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้ 


 ประโยชน์ของการบัญชี


1. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมกิจการได้อย่างใกล้ชิด และเมื่อมีข้อบกพร่องสามารถแก้ไขได้ทันที


2. ทำให้ทราบผลการดำเนินกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่ากิจการมีผลกำไร หรือขาดทุนเป็นเงินเท่าใด


3. ทำให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เป็นจำนวนเงินเท่า


4. ช่วยในการวางแผนการดำเนินงาน และควบคุมกิจการให้ประสบความสำเร็จ


5. ช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน


สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน ซึ่งมีบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย


หนี้สิน หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภายนอก


ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ของกิจการ 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 19 ส.ค. 2552 (15:22)

ขอบคุณมากค่ะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมาก


reddiamond
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 51 ดวง


Hello too
(too)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,506 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 44 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 110 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน