การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 | วิชาการ.คอม


การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

สารบัญ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

            จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ  สามารถพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กได้ดี  และยังช่วยให้เด็กมีความคิด  จินตนาการ  มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก  จึงควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.     เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก  ผู้ปกครองและครูควรนำไปปรับใช้กับเด็กของตนเอง

2.     ควรนำกิจกรรมไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพื่อให้การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา