การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย | วิชาการ.คอม


การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสม ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายของโครงการ ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น และทรัพยากรในการดำเนินโครงการ ขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ

ผู้เขียน jprasit ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย

       การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตยครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสม  ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายของโครงการ  ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น และทรัพยากรในการดำเนินโครงการ ขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ  รวมทั้งผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  4  ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ในปีการศึกษา 2549    การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 104   คน  แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  7  คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  9  คน  ครู จำนวน 8  คน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน  40  คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  40  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม  7 ฉบับ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์   ผลการประเมินพบว่า

1.      ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม   (context)  พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  โดยรวม มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการ  กิจกรรมและความสอดคล้องของกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ  อยู่ในระดับมาก ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  ด้านสภาพแวดล้อม (context) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินการขั้นต่อไป โดยการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

2.      ผลการประเมินด้านปัจจัย  (input)   พบว่า  ครู และ  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวัดเขาพนมไตย   มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย ในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  ด้านปัจจัย (input) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมมาก ในการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการกำหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย

3.      ผลการประเมินด้านกระบวนการ  (process)  พบว่า  ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาพนมไตย  มีความคิดเห็นว่า ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย   โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย ด้านกระบวนการ (process) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด   ซึ่งมีความเหมาะสมมากในการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการนำโครงการไปปฏิบัติ  ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานให้ได้ผลดีที่สุด 

4.       ผลการประเมินด้านผลผลิต  

4.1       การประเมิน  พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  ตามความคิดเห็นของนักเรียน (ประเมินตนเอง)  ครู และผู้ปกครองนักเรียน  พบว่า เมื่อโรงเรียนดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  มีผลทำให้นักเรียน มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก   ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  ด้านผลผลิต (product)  เกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

 

4.2       ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  พบว่า  นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  โดยรวม อยู่ในระดับมาก    ถือว่า            ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย  ด้านผลผลิต (product)  เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  

                                จากการประเมินผลผลิตทั้ง 2  ด้าน ได้แก่  พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ตามความคิดเห็นของนักเรียน (ประเมินตนเอง)  ครู และผู้ปกครองนักเรียน และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ซึ่งผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง  2  ด้าน   ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในปีต่อ ๆ ไป และขยายโครงการ จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมนักเรียนทุกระดับชั้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา