การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านบางฉาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | วิชาการ.คอม


การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านบางฉาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง อมตะนิทานอีสป และเรื่องประวัติและผลงานบุคคลตัวอย่าง เพื่อส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน

ผู้เขียน panern ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านบางฉาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม  8  คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง อมตะนิทานอีสป และเรื่องประวัติและผลงานบุคคลตัวอย่าง เพื่อส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม  8  คุณธรรมพื้นฐาน

                       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินคุณค่าหนังสือ จำนวน  5  คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน  141 คน เพื่อตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อมตะนิทานอีสป  3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  193 คน เพื่อตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ประวัติและผลงานบุคคลตัวอย่าง เพื่อส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน 4) ครู โรงเรียนบ้านบาง จำนวน  36  คน เพื่อตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน ทั้ง 2 เรื่อง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินคุณค่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน  ผลการวิจัย พบว่า

1.      ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณค่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง อมตะนิทานอีสป  และเรื่อง ประวัติและผลงานบุคคลตัวอย่าง เพื่อส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

2.      นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม  8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง อมตะนิทานอีสป และเรื่อง ประวัติและผลงานบุคคลตัวอย่าง เพื่อส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก  

3.      ครูมีความคิดเห็นต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง อมตะนิทานอีสป และเรื่อง ประวัติและผลงานบุคคลตัวอย่าง เพื่อส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก   

                ซึ่งผลการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางฉาง ทำให้ได้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง อมตะนิทานอีสป  สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึง ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1 – 3)   และเรื่องประวัติและผลงานบุคคลตัวอย่าง เพื่อส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 – 3  (ป.4 – ม.3)   เพื่อเป็นสื่อและนวัตกรรมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐาน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านบางฉาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา