วิชาการดอทคอม ptt logo

บทคัดย่องานวิจัย

แบบฝึก/การอ่านจับใจความสำคัญ
ผู้เขียน: kruauja ชมแล้ว: 10,968 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 5 March 2008, 11:00 am ปรับปรุงล่าสุด: Wed 5 March 2008, 11:04 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แบบฝึก/การอ่านจับใจความสำคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

คำสำคัญ : แบบฝึก/การอ่านจับใจความสำคัญ

                        .. ฉันทนา ชูดวง: การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน (DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION DRILL EXERCISES FOR NINTH GRADE STUDENTS AT RATTANAKOSIN SOMPODE BANGKHUNTIEN SCHOOL)

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนจำนวน 46 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์ใช้ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ค่า t-test แบบ Dependent  และการวิเคราะห์เนื้อหา

         ผลการวิจัยพบว่า

1.            แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนที่สร้างประกอบด้วย คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการเรียนรู้  ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมินตนเอง แบบฝึกการจับใจความจำนวน 6 แบบฝึก และข้อแนะนำในการใช้แบบทดสอบและแบบฝึก โดยแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญมีประสิทธิภาพ 87.62/ 80.21

2.            นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนเรียน

3.            ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยได้รับความรู้และแบบฝึกสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้ดีขึ้น และนักเรียนเห็นว่าควรนำแบบฝึกแบบนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆ รวมถึงพัฒนาแบบฝึกในรายวิชาอื่นๆ  ด้วย
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 15 ก.ค. 2554 (12:17)
ต้องการศึกษาอ่านวิจัยเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
นางเบญจพร เพ็ชรมาลัย
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 19 ก.ค. 2554 (15:32)
น่าสนใจมากคะอาจารย์หนูอยากได้งานวิจัยเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์มาศึกษาเพื่อนำแผนและชุดฝึกต่างๆๆมาปรับใช้กับนักเรียนไม่ทราบว่าอาจารย์จะกรุณาส่งมาทางเมล์ pink_ouw@hotmail.com กราบขอบพระคุณมากค่ะที่จะกรุณา
woman33
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 49 ดวง


kruauja
(kruau)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,318 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 44 ปี
แบ่งปันความรู้ 1 ครั้ง
ได้รับดาว 100 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน