พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ ด้วยการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานประกอบการเล่า | วิชาการ.คอม


พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ ด้วยการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานประกอบการเล่า

สารบัญ

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการศึกษา

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาตามลำดับ ดังนี้

1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

1.1          แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย

1.2          หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

1.3          ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

1.4          หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

1.5          จุดหมาย

1.6          คุณลักษณะตามวัย

1.7          โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

1.8          สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

1.9          การประเมินพัฒนาการเด็ก

2.ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

2.1    ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

2.2    ความสำคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

2.3    จุดมุ่งหมายของการสร้างเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

2.4    หลักการของการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

2.5    การจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบ

2.6    ความหมายของการเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์

2.7    งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

3.ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

3.1    ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา

 

4.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทาน

4.1    ความหมายของนิทาน

4.2    ความสำคัญและประโยชน์ของการเล่านิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย

4.3    ประเภทของนิทาน

4.4    หลักการเลือกนิทานให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

4.5    การเล่านิทาน

4.6    หนังสือนิทานประกอบภาพ

4.7    การหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพ

4.8    งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทาน

5.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา