การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียนบ้านหนองแต้ | วิชาการ.คอม


การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียนบ้านหนองแต้

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแต้ ผู้วิจัย นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์ ปีการศึกษา 2549

ผู้เขียน somchay ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแต้ ผู้วิจัย นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์ ปีการศึกษา 2549 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดทำแบบฝึกทักษะ ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลัง การใช้แบบฝึกทักษะนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คนประกอบด้วย ผู้วิจัยและข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองแต้ อำเภอเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่องแนวทางการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนวัดความรู้ ก่อนและหลังการฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่าคะแนนหลังการฝึกอบรมมีค่า สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 2. นักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น จากผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะพบว่า คะแนนการทดสอบหลังได้ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกทักษะมีค่าสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา