วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต Development of Spelling skills with Phonics rule by using Instructional package for Pratomsuksa 5’s student B

บทคัดย่อ การวิจัยการพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ Amazing Words ใบความรู้ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ แ
ผู้เขียน: English Teacher ชมแล้ว: 200,098 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 26 March 2008, 10:21 am ปรับปรุงล่าสุด: Wed 26 March 2008, 11:50 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

 

1.1    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้รับการกำหนดให้เรียนในทุกช่วงชั้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนและจัดเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและตามความสนใจอีกด้วย อีกทั้งในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพและยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะนำไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พึ่งตนเองได้ (Learner Independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life long learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนสาระการเรียนรู้อื่นๆ ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 1)

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 1) นอกจากนี้แล้ว การเรียนภาษาอังกฤษนั้นปัญหาที่พบอยู่เสมอก็คือการสะกดคำไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะพบในบรรดาผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองเท่านั้น แม้ผู้เรียนภาษาของตนเอง เช่น นักเรียนไทยที่เรียนภาษาไทยหรือนักเรียนอเมริกันที่เรียนภาษาอเมริกันก็ยังสะกดคำในภาษาของตนไม่ค่อยถูกเช่นกัน (สุนทร สุนันท์ชัย 2511 : 18)

การสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่สัมพันธ์กัน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งจากการสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย มีความสำคัญมาก และเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านต่างๆ คือ นักเรียนสะกดคำภาษาอังกฤษไม่เป็น นักเรียนบางคนเขียนภาษาไทยกำกับไว้ใต้คำ เวลาอ่าน นักเรียนก็มักจะอ่านภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถอ่านคำนั้นๆได้จริง สังเกตได้ว่าผู้เรียนที่อ่านคำได้อย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจนั้น เป็นผู้ที่สะกดคำเป็น ซึ่งเมื่อสะกดคำเป็น สามารถอ่านคำได้ก็จะสามารถเขียนได้ ตามลำดับ ดังนั้นการสะกดคำจึงเป็นพื้นฐานสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องวางรากฐานการสะกดคำให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง สำหรับนักเรียนที่สะกดคำภาษาอังกฤษไม่เป็นนั้นมีผลทำให้ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้านอื่นๆไม่บรรลุเป้าประสงค์ทางการศึกษาด้วย อีกทั้งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการเรียนการสอนซึ่งแสดงให้เห็นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำของนักเรียนที่มีจุดอ่อนในเรื่องของการสะกดคำ ดังนั้นการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ ครูควรสอนแบบทักษะสัมพันธ์ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้ใช้ชุดการสอนซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือฝึกการสะกดคำ ชุด Amazing Words ชุดแบบฝึกการสะกดคำ และแบบทดสอบการสะกดคำ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการสะกดคำ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างถูกต้องเข้าใจและมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งกรอบแนวคิดของงานวิจัยคือ การผสมผสานระหว่างหลักการสะกดคำกับหลัก Phonics เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน โดยที่ 3 ส่วนนี้จะถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน

 

1.2          วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1)    เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่องการสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สำนักงานเขตสพท.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตโดยใช้ชุดการสอนสะกดคำ

2)    เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ Amazing Words ใบความรู้ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ และชุดแบบฝึกทักษะการสะกดคำ

3)    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สำนักงานเขตสพท.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนสะกดคำ

4)      เพื่อศึกษาผลประสิทธิภาพการสอนสะกดคำและวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

 

1.3          สมมติฐาน

1)    ความแตกต่างของทักษะการสะกดคำของนักเรียนส่งผลต่อความแตกต่างของความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหรือไม่

H0 : ค่าความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไม่แตกต่างกัน

H1 : ค่าความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนแตกต่างกัน 

2)      ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนหรือไม่

H0 : ค่าเฉลี่ยคะแนน Pre-test กับค่าเฉลี่ยคะแนน Post-test ไม่ต่างกัน

H1 : ค่าเฉลี่ยคะแนน Pre-test น้อยกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน Post-test 

 

1.4          ขอบเขตการศึกษาวิจัย

ขอบเขตในการศึกษาวิจัย ได้แก่

1)      ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ทั้งหมด 52 คน

2)      กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 26 คน โดยผู้วิจัยได้ทำการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ด้วยการจับฉลาก จากกลุ่มประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ปีการศึกษา 2550 จำนวน 2 ห้องเรียน ทั้งหมด 52 คน

3)      เนื้อหาที่ใช้

เนื้อหาจากหนังสือ Project Play and Learn ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทที่ 6 – 9 และคลังคำ (Lexicon) จากเอกสารของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต รวมทั้งคำศัพท์ทั่วไปจากสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน

4)      ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ, ชุดแบบฝึก

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเรื่องการสะกดคำ

5)      ระยะเวลาในการทดลองศึกษา

ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 3 คาบ คาบละ 20 นาที เป็นเวลา 25 ชั่วโมง ช่วงเวลาดำเนินการวิจัยทั้งสิ้น 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551)

 

1.5    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการสะกดคำเพิ่มมากขึ้น และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นอกจากนี้กิจกรรมที่ระบุไว้ในชุดการสอนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับความรู้อื่นๆตลอดจนนำไปพัฒนาวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป

  

ผู้วิจัยนำแนวคิดของการจัดการความรู้ มีเกลียวความรู้ เป็นแนวทางในการถ่ายทอด หมุนเวียน แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เรื่องการสะกดคำ ทั้งนี้เกลียวความรู้หรือ SECI Model ของ Nonaka & Takeuchi นั้นแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization ร่วมกับการใช้วงจร PDCA (Plan --> Do --> Check --> Action) ของเดมมิ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้ความรู้เรื่องการสะกดคำนั้นคงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

1.6    นิยามคำศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย

1)    การสะกดคำ หมายถึง การนำพยัญชนะ สระ และตัวสะกด มาประสมกันเป็นคำที่มีความหมาย สามารถ อ่าน พูด และเขียนได้อย่างถูกต้อง

2)    ผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคำ หมายถึง คะแนนที่นักเรียนได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสะกดคำ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น

3)    ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ได้จัดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแต่ละจุดประสงค์การสอน หรือแต่ละบทเรียน ตามความประสงค์ของผู้ตรวจสอบ

4)    Phonics (Letter used to make sounds) หมายถึง ตัวอักษรที่ใช้ออกเสียงเป็นกระบวนการ โดยสอนโครงสร้างเสียงตัวอักษรตัวเดียวก่อน แล้วจึงจะนำเสียงมารวมกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ตัวอักษรที่ใช้ออกเสียงเป็นวิธีการสอนการอ่านเสียงของตัวอักษรที่สร้างเป็นคำ (จากหนังสือ English For Primary Teachers ของ Mary Slatter & Jane Willis และแปลโดย ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี และ อาจารย์อิศรา ประมูลศุข หน้า 80)

5)    หนังสือ Amazing Words หมายถึง นวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือได้จากการรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมุ่งเน้นที่การสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายของคำที่สื่อด้วยรูปภาพ และข้อสังเกตของเสียงที่พบบ่อย โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน ได้ฝึกฝนและเห็นถึงข้อสังเกตต่างๆของการสะกดคำ รวมทั้งช่วยให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

6)      Alphabet หมายถึง อักษรที่เป็นพยัญชนะทุกตัว มักใช้ในการเรียกชื่อพยัญชนะ

7)      Consonant หมายถึง อักษรที่เป็นพยัญชนะทุกตัว มักใช้ในการอธิบายเสียงพยัญชนะ

8)      Vowel หมายถึง อักษรที่เป็นสระ เช่น a, e, i, o, u

9)      Diphthong หมายถึง สระผสม เช่น ai, ei, ie, ea, ou

10)  Double Consonants หมายถึง การซ้ำพยัญชนะ เมื่อพยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกด เสียงตัวสะกดจะเหมือนเสียงพยัญชนะตัวเดียว ส่วนพยัญชนะตัวสุดท้ายจะถูกขีดทิ้งหรือละไว้

11)  Consonant Digraph CK หมายถึง พยัญชนะ “ck” เป็นพยัญชนะ 2 ตัวมักเขียนติดกัน แต่ออกเสียงเพียงเสียงเดียวและมักอยู่ท้ายคำ

หน้าถัดไป (หน้า 2) >>>
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 18 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 16 ส.ค. 2552 (15:14)

      วิจัยของคุณน่าสนใจมากค่ะและกำลังจะใช้วิธีนี้ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กทม 
      ขอความกรุณาส่งวิจัยฉบับเต็มมาให้ที่ e-mail นี้นะคะ  supang_@hotmail.comเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ต่อไป  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ  {#emotions_dlg.a8}


ipu13
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 1 ต.ค. 2552 (12:42)
สนจัยงานวิจัยมากค่ะ
หนูรบกวนส่งฉบับเต็มมาให้หน่อยค่ะ
aoei_nba@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
chuty
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 5 ก.พ. 2553 (05:56)
ผมกำลังใช้วิธีเพื่อเพิมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ซึ่งนักเรียนไม่สามารถอ่านสะกดคำได้ ผมจึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้และวิธีการจัดการเรียนรู้ของท่านน่าสนใจมากและผมก็มีวิธีการสอนการอ่านสะกดคำในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าท่านเคยใช้หรือยัง ผมต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รู้เช่นท่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอน เพราะผมเพิ่งจะเป็นครูใหม่ และผมรบกวนขอวิจัยฉบับเต็มหน่อยครับ หวังว่าคงได้รับความกรุณา ขอให้ครูรุ่นน้องได้เผยแพร่งานวิจัยอันมีค่ายิ่งของท่านด้วย จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ ที่นี้
kroochinno
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 5 ก.พ. 2553 (05:58)
ผม กำลังใช้วิธีเพื่อเพิมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ซึ่งนักเรียนไม่สามารถอ่านสะกดคำได้ ผมจึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้และวิธีการจัดการเรียนรู้ของท่านน่าสนใจมากและผมก็ มีวิธีการสอนการอ่านสะกดคำในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าท่านเคยใช้หรือยัง ผมต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รู้เช่นท่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอน เพราะผมเพิ่งจะเป็นครูใหม่ และผมรบกวนขอวิจัยฉบับเต็มหน่อยครับ หวังว่าคงได้รับความกรุณา ขอให้ครูรุ่นน้องได้เผยแพร่งานวิจัยอันมีค่ายิ่งของท่านด้วย จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ ที่นี้ กรุณาส่งมาที่ kroochinno@hotmail.com
kroochinno
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 5 7 ก.พ. 2553 (21:21)
สนใจงานวิจัยมากค่ะ อยากนำมาพัฒนานักเรียนที่กำลังสอนค่ะ ช่วยส่งมาวิจัยเต็มรูปแบบมาให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ กรุณาส่งมาที่ kaiwan222@hotmail.com
flowerclay
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 6 5 มี.ค. 2553 (12:50)
เป็นแบบฝึกที่น่าสนใจขอความอนุเคราะห์จะนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นป.4 กรุณาEmailที่ krusommai@gmail.com ขอบคุณมากถ้าได้ผลเป็นอย่างไรจะส่งข้อมูลให้ทราบนะคะ
sommai27
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 7 11 มี.ค. 2553 (16:38)
สนใจในงานวิจัยของคุณมากเลยค่ะ ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งวิจัยเต็มรูแบบให้ด้วยนะคะ
eng_teacher_2007@hotmail.com
ขอบพระคุณอย่างสูงและขอให้มีความสุขความเจริญนะคะ
BBQ
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 8 17 มิ.ย. 2553 (17:09)
อยากได้งานวิจัยนี้เต็มทั้งหมด 5 บท ค่ะ พอดีจะเอาไปปฏิบัติกับนักเรียนที่สอน

ขอบคุณมากค่ะ
evemariz
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 9 17 มิ.ย. 2553 (17:12)
วิจัยของท่านน่าสนใจมากค่ะ ดิฉันสนใจที่จะนำมาใช้ปฏิบัติในชั้นเรียน ดังนั้นดิฉันขอความกรุณาช่วยส่งมาให้เต็มทั้ง 5 บทได้ไหมค่ะ ขอแบบฝึกด้วยนะค่ะเพื่อจะนำไปเป็นแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ กรุณาส่ง evemariz@hotmail.com

ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
evemariz
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 10 30 ก.ค. 2553 (14:11) คุณ juniorkitty ช่วยแจ้งลบความเห็นนี้แล้ว ขอบคุณค่ะ
งานวิจัยของคุณ น่าสนใจมากเลยค่ะ ช่วยส่งงานวิจัยแบบเต็มรูปแบบของคุณมาให้ด้วยนะคะ อยากลองนำมาใช้นักนักเรียนในชั้นเรียนค่ะ กรุส่งมาที่ e-mail : porfai-2@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

porfaijaa
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 11 20 ก.ย. 2553 (15:49)
งานวิจัยของคุณ น่าสนใจมากเลยค่ะ ช่วยส่งงานวิจัยแบบเต็มรูปแบบของคุณมาให้ด้วยนะคะ อยากลองนำมาใช้นักนักเรียนในชั้นเรียนค่ะ กรุส่งมาที่ e-mail : kunu_tal@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ
Nong Title
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 12 26 ก.ย. 2553 (17:48)
ได้อ่านงานวิจัยของคุณแล้วค่ะ น่าสนใจมาก อยากได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการอ่านสะกดคำให้กับนักเรียนของดิฉันด้วย ถ้าจะกรุณาเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ดิฉันรบกวนได้ส่งงานของคุณมาให้ที่ e-mail : suttikul29@hotmail.com ด้วยนะคะ ดิฉันจะได้นำไปทดลองใช้พัฒนาเด็กนักเรียนของดิฉันค่ะ ...ขอบคุณมากเลยค่ะ ..
ครูสระโพนทอง
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 13 12 ต.ค. 2553 (12:19)
งานวิจัยของคุณน่าสนใจมากจริง ๆ ฉันกำลังศึกษางานวิจัยเพื่อจะนำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ฉันสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.1- 6 ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องนักเรียนยังไม่ให้ความสนใจในการเรียนเท่าที่ควรและจำคำศัพท์ไม่ได้ จะรบกวนไหมคะถ้าจะกรุณาส่งงานวิจัยฉบับเต็ม มาที่ pat1977@hotmail.co.th ดิฉันจะนำมาทดลองใช้กับนักเรียน และจะนำมาพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสใจภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าที่เป็น หวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่าน ขอขอบคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้นะคะ
จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษมือใหม่ โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2
pat1977
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 14 20 ม.ค. 2554 (09:51)
สวัสดีค่ะ ดิฉันสอนอยู่ที่จ.นราธิวาส ค่ะ กำลังสอนอยู่ ป.5 แต่การดำเนินการจัดการเรียนการสอนนั้นเดินหน้าไปช้ามากเพราะสาเหตุการอ่านไม่ได้เป็นอัตราที่มากพอสมควร เลยทำให้ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมีน้อยตามไปด้วย โรงเรียนก็อยู่ไกลค่ะ จะไปประชุมหรือแบ่งปันผลงานทางวิชาการกับเพื่อนร่วมอาชีพก็ค่อนข้างลำบาก ถ้าเจ้าของผลงานวิจัยจะกรุณา ดิฉันขอความเอื้อเฟื้อวิจัย 5 บทชิ้นนี้เพือ่เป็นวิทยาทานได้ไหมค่ะ นี่เป็น e-mail ค่ะ napannop_somboon@hotmail.com ขอบคุณมากนะคะถ้าหากเจ้าของผลงานกรุณาส่งมาให้ดิฉันจะนำมาพัฒนาเด็กๆอย่างจริงจังแน่นอนค่ะ ขอบคุณอีกครั้ง
napannop
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 15 25 ม.ค. 2554 (23:41)
เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูมากๆ ค่ะ ดิฉันกำลังสนใจการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีนี้ นักเรียนของดิฉันเป็นนักเรียนชายแดน ตัวดิฉันก็เป็นครูชายแดนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเจ้าของผลงานเพื่อนำงานวิจัยของท่านมาเปิดโลกทัศน์ให้กับครูชายแดนเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป
หากท่านให้ความอนุเคราะห์กรุณาส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ cherry_y17@live.com ขอบคุณค่ะ
ครูเชอ
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 16 4 พ.ค. 2554 (16:51)
รบกวนด้วยค่ะ into_noon@hotmail.com
into_noon
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 17 2 มิ.ย. 2554 (12:08)
อยากดูตัวอย่างนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ พอจะมีตัวอย่างสักหน่อยไหมคะ งานวิจัยคุณโดนใจมากๆค่ะ คิดว่าน่าจะแก้ปํญหารการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างดี พอดีสอนภาษาอังกฤษประถมนะค่ะ กรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้า
E mail : sim2518@hotmail.com
kittikamon
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 18 24 ก.ค. 2554 (16:21)
รบกวนขอตัวอย่างนวัตกรรมเรื่องนี้ได้ไหมคะ สนใจเรื่องนี้มากๆๆค่ะ คิดว่าสามารถแก้ปัญหาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กได้อีกทางหนึ่ง ขอความกรุณาส่งมาที่nktonliew@hotmail.comด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพ
korfhay
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง