วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต Development of Spelling skills with Phonics rule by using Instructional package for Pratomsuksa 5’s student B

บทคัดย่อ การวิจัยการพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ Amazing Words ใบความรู้ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ แ
ผู้เขียน: English Teacher ชมแล้ว: 200,558 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 26 March 2008, 10:21 am ปรับปรุงล่าสุด: Wed 26 March 2008, 11:50 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 5 - บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนมีทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น หลังจากการศึกษาวิจัยและทดลองสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

 

5.1          วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการใช้ชุดการสอน

1)      เพื่อศึกษาผลการพัฒนาชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ

2)      เพื่อศึกษาผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเพื่อการสะกดคำภาษาอังกฤษ

3)      เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4)      เพื่อศึกษาผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ

5)    เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ปีการศึกษา 2550

 

5.2          สมมติฐานการใช้ชุดการสอน

1)    ชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพช่วยนักเรียนให้มีทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2)    ชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคำภาษาอังกฤษที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3)      นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสะกดคำ โดยใช้ชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น

 

 

 

 

5.3          วิธีการดำเนินการใช้ชุดการสอน

1)    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 26 คน

2)      เครื่องมือการจัดกิจกรรม ได้แก่

·      แผนการจัดการเรียนรู้ จัดเป็น 20 แผนการเรียนรู้ ได้แก่ มารู้จักชื่อและเสียงพยัญชนะกันเถอะ, สระน่ารู้, Short a words, Long a words, Short e words, Long e words, Short i words, Long i words, Short o words, Long o words, Short u words, Long u words, Blends, Double Consonants, Consonant Digraph CK, Consonant Digraph 4H, Silent letters, Homophones, Magic e และ Compound words ใช้เวลาทั้งหมด 25 ชั่วโมง

·      ในการดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบันทึกหลังสอนและแบบบันทึกและประเมินทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษเป็นรายแผน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าในการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1, 3, 12, 19 และ 20 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในการสะกดคำทุกคน และในการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพเพียง 65.38% เนื่องจากเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีคำศัพท์ 2 พยางค์ และนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะสะกดคำที่มี 2 พยางค์ จึงออกเสียงอย่างไม่มั่นใจและไม่ชัดเจน

·      แบบทดสอบการสะกดคำภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ แบบทอดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ฉบับละ 40 ข้อ แบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 วัดจุดประสงค์ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่ใช้สระเสียงสั้นและยาว รวมทั้งสามารถสะกดคำต่างๆตามหลัก Phonics ของนักเรียน

ตอนที่ 2 วัดจุดประสงค์ด้านความเข้าใจเสียงของคำต่างๆและสามารถจำแนกคำที่มีเสียงเหมือนกันได้

ตอนที่ 3 วัดจุดประสงค์ด้านความเข้าใจและใช้ทักษะการสะกดคำในการจัดเรียงตัวอักษรให้เป็นคำได้อย่างถูกต้อง

ตอนที่ 4 และตอนที่ 5 วัดจุดประสงค์ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับ Silent Letters, Homophones, Consonant Digraph และ Blends สำหรับคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ตอนที่ 6 วัดจุดประสงค์ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับ Double Consonants, Magic e และ Compound Words สำหรับคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

·        ชุดแบบฝึก มีทั้งหมด 3 ชุด จำนวน 600 ข้อ ได้แก่

ชุด Let’s Spell มีทั้งหมด 20 ส่วน รวม 300 ข้อ

ชุดดอกไม้ผสมคำ มีทั้งหมด 10 ส่วน รวม 120 ข้อ

Worksheet Learn by heart มีทั้งหมด18 ส่วน รวม 180 ข้อ

·      แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนสะกดคำ สำรวจจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) จำนวน 26 คน

 

5.4          การวิเคราะห์ข้อมูล

1)    วิเคราะห์ผลการพัฒนาชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ

2)    วิเคราะห์ผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเพื่อการสะกดคำ จากแบบฝึกฉบับร่าง หาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (One to one testing) จากนักเรียน 3 คน ซึ่งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่ 60/60 แล้วทำการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนำแบบฝึกที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มย่อย (Small group testing) กับนักเรียน 9 คน ซึ่งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่ 70/70และนำแบบฝึกฉบับสมบูรณ์ไปทดลองภาคสนาม (Field testing) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 26 คน ซึ่งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่ 80/80

3)    วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) รวมทั้งพิจารณาค่าความแตกต่างของคะแนนรายบุคคล และทำการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของทักษะการสะกดคำของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนว่าส่งผลต่อความแตกต่างของความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหรือไม่ รวมถึงการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนน Pre-test กับคะแนน Post-test ว่าค่าเฉลี่ยคะแนน Post-test ของนักเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน Pre-test ของนักเรียนหรือไม่

4)    วิเคราะห์ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการสอน พิจารณาตามเกณฑ์ของค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation หรือ C.V.) ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนกับคะแนน หลังเรียน

5)    วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน

5.5          สรุปผลการใช้นวัตกรรม

1)    ผลการพัฒนาชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษมีความหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.07 จากระดับ 5 คะแนน

2)      ผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเพื่อการสะกดคำ สำหรับแบบฝึกฉบับร่างได้ค่าประสิทธิภาพแบบฝึกระหว่างการเรียนการสอน E1/E2 แบบรายบุคคล (One to one testing) จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวมจำนวน 3 คนโดยมีผลการเรียนระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน โดยได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 61.00 / 68.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 60/60 ที่ตั้งไว้ และพบว่าจากการทดลองใช้แบบฝึกในขั้นตอนนี้ นักเรียนทำกิจกรรมในแบบฝึกไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้วิจัยจึงนำแบบฝึกมาปรับลดด้านจำนวนกิจกรรมในแต่ละแบบฝึก จากนั้นผู้วิจัยนำแบบฝึกไปทดลองกับกลุ่มย่อย (Small group testing) ที่มีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 3 คน รวมจำนวน 9 คน โดยได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ70.50 / 80.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้ จากการสังเกตผู้วิจัยพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในแบบฝึกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่นักเรียนกลุ่มอ่อนนั้นมีบางกิจกรรมที่ต้องอาศัยคำชี้แนะเพิ่มเติม ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับเปลี่ยนคำสั่งให้ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น หลังจากนั้นผู้วิจัยนำแบบฝึกไปทดลองภาคสนาม (Field testing หรือ Field Tryout 1:100) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 26 คน โดยได้ค่าประสิทธิภาพ E

<<< หน้าก่อนนี้ (หน้า 4)
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 18 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 16 ส.ค. 2552 (15:14)

      วิจัยของคุณน่าสนใจมากค่ะและกำลังจะใช้วิธีนี้ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กทม 
      ขอความกรุณาส่งวิจัยฉบับเต็มมาให้ที่ e-mail นี้นะคะ  supang_@hotmail.comเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ต่อไป  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ  {#emotions_dlg.a8}


ipu13
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 1 ต.ค. 2552 (12:42)
สนจัยงานวิจัยมากค่ะ
หนูรบกวนส่งฉบับเต็มมาให้หน่อยค่ะ
aoei_nba@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
chuty
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 5 ก.พ. 2553 (05:56)
ผมกำลังใช้วิธีเพื่อเพิมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ซึ่งนักเรียนไม่สามารถอ่านสะกดคำได้ ผมจึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้และวิธีการจัดการเรียนรู้ของท่านน่าสนใจมากและผมก็มีวิธีการสอนการอ่านสะกดคำในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าท่านเคยใช้หรือยัง ผมต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รู้เช่นท่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอน เพราะผมเพิ่งจะเป็นครูใหม่ และผมรบกวนขอวิจัยฉบับเต็มหน่อยครับ หวังว่าคงได้รับความกรุณา ขอให้ครูรุ่นน้องได้เผยแพร่งานวิจัยอันมีค่ายิ่งของท่านด้วย จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ ที่นี้
kroochinno
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 5 ก.พ. 2553 (05:58)
ผม กำลังใช้วิธีเพื่อเพิมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ซึ่งนักเรียนไม่สามารถอ่านสะกดคำได้ ผมจึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้และวิธีการจัดการเรียนรู้ของท่านน่าสนใจมากและผมก็ มีวิธีการสอนการอ่านสะกดคำในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าท่านเคยใช้หรือยัง ผมต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รู้เช่นท่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอน เพราะผมเพิ่งจะเป็นครูใหม่ และผมรบกวนขอวิจัยฉบับเต็มหน่อยครับ หวังว่าคงได้รับความกรุณา ขอให้ครูรุ่นน้องได้เผยแพร่งานวิจัยอันมีค่ายิ่งของท่านด้วย จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ ที่นี้ กรุณาส่งมาที่ kroochinno@hotmail.com
kroochinno
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 5 7 ก.พ. 2553 (21:21)
สนใจงานวิจัยมากค่ะ อยากนำมาพัฒนานักเรียนที่กำลังสอนค่ะ ช่วยส่งมาวิจัยเต็มรูปแบบมาให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ กรุณาส่งมาที่ kaiwan222@hotmail.com
flowerclay
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 6 5 มี.ค. 2553 (12:50)
เป็นแบบฝึกที่น่าสนใจขอความอนุเคราะห์จะนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นป.4 กรุณาEmailที่ krusommai@gmail.com ขอบคุณมากถ้าได้ผลเป็นอย่างไรจะส่งข้อมูลให้ทราบนะคะ
sommai27
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 7 11 มี.ค. 2553 (16:38)
สนใจในงานวิจัยของคุณมากเลยค่ะ ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งวิจัยเต็มรูแบบให้ด้วยนะคะ
eng_teacher_2007@hotmail.com
ขอบพระคุณอย่างสูงและขอให้มีความสุขความเจริญนะคะ
BBQ
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 8 17 มิ.ย. 2553 (17:09)
อยากได้งานวิจัยนี้เต็มทั้งหมด 5 บท ค่ะ พอดีจะเอาไปปฏิบัติกับนักเรียนที่สอน

ขอบคุณมากค่ะ
evemariz
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 9 17 มิ.ย. 2553 (17:12)
วิจัยของท่านน่าสนใจมากค่ะ ดิฉันสนใจที่จะนำมาใช้ปฏิบัติในชั้นเรียน ดังนั้นดิฉันขอความกรุณาช่วยส่งมาให้เต็มทั้ง 5 บทได้ไหมค่ะ ขอแบบฝึกด้วยนะค่ะเพื่อจะนำไปเป็นแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ กรุณาส่ง evemariz@hotmail.com

ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
evemariz
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 10 30 ก.ค. 2553 (14:11) คุณ juniorkitty ช่วยแจ้งลบความเห็นนี้แล้ว ขอบคุณค่ะ
งานวิจัยของคุณ น่าสนใจมากเลยค่ะ ช่วยส่งงานวิจัยแบบเต็มรูปแบบของคุณมาให้ด้วยนะคะ อยากลองนำมาใช้นักนักเรียนในชั้นเรียนค่ะ กรุส่งมาที่ e-mail : porfai-2@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

porfaijaa
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 11 20 ก.ย. 2553 (15:49)
งานวิจัยของคุณ น่าสนใจมากเลยค่ะ ช่วยส่งงานวิจัยแบบเต็มรูปแบบของคุณมาให้ด้วยนะคะ อยากลองนำมาใช้นักนักเรียนในชั้นเรียนค่ะ กรุส่งมาที่ e-mail : kunu_tal@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ
Nong Title
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 12 26 ก.ย. 2553 (17:48)
ได้อ่านงานวิจัยของคุณแล้วค่ะ น่าสนใจมาก อยากได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการอ่านสะกดคำให้กับนักเรียนของดิฉันด้วย ถ้าจะกรุณาเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ดิฉันรบกวนได้ส่งงานของคุณมาให้ที่ e-mail : suttikul29@hotmail.com ด้วยนะคะ ดิฉันจะได้นำไปทดลองใช้พัฒนาเด็กนักเรียนของดิฉันค่ะ ...ขอบคุณมากเลยค่ะ ..
ครูสระโพนทอง
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 13 12 ต.ค. 2553 (12:19)
งานวิจัยของคุณน่าสนใจมากจริง ๆ ฉันกำลังศึกษางานวิจัยเพื่อจะนำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ฉันสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.1- 6 ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องนักเรียนยังไม่ให้ความสนใจในการเรียนเท่าที่ควรและจำคำศัพท์ไม่ได้ จะรบกวนไหมคะถ้าจะกรุณาส่งงานวิจัยฉบับเต็ม มาที่ pat1977@hotmail.co.th ดิฉันจะนำมาทดลองใช้กับนักเรียน และจะนำมาพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสใจภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าที่เป็น หวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่าน ขอขอบคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้นะคะ
จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษมือใหม่ โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2
pat1977
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 14 20 ม.ค. 2554 (09:51)
สวัสดีค่ะ ดิฉันสอนอยู่ที่จ.นราธิวาส ค่ะ กำลังสอนอยู่ ป.5 แต่การดำเนินการจัดการเรียนการสอนนั้นเดินหน้าไปช้ามากเพราะสาเหตุการอ่านไม่ได้เป็นอัตราที่มากพอสมควร เลยทำให้ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมีน้อยตามไปด้วย โรงเรียนก็อยู่ไกลค่ะ จะไปประชุมหรือแบ่งปันผลงานทางวิชาการกับเพื่อนร่วมอาชีพก็ค่อนข้างลำบาก ถ้าเจ้าของผลงานวิจัยจะกรุณา ดิฉันขอความเอื้อเฟื้อวิจัย 5 บทชิ้นนี้เพือ่เป็นวิทยาทานได้ไหมค่ะ นี่เป็น e-mail ค่ะ napannop_somboon@hotmail.com ขอบคุณมากนะคะถ้าหากเจ้าของผลงานกรุณาส่งมาให้ดิฉันจะนำมาพัฒนาเด็กๆอย่างจริงจังแน่นอนค่ะ ขอบคุณอีกครั้ง
napannop
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 15 25 ม.ค. 2554 (23:41)
เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูมากๆ ค่ะ ดิฉันกำลังสนใจการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีนี้ นักเรียนของดิฉันเป็นนักเรียนชายแดน ตัวดิฉันก็เป็นครูชายแดนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเจ้าของผลงานเพื่อนำงานวิจัยของท่านมาเปิดโลกทัศน์ให้กับครูชายแดนเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป
หากท่านให้ความอนุเคราะห์กรุณาส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ cherry_y17@live.com ขอบคุณค่ะ
ครูเชอ
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 16 4 พ.ค. 2554 (16:51)
รบกวนด้วยค่ะ into_noon@hotmail.com
into_noon
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 17 2 มิ.ย. 2554 (12:08)
อยากดูตัวอย่างนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ พอจะมีตัวอย่างสักหน่อยไหมคะ งานวิจัยคุณโดนใจมากๆค่ะ คิดว่าน่าจะแก้ปํญหารการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างดี พอดีสอนภาษาอังกฤษประถมนะค่ะ กรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้า
E mail : sim2518@hotmail.com
kittikamon
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 18 24 ก.ค. 2554 (16:21)
รบกวนขอตัวอย่างนวัตกรรมเรื่องนี้ได้ไหมคะ สนใจเรื่องนี้มากๆๆค่ะ คิดว่าสามารถแก้ปัญหาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กได้อีกทางหนึ่ง ขอความกรุณาส่งมาที่nktonliew@hotmail.comด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพ
korfhay
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง