การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูป ลดรูป วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | วิชาการ.คอม


การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูป ลดรูป วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายงานวิจัย

ผู้เขียน kroo_aree ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ : การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูป ลดรูป วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                                                                       บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง  การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูป ลดรูป วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูป  ลดรูป วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูป ลดรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สะกดคำสระเปลี่ยนรูป ลดรูป วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)  เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  ปีการศึกษา 2549  จำนวน  27 คน  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูป ลดรูป วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย  ชุดที่ 1 ยายจัดปลูกปลูกผัก ( สระ –ะ ) ชุดที่ 2 บ้านสวนของ ยายม้วน  (สระ –ัว )  ชุดที่ 3  เจ้าผมแกละ  (สระ แ – ะ ) ชุดที่ 4 ฝนตกนกร้อง  (สระ โ-ะ )  ชุดที่ 5   เด็กดีและหน้าที่  (สระ  เ -  ะ ) และชุดที่ 6  เพื่อนเกลอ  (สระ  เ – อ ) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูป ลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7  ชุด  ผลการวิจัย พบว่า

1.      การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูป ลดรูป วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ชุดที่ 1 ยายจัดปลูกผัก  (สระ – ะ)  มีประสิทธิภาพ  89.56/87.78  ชุดที่ 2 บ้านสวนของยายม้วน (สระ – ัว) มีประสิทธิภาพ  90.64/90.74  ชุดที่ 3 เจ้าผมแกละ (สระ แ - ะ)  มีประสิทธิภาพ  93.83/91.85    ชุดที่ 4  ฝนตกนกร้อง (สระ โ - ะ) มีประสิทธิภาพ 91.11/87.04   ชุดที่ 5 เด็กดีและหน้าที่  (สระ เ - ะ)  มีประสิทธิภาพ  91.41/89.26  ชุดที่ 6  เพื่อนเกลอ (สระ เ - อ)   มีประสิทธิภาพ 92.54/91.48  และแบบฝึกทักษะการอ่านและ การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูป ลดรูป โดยรวมทั้ง 6 ชุด  มีประสิทธิภาพ  89.69/82.22 

2.      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูป ลดรูป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูป ลดรูป วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1ทั้ง 6 ชุด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา