IT ของสำนักงานประกันสังคม | วิชาการ.คอม


IT ของสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องมีระบบ IT ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้งานบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้เขียน skysky ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา