ระบบตรวจจับผู้บุกรุกของสำนักงานประกันสังคม | วิชาการ.คอม


ระบบตรวจจับผู้บุกรุกของสำนักงานประกันสังคม

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกเป็นระบบหนึ่งของสำนักงานประกันสังคมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้งานระบบของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การให้บริการของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ผู้เขียน ch1234 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

โครงสร้างขององค์กร

         เมื่อปี พ.ศ.2497 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคมขึ้น  แต่รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้น  ยังไม่พร้อมที่จะนำพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2497  ออกใช้บังคับจึงมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกมาบังคับใช้

         ในปี  พ.ศ.  2515  รัฐบาลโดยคณะปฏิวัติพิจารณาว่า  ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย  เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ควรมีหลักประกันว่าจะได้รับเงินทดแทน  จึงได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  103  ลงวันที่  16  มีนาคม  2515  ได้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นในกรมแรงงานโดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้หลักประกันแก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้   กำหนดให้นายจ้างเป็นผู้ส่งเงินสมทบให้แก่กองทุนเงินทดแทน  เพื่อใช้ในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง  เป็นค่ารักษาพยาบาล  ค่าทดแทนการขาดรายได้รายเดือน  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน  ค่าทำศพ  ทั้งนี้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเพียงฝ่ายเดียวตามความเสี่ยงของประเภทกิจการนั้นๆ  ในอัตราร้อยละ  0.2-2.0  กองทุนเงินทดแทนได้เริ่มบริหารกองทุน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2517  เป็นต้นมา  โดยขึ้นอยู่กับกรมแรงงาน  นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมอย่างแท้จริง

การดำเนินการเพื่อผลักดันการประกันสังคมให้เต็มรูปแบบ  ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายคณะเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้  จนกระทั่งปลายปี  พ.ศ.  2524  คณะกรรมการเตรียมการประกันสังคมซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  ได้ยกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. .....ขึ้นใหม่  รวมทั้งแนวทางการดำเนินการ  การจัดองค์กรบริหารและกองทุนเงินสมทบ  แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

        จนกระทั่ง  พ.ศ. 2533  ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2533  เป็นต้นมา  พระราชบัญญัตินี้จะให้หลักประกันแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน  รวมทั้งสิ้น  7  กรณีคือ  การเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ  การทุพพลภาพ  การตาย  ที่มิใช่เนื่องจากการทำงาน  การคลอดบุตร  การชราภาพ  การสงเคราะห์บุตร  และการว่างงาน  ทั้งนี้ในระยะแรก  จะให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มี่จำนวนตั้งแต่  20  คนขึ้นไปก่อน  โดยให้ขยายไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่  10  คนในปี  2536  และให้ความความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ ตายที่มิใช่เนื่องจากการทำงาน  และกรณีคลอดบุตรก่อน  ทั้งนี้นายจ้าง  และลูกจ้าง  และรัฐบาล  เป็นผู้จ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากัน  คือร้อยละ 1.5 สำหรับการชราภาพ  และการสงเคราะห์บุตรให้ขยายความคุ้มครองภายในปี 2539  และการว่างงานให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อพร้อมที่จะดำเนินการ

        สำนักงานประกันสังคม  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  กันยายน  2533  โดยโอนงานของกรมประชาสงเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม  และงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน  กรมแรงงาน  ไปในสังกัดของสำนักงานประกันสังคม 

        สำนักงานประกันสังคม  ได้โอนมาอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ในวันที่  23  กันยายน  2536

        โดยปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีโครงสร้างดังรูป 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างองค์กร สำนักงานประกันสังคม

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา