การบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล | วิชาการ.คอม


การบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• หน้าที่ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคุลมเนื้อหางานในส่วนการบริหารอัตรากำลัง , • การพัฒนาโครสร้างองค์กร • การวิเคราะห์งาน • การจัดทำ … สรรหา, พัฒนาบุคลากร • บริหารค่าตอบแทน, • งานสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์

ผู้เขียน chpu ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา