งานวิจัย | วิชาการ.คอม


งานวิจัย

วิจัย , การศึกษา , วิทยฐานะ

ผู้เขียน Kanchana_Tham ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง                          การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิด

                                    เพื่องานธุรกิจ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า               นงลักษณ์    พิมพ์ศรี, กาญจนา  ธรรมมี, เสาวคนธ์   ราชฤทธิ์

ที่ปรึกษา                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วารีรัตน์   แก้วอุไร 

ประเภทสารนิพนธ์          การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  กศ.ม.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551

คำสำคัญ                       หลักสูตรท้องถิ่น  การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิด

 

บทคัดย่อ

 

            จุดมุ่งหมาย

                1.  เพื่อสร้างและหาคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิดเพื่องานธุรกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                2.  เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิดเพื่องานธุรกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                

            วิธีดำเนินการศึกษา

            ดำเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

            พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิด พัฒนาตามกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร ด้วยการหาค่าเฉลี่ย( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)

      การนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิด ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินทักษะกระบวนการทำงาน แบบประเมินความสามารถในการจัดนิทรรศการ แบบประเมินชิ้นงาน และแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของนักเรียนนำมาหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) นำมาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80

      การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิด เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)

      ผลการศึกษา

      1.  ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิด เพื่องานธุรกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณภาพผู้เรียน คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีระดับความเหมาะสมค่าเฉลี่ย (  =4.50 ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.=0.30 )

       2. ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิด เพื่องานธุรกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มี นักเรียนมีผลทักษะการทำงานอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (  =4.61)   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.=0.45 ) มีผลการประเมินความสามารถในการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย (  =4.72 ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.=0.40 ) มีผลการประเมินชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (  =4.58 ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.=0.38 ) และมีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (  =4.71 ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.=0.43 )

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา