ข้อสอบคณิต ชวนวิเคราะห์ | วิชาการ.คอม


ข้อสอบคณิต ชวนวิเคราะห์

เป็นข้อสอบง่ายๆ ในระดับชั้น ม.ต้น นะคับ

ผู้เขียน Dear ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ลองทำโจทย์ง่ายๆดู

1. กำหนดให้ D (1,d) เป็นจุดตัดของเส้นตรง y = x + k และพาราโบลา y = x2 - 8x + 12 ค่าของ 2d + k เท่ากับข้อใด     ก. 9          ข. 10          ค. 13          ง. 14            

2. ให้ A,B มากกว่า 0   ถ้า A เป็นรากที่สองของ B และ B เป็นรากที่สามของ 4 แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง      ก. A2B2 = 2B          ข. A4 B =A3 + 2          ค. 2A2 = B6 + 2          ง. 2 B2 = A6 + 2     

3. กำหนดให้ a เป็นค่าของตัวเลขในหลักหน่วยของ 31000 และ b เป็นค่าของตัวเลขในหลักหน่วยของ 71000 แล้ว a+b เท่ากับเท่าใด      ก. 2          ข. 6          ค. 10          ง. 18     

4. จำนวนตั้งแต่ 1000 ถึง 10000 มีกี่จำนวนที่หารด้วย 8 แล้วเหลือเศษ 3      ก. 1124          ข. 1125          ค. 1126          ง. 1127                  

5. กำหนดให้ x เป็น จำนวนเต็มบวก ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 250 ถ้า ห.ร.ม. ของ x กับ 15 เป็น 3 แล้วค่าของ x มีทั้งหมดกี่ค่า      ก. 65          ข. 66          ค. 67          ง. 68                     

6. ถ้า x แปรผันโดยตรงกับ  y  และแปรผันแบบผกผันกับรากที่สองของ  z  โดยที่เมื่อ  x2 - y2 = 10 และ x + y = 5 จะได้ z = 16 ถ้า x = 2 และ  y = 3 แล้ว xy + z มีค่าตรงกับข้อใด      ก. 216          ข. 202          ค. 196          ง. 28                             

7. กำหนดให้ a = 360 , b = 545 , c = 645 และ d = 730 จงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย      ก. a - b - c - d          ข. c - b - a - d          ค. a - c - b - d          ง. b - c - a - d               

8. จำนวนสองหลักจำนวนหนึ่ง เมื่อสลับหนักกันแล้ว จะมีค่ามากกว่าเดิมอยู่ 20 % จงหาจำนวนนั้น      

9. มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวน ตั้งแต่ 1 ถึง 1990 ที่ 3 หรือ 5 หารไม่ลงตัว                               

10 . 1 หาร 7000 ทศนิยมตำแหน่งที่ 7000 คือตัวเลขใด                                                

11. ถ้า A = 22551 , B = 32551 แล้วผลบวกของหลักหน่วยของ A + B มีค่าเท่าใด                      

12. จงแปลง 1100101011 2 ให้เป็นจำนวนที่แสดงด้วยเลขฐานสิบหก ( เลขฐานสิบหก กำหนดให้ A แทน 10 , B แทน 11 ,C แทน12 ,D แทน  13 , E แทน 14 , F แทน 15 )                                         

13. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A,B,C,D ตั้งอยู่บนเส้น XY ซึ่งยาว 29 หน่วย ถ้าสึ่เหลี่ยมจัตรัส C มีพึ้นที่ 4 ตารางหน่วย และ อัตราส่วนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัรุตัส A : B : D = 4 : 9 : 16 แล้วผลบวกของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A,B และ D เป็นกี่ ตร.หน่วย

14. ผลบวกของจำนวนคี่สามจำนวนที่เรียงติดต่อกันมีค่าอยู่ระหว่าง 30 ถึง 90 ผลบวกของจำนวนคี่สามจำนวนที่มีค่ามากที่สุด มีค่ามากกว่า ผลบวกของจำนวนคี่สองจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดตรงกับข้อใด                 

15. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาว ยาว 5x + 4 หน่วย มีด้านกว้างยาวเท่ากับเศษที่เกิดจากการหาร 6x4 - x3 + 4x + 2ด้วย 3x2 + 4x + 3 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้เท่ากับเท่าใด              

เฉลย นะค๊าบ ลองตรวจดูว่าทำถูกกี่ข้อนะคับ 1.     ง          6.     ข                  11.     15           2.     ข          7.     ข                  12.     52B 3.     ก          8.      45                13.     261 4.     ข          9.      1061            14.     675.     ค          10.    1                  15.     25x2 - 16โดย  ณัฐกร  วรจารุพงค์รร. อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา