ความผูกพันต่อองค์การ (committment) | วิชาการ.คอม


ความผูกพันต่อองค์การ (committment)

สารบัญ

บทความเชิงวิชาการ วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำการประปานครหลวง (บทคัดย่อ)

   (นางสาวสุพาณี ไทยเจริญ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ เรื่องความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำการประปานครหลวง ปีการศึกษา 2550)

 

                                  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตน้ำการประปานครหลวง ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 447 คน และตำแหน่งงานอยู่ในระดับ 1 ถึง 8 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 360 ชุด

                    ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ และระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร  ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอยู่ในระดับน้อย  ได้แก่ ระยะเวลาการทำงาน รายได้ในแต่ละเดือน  และระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ แต่เป็นความสัมพันธ์เชิงลบอยู่ในระดับน้อย  ได้แก่ ระดับการศึกษา  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

 

                ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์การ คือ องค์การควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน  ควรพัฒนาระบบสวัสดิการ และพัฒนานโยบายด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารค่าตอบแทนให้มีความยุติธรรมต่อพนักงานมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา