ความผูกพันต่อองค์การ (committment) | วิชาการ.คอม


ความผูกพันต่อองค์การ (committment)

สารบัญ

บทนำจ๊ะ

     บทนำ

              ภายใต้ยุคของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ องค์การต้องปรับตัว พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ให้ก้าวไกลกว่าการเปลี่ยนแปลงของโลก จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ รวมกัน องค์การหลาย ๆ แห่ง จึงมีการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถเป็นเลิศ หรือ การจัดการ Talent และองค์การบางแห่งถึงกับมีการล่าหัว (Head Hunter) บุคลากรที่มีความสามารถเป็นเลิศ โดยให้ผลตอบแทนที่มากกว่า เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์การ โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำงาน (Knowledge worker) องค์การจึงควรมีวิธีการธำรงรักษาบุคลากรดังกล่าวให้อยู่กับองค์การต่อไปนาน ๆ  (Retention) เช่น การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น

                    ปัจจุบันการจูงใจให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ เพราะไม่ได้วัดว่าถ้ามีองค์การอื่นมาให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบุคลากรจะลาออกหรือไม่  และปัจจัยใดบ้างที่ทำให้พนักงานไม่ลาออกแม้จะมีองค์การอื่นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าก็ตาม องค์การสมัยใหม่จึงใช้การวัดระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Commitment or Engagement) เข้ามาแทนที่การวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพราะสามารถทำนายอัตราการลาออก โยกย้ายได้ดีกว่า ผลการวิจัยเรื่องการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ยังระบุว่าการสร้างความผูกพันเป็นการลดอัตราการลาออก การโยกย้าย การลางาน ลดค่าใช้จ่ายเพื่อหาบุคลากรมาทดแทนกับที่สูญเสียไป ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพนักงาน และช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การได้อีกด้วย 

                    ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดการประปานครหลวง (กปน.) จึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคคลากรทางสายการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของ กปน. เนื่องจากบุคคลากรด้านนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์การให้พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือในทางกลับกันการพัฒนาและให้ความสำคัญกับบุคคลากรไม่ดีพอก็อาจทำให้องค์การล้มเหลวได้ ซึ่งข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 พบว่าในปีงบประมาณ 2549 มีพนักงานฝ่ายโรงงานผลิตน้ำลาออกไปจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของพนักงานที่ถือครองทั้งหมด 447 อัตรา  มีอัตราว่างซึ่งสามารถรับพนักงานเพิ่มได้ จำนวน 72 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 24   อัตราว่างดังกล่าวเป็นจำนวนที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราว่างทั้งหมดของ กปน. ผู้เขียนจึงสนใจที่จะนำแนวคิดเกี่ยวกับการวัดระดับความผูกพันต่อองค์การมาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคคลของ กปน. ต่อไป

                    โดยยึดแนวคิดของ Steers (1977 : 46) ซึ่งนิยามว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก ในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การด้วยความเต็มใจ และสามารถวัดได้จาก

                            1.) พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง การที่พนักงานยอมรับแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย และมีค่านิยมของตนที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ

                            2.)  พนักงานความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชน์ขององค์การ หมายถึง การใช้ความสามารถ ความพยายามของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานขององค์การประสบความสำเร็จ

                            3.)  พนักงานความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดำรงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การหมายถึง ความต้องการของพนักงานที่มีความสมัครใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานในองค์การถึงแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากองค์การอื่น ถึงแม้ว่าองค์การจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พนักงานจะไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะลาออกจากองค์การ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา