คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน | วิชาการ.คอม


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร

ผู้เขียน นิวัฒน์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

....

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม สังคม และด้านการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 มีว่า ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รักประเทศชาติ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 6 ได้กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ยังได้กล่าวไว้ว่า ให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สามารถทำอย่างไรได้บ้าง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่านิทาน การใช้สถานการณ์จำลอง หรือจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยแนวทางการสอนแบบพุทธวิธี เช่นวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้แนวทางของนักวิชาการตะวันตก เช่น การทำความกระจ่างในค่านิยม การพัฒนาจริยธรรม โดยการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ฯลฯ ก็ได้ 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีวิธีการอย่างไร วิธีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สามารถทำได้ดังนี้ 3.1 สังเกตุ 3.2 สัมภาษณ์ 3.3 สร้างเครื่องมือประเมินอารมณ์ความรู้สึก โดยมีขั้นตอนดังนี้ ( โกศล มีคุณ, กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2537 : 141-142 ) (1) วิเคราะห์คุณลักษณะที่ต้องการวัด (2) กำหนดคุณลักษณะบ่งชี้ (3) เลือกรูปแบบเครื่องมือที่จะสร้าง (4) สร้างข้อความ (5) ตรวจสอบความตรงของข้อตวามที่สร้างขึ้น (6) จัดทำต้นฉบับ (7) ตรวจสอบคุณภาพ (8) จัดทำคู่มือการใช้เครื่องประเมิน 4.ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4.1 หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ให้ความสำคัญน้อย 4.2 ขาดงบประมาณ 4.3 ผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนาอย่างแท้จริง 4.4 ผู้เรียนถูกอิทธิพลของสื่อ สิ่งแวดล้อมในสังคม ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรม จริยธรรม ครอบงำ 4.5 ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ (2545) , หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. กระทรวงศึกษาธิการ (2542) , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. โกศล มีคุณ, กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล ( 2537 ) , “การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา” ใน ประมวลชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธี ทางสังคมศึกษา หน่วยที่ 14 : หน้า 141-142 นนทบุรี , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ . รุ่งพันธุ์ สดเจริญ ( 2548 ), “ บันทึกความดีกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน” ใน ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์, บรรชา แสนทวี, นิธิพัฒ เมฆขจร บรรณาธิการ. มิติใหม่ทางการศึกษา : หน้า 115-123, นนทบุรี , สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สิริวรรณ ศรีพหล ( 2549 ), “ การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน” ใน ประมวลชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรการสอนและวิทยวิธีทางการสอน, หน่วยที่ 10 : หน้า 191-212, นนทบุรี , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ . โดย นายนิวัฒน์ ล้ำจุมจัง รหัสประจำตัว 2482101777 วิชาเอกมัธยมศึกษา ( สังคมศึกษา)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา