วิชาการดอทคอม ptt logo

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร
ผู้เขียน: นิวัฒน์ ชมแล้ว: 14,632 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 19 May 2008, 1:43 am ปรับปรุงล่าสุด: Mon 19 May 2008, 1:48 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ....

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม สังคม และด้านการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 มีว่า ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รักประเทศชาติ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 6 ได้กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ยังได้กล่าวไว้ว่า ให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สามารถทำอย่างไรได้บ้าง
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่านิทาน การใช้สถานการณ์จำลอง หรือจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยแนวทางการสอนแบบพุทธวิธี เช่นวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้แนวทางของนักวิชาการตะวันตก เช่น การทำความกระจ่างในค่านิยม การพัฒนาจริยธรรม โดยการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ฯลฯ ก็ได้

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีวิธีการอย่างไร
วิธีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สามารถทำได้ดังนี้
3.1 สังเกตุ
3.2 สัมภาษณ์
3.3 สร้างเครื่องมือประเมินอารมณ์ความรู้สึก โดยมีขั้นตอนดังนี้ ( โกศล มีคุณ, กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2537 : 141-142 )
(1) วิเคราะห์คุณลักษณะที่ต้องการวัด
(2) กำหนดคุณลักษณะบ่งชี้
(3) เลือกรูปแบบเครื่องมือที่จะสร้าง
(4) สร้างข้อความ
(5) ตรวจสอบความตรงของข้อตวามที่สร้างขึ้น
(6) จัดทำต้นฉบับ
(7) ตรวจสอบคุณภาพ
(8) จัดทำคู่มือการใช้เครื่องประเมิน

4.ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.1 หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ให้ความสำคัญน้อย
4.2 ขาดงบประมาณ
4.3 ผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนาอย่างแท้จริง
4.4 ผู้เรียนถูกอิทธิพลของสื่อ สิ่งแวดล้อมในสังคม ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรม จริยธรรม ครอบงำ
4.5 ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ (2545) , หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
โกศล มีคุณ, กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล ( 2537 ) , “การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา” ใน ประมวลชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธี ทางสังคมศึกษา หน่วยที่ 14 : หน้า 141-142 นนทบุรี , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ .
รุ่งพันธุ์ สดเจริญ ( 2548 ), “ บันทึกความดีกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน” ใน ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์, บรรชา แสนทวี, นิธิพัฒ เมฆขจร บรรณาธิการ. มิติใหม่ทางการศึกษา : หน้า 115-123, นนทบุรี , สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สิริวรรณ ศรีพหล ( 2549 ), “ การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน” ใน ประมวลชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรการสอนและวิทยวิธีทางการสอน, หน่วยที่ 10 : หน้า 191-212, นนทบุรี , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ .

โดย นายนิวัฒน์ ล้ำจุมจัง รหัสประจำตัว 2482101777 วิชาเอกมัธยมศึกษา ( สังคมศึกษา)
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 3 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 19 พ.ค. 2551 (12:47)

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษา ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่ได้มาจากการร่วมคิดของชุมชนอย่างแท้จริง� ควรมีการร่วมคิดจากทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ปกครองทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6)� พระสงฆ์� ฝ่ายปกกครอง ตำรวจ ฯลฯ และที่ขาดไม่ได้คือ นักเรียน (เพราะในการจัดการศึกษามักจะเกิดจากความต้องการของผู้ใหญ่ ฝ่ายเดียว)
2. ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ขาดการวิจัยและวิเคราะห์ว่าสถานศึกษานั้น ๆ ควรกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดบ้างจึงเหมาะกับสภาพที่แท้จริง
3. เมื่อกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ตรงกับสภาพของโรงเรียน แล้ว
ควรการกำหนดตัวชี้วัด แนวทางการประเมิน วิธีการประเมินให้ครอบคลุม เป็นระยะสั้น ๆ แต่ต่อเนื่อง และบูรณาการกันระหว่างครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน และสรุปรวมเป็นหนึ่งเดียว

misspolla
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 5 ต.ค. 2551 (21:10)

แล้วที่ว่าในหลักสูตรใหม่มี8 ข้ออ่ะคะอะไรบ้างง่ะ


nanago_c
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 25 พ.ค. 2552 (20:12)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน� ย่อมเกิดจากการปลูกฝังในวัยเด็กผู้ใหญ่ทุกฝ่าย��ไว่าจะเป็นผู้ปกครอง�� ครู�- อาจารย์� จะต้อง คอยอบรม สั่งสอน
แนะนำนักเรียน� อย่างสม่ำเสมอ���� �


ทิวลิป
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


นิวัฒน์
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 766 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน