วิชาการดอทคอม ptt logo

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning ( PBL )

PBL คืออะไร ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะการเรียนรู้ ของการเรียนรู้แบบ PBL ความแตกต่างของ PBL กับรูปแบบการสอนอื่นๆ
ผู้เขียน: ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว: 80,866 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 5 June 2008, 1:28 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 10 February 2014, 9:59 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 4 - การสอนโดยใช้ PBL ต่างจากการสอนรูปแบบอื่นอย่างไร

เล่าโดย  ยรรยง สินธุ์งาม      

การสอนโดยใช้ PBL  ต่างจากการสอนรูปแบบอื่นอย่างไร    

            การสอนโดยใช้รูปแบบ Problem-based Learning

ไม่ใช่การสอนแบบแก้ปัญหา   (Problem solving method)  

หลายคนเข้าใจผิด  เช่น   สอนเนื้อหาไปบางส่วนก่อน    

จากนั้นก็ทดลองให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย  

ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา ไม่ใช่  PBL    

   เมื่อเอ่ยถึง วิธีสอนแบบแก้ปัญหา  ก็ขอนำท่านไปรู้จัก กับวิธีสอน ดังกล่าว พอสังเขป ดังนี้ 

วิธีสอนแบบแก้ปัญหา

 

ความหมาย

   วิธีสอนแบบแก้ปัญหา  เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา ตามกรอบที่วางไว้ เป็นขั้นเป็นตอน

ใช้การรวบรวมข้อมูล  มีการทดลอง  มีการวิเคราะห์ข้อมูล  มีการสรุปผล อย่างเป็นเหตุเป็นผล

จากข้อมูล  บางทีเรียก วิธีสอนแบบนี้ว่า  วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method )

จุดเด่น ของวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

         คือ  1.ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ด้วยตนเอง  

               2.มีผลงาน หรือ ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม  

               3.ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับ ผู้สอนและสมาชิกในกลุ่ม   

               4.ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

               5.ผู้เรียนได้รู้ซึ้ง เข้าใจ และเห็นความสำคัญ ในปัญหาที่เกิดขึ้น  

               6.ผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเองและพัฒนาทักษะการคิด เป็นลำดับขั้นตอน  

                  ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการ วิทยาศาสตร์

 

การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  ยังมีแนวคิดสำคัญ  คือ การนำปัญหา มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้  

ผู้เรียนจะได้เผชิญกับปัญหา ซึ่งเป็นสถานการณ์จริง ร่วมกัน  

ผู้เรียนจะคิดหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน   เพื่อนำไปสู่  การเกิด การเรียนรู้อย่างมีความหมาย  

 

การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สามารถพัฒนาทักษะต่างๆของผู้เรียน ดังนี้

  1. ทักษะการสังเกต  

  2. การเก็บข้อมูล  

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

  4. การตีความ

  5. การสรุปความ  

  6. การคิดแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

  7. การตัดสินใจ  

  8. การใช้เหตุ ใช้ผล   

  9. การทำงานเป็นกลุ่ม 

  10. การแลกเปลี่ยนทัศนะ หรือ ความคิดเห็น ในแง่มุมต่างๆ ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม  

 

     ที่กล่าวมาในข้างต้น คือ  ลักษณะทั่วไป ของการสอนแบบแก้ปัญหา หรือ

การสอนแบบวิทยศาสตร์  ...ซึ่งเป็นการฝึกหัด ให้ผู้เรียน คิดอยู่ในกรอบ ที่เชื่อมั่นว่า ..นั่น !!

คือ สิ่งที่ถูกต้องแล้ว  ...ผ่านการพิสูจน์ มาแล้ว ...ได้ผลดี มามากแล้ว ...อะไรประมาณนั้น 

 

       ส่วนการสอนแบบ  PBL นั้น  ต้อง นำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของผู้เรียนโดยตรง

  มาก่อน  ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น หรือ เป็นตัวนำทาง ให้ผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนนำไปแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ด้วยตนเอง  

เพื่อจะได้ค้นพบคำตอบ ของปัญหาดังกล่าว  

กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองนี้  

ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา   (Problem solving skill) ได้ด้วยตนเอง        

 

ยังมีต่อ ..

 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : 

 รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์.การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้ PBL (Problem-Based Learning),”

 วารสารวิชาการ ปีที่ 5. ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 11-17. ปัจจัยการเรียนรู้.

 http://202.143.154.147/~media/data/PDF/PBL.pdf

 http://ratthasatmax.files.wordpress.com/2012/01/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b8a3e0b8b9e0b989e0b982e0b894e0b8a2e0b983e0b88ae0b989e0b89be0b8b1e0b88de0b8abe0b8b2.doc

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Savery, J. (1994) . What is Problem-based learning? : http.//edweb.sdsu.edu/Clirt/learningtree/PBL/PBLadvantages.html

Wilson, C. E. A. (1991). A Vision of a preferred curriculum for the 21st century : Action research in school administration : http://www. Samford.edu/pbl

Woods, (1985). Problem-based learning and problem solving. In Russell Kenley (1995) . “Problem Based Learning : within a traditional teaching environment” , AUBEA conference, University of Technology Sydney, New South Wales.

Problem-Based Learning. The University of Western Australia : Issues of Teaching and Learning. (Vol. 2 June, 1996) : http://uwa.edu.au/csd/newsletter/issue0496/pbl.

What is Problem-based learning? : http://www.samford.edu/pbl

Problem-based Learning Theory. : http://www.usd.edu/~knorum/learningpapers/pbl.

 

Problem – based learning. : http: // socserv2.mcmaster.ca/soc/beehive/pbl.htm

 

โดย

ยรรยง สินธุ์งาม  yanyong007@gmail.com   

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด