การเล่นพื้นเมือง | วิชาการ.คอม


การเล่นพื้นเมือง

สารบัญ

            
หน้าที่ 9 รีรีข้าวสาร
หน้าที่ 10 การเล่นหมากเก็บ
หน้าที่ 11 มอญซ่อนผ้า
หน้าที่ 12 ขี่ม้าก้านกล้วย
หน้าที่ 13 เดินกะลา
หน้าที่ 14 เก้าอี่ดนตรี
หน้าที่ 15 การเล่นซ่อนหาหรือโป้งแป๊ะ
หน้าที่ 16 อีตัก
หน้าที่ 17 อ้ายโม่ง
หน้าที่ 18 ลูกข่าง
หน้าที่ 19 เป่ากบ
หน้าที่ 20 ปิดตาตีหม้อ
หน้าที่ 21 ตีลูกล้อ
หน้าที่ 22 ขาโถกเถก
หน้าที่ 23 ขี่ม้าส่งเมือง
หน้าที่ 24 จ้ำจี้
หน้าที่ 25 ห่วงยาง
หน้าที่ 26 หมากตะเกียบ / ไม้พาด
หน้าที่ 27 เสือข้ามห้วย หมู่
หน้าที่ 28 วิ่งเปรี้ยว
หน้าที่ 29 โพงพาง
หน้าที่ 30 น้ำขึ้นน้ำลง
หน้าที่ 31 แตะหุ่น
หน้าที่ 32 ตี่จับ

ตัวอย่างวิเคราะห์ หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ระดับปฐมวัย

วิเคราะห์หลักสูตร

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .

ระดับปฐมวัย

พัฒนาการ

มาตรฐาน

มาตรฐานช่วงชั้น

เนื้อหา

ด้านร่างกาย

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

1.2  จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล

1.3  รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา

1.4     เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว

 

 

1. หลักการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี

2. ทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่น  และการกีฬา

3.  การเล่นพื้นเมือง

     -  ขี่ม้าก้านกล้วย           -   รีรีข้าวสาร

     -   ตาจี้โหลก     -  โค้งตีนเกวียน

     -   เดินกะลา       -   ขี่ม้าส่งเมือง          

     - มอญซ่อนผ้า          -   โพงพาง            

     -  ตีลูกล้อ          - ลิงชิงหลัก     

    - ขาโถกเถก       -   งูกินหาง

    -  เก้าอี้ดนตรี  

 

วิเคราะห์หลักสูตร

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

เนื้อหา

ด้านร่างกาย

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

 

 

 

 

 

 

 

1.1     เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

1.2     จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล

1.3     รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา

1.4     เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว

 

 

1.  ทักษะการใช้มืออย่างคล่องแคล่ว  เช่น

-           หมากเก็บ

-           ดีดเม็ดมะขามลงหลุม

-           ยิ่งปืนก้านกล้วย

-           การเล่นอีตัก

-           การเล่นลูกข่าง

-           การเล่นพื้นเมือง

               ห่วงยาง

                จ้ำจี้มะเขือเปาะ

                 ปิดตาตีหม้อ

 

วิเคราะห์หลักสูตร

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

เนื้อหา

ด้านอารมณ์  จิตใจ

1. สุขภาพจิตดี  มีความสุข

 

 

 

 

 

 

2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจิใจที่ดีงาม

1. แสดงออกทางอารมณ์  ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์

 

 

 

 

 

1.. มีวินัยในตนเองและมีความคารวะผู้ควรเคารพ

1.หลักการแสดงออกทางอย่างสนุกสนานจากการทำกิจกรรม เช่น 

- การร้องเพลง

- การเล่นมอญซ่อนผ้า

- การเล่น รี รี ข้าวสาร

- การเล่นโพงพาง

- การเล่นอ้ายเข้อ้ายโขง

1. วิธีการแสดงออกการมีวินัย และคารวะผู้ควรเคารพ  เช่น

- การกราบ  ไหว้  ศาลเจ้าปู่หอคำ

- การกราบ  ไหว้ เจ้าปู่องดำ

- การกราบ   ไหว้  คารวะผู้ควรเคารพ

 

วิเคราะห์หลักสูตร

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เนื้อหา

ด้านอารมณ์ จิตใจ

3. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย

 

 1. สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณีพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีความสนใจ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีของหมู่บ้าน   เช่น

- วันขึ้นปีใหม่

- แห่เทียนเข้าพรรษา

- วันตรุษสงกรานต์

- วันลอยกระทง

- งานแต่งงาน

- งานศพ   - เจดีย์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา