วิชาการดอทคอม ptt logo

การเล่นพื้นเมือง

การเล่น รีรีข้าวสาร / งูกินหาง / ขาโถกเถก / มอญซ่อนผ้า(WWW.Omkorsc.udonthani3.net
ผู้เขียน: พงษ์123 ชมแล้ว: 168,398 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 7 June 2008, 12:35 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 22 August 2008, 8:20 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
1-20 | 21-40 |


หน้าที่ 48 - ตัวอย่างวิเคราะห์ หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ระดับปฐมวัย

วิเคราะห์หลักสูตร

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .

ระดับปฐมวัย

พัฒนาการ

มาตรฐาน

มาตรฐานช่วงชั้น

เนื้อหา

ด้านร่างกาย

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

1.2  จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล

1.3  รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา

1.4     เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว

 

 

1. หลักการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี

2. ทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่น  และการกีฬา

3.  การเล่นพื้นเมือง

     -  ขี่ม้าก้านกล้วย           -   รีรีข้าวสาร

     -   ตาจี้โหลก     -  โค้งตีนเกวียน

     -   เดินกะลา       -   ขี่ม้าส่งเมือง          

     - มอญซ่อนผ้า          -   โพงพาง            

     -  ตีลูกล้อ          - ลิงชิงหลัก     

    - ขาโถกเถก       -   งูกินหาง

    -  เก้าอี้ดนตรี  

 

วิเคราะห์หลักสูตร

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

เนื้อหา

ด้านร่างกาย

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

 

 

 

 

 

 

 

1.1     เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

1.2     จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล

1.3     รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา

1.4     เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว

 

 

1.  ทักษะการใช้มืออย่างคล่องแคล่ว  เช่น

-           หมากเก็บ

-           ดีดเม็ดมะขามลงหลุม

-           ยิ่งปืนก้านกล้วย

-           การเล่นอีตัก

-           การเล่นลูกข่าง

-           การเล่นพื้นเมือง

               ห่วงยาง

                จ้ำจี้มะเขือเปาะ

                 ปิดตาตีหม้อ

 

วิเคราะห์หลักสูตร

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

เนื้อหา

ด้านอารมณ์  จิตใจ

1. สุขภาพจิตดี  มีความสุข

 

 

 

 

 

 

2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจิใจที่ดีงาม

1. แสดงออกทางอารมณ์  ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์

 

 

 

 

 

1.. มีวินัยในตนเองและมีความคารวะผู้ควรเคารพ

1.หลักการแสดงออกทางอย่างสนุกสนานจากการทำกิจกรรม เช่น 

- การร้องเพลง

- การเล่นมอญซ่อนผ้า

- การเล่น รี รี ข้าวสาร

- การเล่นโพงพาง

- การเล่นอ้ายเข้อ้ายโขง

1. วิธีการแสดงออกการมีวินัย และคารวะผู้ควรเคารพ  เช่น

- การกราบ  ไหว้  ศาลเจ้าปู่หอคำ

- การกราบ  ไหว้ เจ้าปู่องดำ

- การกราบ   ไหว้  คารวะผู้ควรเคารพ

 

วิเคราะห์หลักสูตร

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เนื้อหา

ด้านอารมณ์ จิตใจ

3. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย

 

 1. สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณีพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีความสนใจ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีของหมู่บ้าน   เช่น

- วันขึ้นปีใหม่

- แห่เทียนเข้าพรรษา

- วันตรุษสงกรานต์

- วันลอยกระทง

- งานแต่งงาน

- งานศพ   - เจดีย์


*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด