ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เชิญร่วมงานทักษิณวิชาการและเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 | วิชาการ.คอม


ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เชิญร่วมงานทักษิณวิชาการและเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดจัดงานทักษิณวิชาการและเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า “วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่กินอย่างพอเพียง เลี่ยงภาวะโล

ผู้เขียน tsupr ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 ณ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 16-20 ส.ค.นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  เพชรห้วยลึก  รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า                   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  กำหนดจัดงานทักษิณวิชาการและเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า “วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่กินอย่างพอเพียง เลี่ยงภาวะโลกร้อน”    ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2551   คาดว่า ปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง   ที่ผ่านมา  กิจกรรมของหน่วยงานภายในเริ่มจากคณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดให้มีพิธีพิธีถวายสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ของไทย  พิธีมอบโล่รางวัลแก่บุคลากรและนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การพูด  การวาดภาพการ์ตูน    การวาดภาพจินตนาการ  การสร้างโปรแกรม CAI  สำหรับการสอน  การสร้างหุ่นยนต์  สิ่งประดิษฐ์    การแสดงทางวิทยาศาสตร์    และการแข่งขันจรวดน้ำ    การประกวด  Science Show   และโครงงานทางวิทยาศาสตร์   การสัมมนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   และการสัมมนาวิชาการเพื่อขยายผลสู่ภาคการผลิต:สมุนไพรไทย และยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาวิทยาศาสตร์ของไทยและนิทรรศการแสดงผลงานของคสำหรับโครงการ วสก.วิชาการ ครั้งที่ 4 ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬานั้น ทางสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์   กำหนดจัดนิทรรศการสุขภาพน่ารู้ในสัปดาห์ทักษิณ(พัทลุง)วิชาการ  นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและการนวดแผนไทยในสัปดาห์ทักษิณวิชาการ การประกวดเด็กและผู้สูงอายุสุขภาพดีตามวิถีไทย สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยกำหนดจัดนิทรรศการและการตรวจสมรรถภาพทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  และกิจกรรมณะวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี “ 40 ปี วิทยาศาสตร์ วศ.  มศว.  มทษ.”   รวมทั้งการแสดงโชว์พารามอเตอร์  การเก็บกู้ระเบิด   เครื่องบินบังคับวิทยุ  สนามยิงปืน BB   ด้วย

          ส่วนกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกัน กิจกรรมในงานทักษิณวิชาการ ได้แก่  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานผักและผลไม้สด”   การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันและการใช้ผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ”   และเรื่อง “ การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อลดมลภาวะและเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ”  และนิทรรศการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการด้านวิวัฒนาการการปลูกพืช เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสียและสิ่งเหลือใช้ในฟาร์ม     เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและนิทรรศการแม่โพสพรำลึก สำหรับกิจกรรมในงานเกษตรแฟร์               มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ วิกฤตเกษตรและอาหารสู่กระบวนการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรในภาคใต้ ”  และเรื่อง    “ จับกระแสข้าวไทยปัจจุบันสู่อนาคต ”  นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ    “  กิน เที่ยว งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 ”  การประกวดจัดสวนหย่อม  การประกวดจัดสวนถาด  การแข่งขันจับปลาไหลและปลาช่อน   การประกวดเมนูเด็ดจากปลาดุกร้า  การแข่งขันดำนา  การแข่งขันสีข้าวด้วยครกสีข้าว    การแข่งขันเกี่ยวข้าว    ด้วยแกะ  การแข่งขันตำข้าวด้วยครก   การแข่งขันพูดในที่ชุมชนเรื่องข้าว  การตอบปัญหาทางการเกษตร  การประกวดโครงการงานทางการเกษตร  และการประกวดสุนัข  และกิจกรรมเด่นอีกอย่างหนึ่งคืองานวันโค โดยมีการประกวด             โคพื้นบ้านและโคลูกผสม    ปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก      

สำหรับโครงการ วสก.วิชาการ ครั้งที่ 4 ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬานั้น ทางสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์   กำหนดจัดนิทรรศการสุขภาพน่ารู้ในสัปดาห์ทักษิณ(พัทลุง)วิชาการ  นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและการนวดแผนไทยในสัปดาห์ทักษิณวิชาการ การประกวดเด็กและผู้สูงอายุสุขภาพดีตามวิถีไทย สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยกำหนดจัดนิทรรศการและการตรวจสมรรถภาพทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  และกิจกรรมรณรงค์ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   กำหนดจัดนิทรรศการและบริการทดสอบสมรรถภาพ    การประกวดแอโรบิกแดนซ์    การประกวดหนุ่มสาวสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดี

 

                ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปีนี้สำนักวิทยบริการกำหนดจัดหลายโครงการ อาทิ การแข่งขันการพัฒนาเว็บเพจ และการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา    การแข่งขันประกวดเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด     การอบรมเรื่องใช้ชีวิตอย่าง  “ เพียงพอ ”  เพื่อความสุขที่  “ พอเพียง ”   การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ   โครงการรักการอ่านออนทัวร์  โครงการร่วมด้วยช่วยกันคัดสรรหนังสือ  โครงการฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา “ชวนน้องดูหนังกับสำนักวิทยบริการ”  และโครงการแนะนำเทคนิคการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

                ด้านสถาบันวิจัยและพัฒนา  กำหนดนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน : การพัฒนาพันธุ์ปลาพื้นบ้าน ส่วนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมีการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้แก่การผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์   ผลิตอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร   ได้แก่การผลิตเครื่องแกงก้อน  ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100%  (Premium Extra Virgin Coconut Oil)  ผลิตน้ำพริกปลาร้า  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อ  นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากเครือข่าย UBI  และผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ขนมจีบ  เส้นขนมจีน  คุกกี้  เครื่องดื่มสุขภาพ  และการประกวด          การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด  ประเภทคาวและประเภทหวาน  อีกด้วย

          กิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ชื่อโครงการสร้างภูมิปัญญาพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2551 ประกอบด้วยกิจกรรมภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม    อาหารพื้นบ้านภาคใต้    เวชการ(ไม้เสม็ดขาว)    ลานเรียนรู้วัฒนธรรม   ยี่สิบน้ำชุบผักเหนาะเพื่อสุขภาพของดีเมืองลุง   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูภูมิปัญญาสู่ครูมืออาชีพ  การฝึกอบรมระยะสั้นเรื่องของเล่นพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง      การเล่าเรื่องและการเขียนนิทาน  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาสุขภาวะเกลอเขา นา เล พัทลุง  การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคตามหลักธาตุของผู้ป่วย    ท้องถิ่นพัทลุงมีตำนาน นิทาน  การเลี้ยงลูกด้วยเพลงกล่อมเด็กการประกวดเพลงลูกทุ่งนักเรียน  เพลงบอกเยาวชน  การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาสุขภาวะ    เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตอาหาร    เครื่องนุ่งห่ม

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก กล่าวเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียงเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้เพื่อระดมผลงานทางวิชาการและผลิตผลทางการเกษตรมานำเสนอแก่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงานนอกจากจะได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับการเกษตรอย่างมากมายแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้เลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตรและสินค้า OTOP  ราคาถูกอีกด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ 16-20  สิงหาคม 2551  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  074-609600  ต่อ  7200  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดการจัดงานได้ที่ www.pt.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th 

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 นงลักษณ์อ่อนเครง

ประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ  รายงาน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา