วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 33209 ช่างประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่ทางเลือกในการประกอบสัมมาอาชีพอีกเลือกหนึ่งในยุคของความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและแวดล้อมด้วยสื่อทางอิเลคโทรนิสก์
ผู้เขียน: krootuuy2009 ชมแล้ว: 417,546 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 15 June 2008, 3:44 am ปรับปรุงล่าสุด: Sat 21 March 2009, 4:02 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
1-20 | 21-24


หน้าที่ 24 - การบันทึกผลหลังการสอน

การบันทึกผลหลังการสอน

          การบันทึกผลหลังการสอน  เป็นการแสดงผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนตามที่ออกแบบการเรียนรู้ไว้ของครูผู้สอน  ว่าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามเวลา  กิจกรรม  สื่อการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลตามที่กำหนดหรือไม่   การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาผู้เรียนครั้งนั้น  บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ไหม   มีปัญหาอุปสรรคอะไรจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนั้น   ครูผู้สอนได้ทำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไรนั้นแสดงให้เห็นความสำคัญของบันทึกผลหลังสอน  เป็นสิ่งที่มีความสำคัญจำเป็นสำหรับครูผู้สอนอย่างยิ่ง   เพราะจากบันทึกผลหลังสอนจะทำให้มองภาพสมรรถนะในการจัดการเรียน  การสอนของครูผู้สอนได้ทุกด้าน  ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน  
        

 ตัวอย่างการบันทึกผลหลังการสอน

บันทึกผลหลังการสอน

            ผลการสอน

                   1.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้   สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม

                   2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุข

                   3.  กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงตามสาระการเรียนรู้

 เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะกระบวนการตามที่จุดประสงค์กำหนด

4.  สื่อการเรียนการสอนที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ใช้สื่อหลายอย่าง  เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหา   สามารถใช้ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น

                   5.  การวัดผลประเมินผล  ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้  ได้ใช้การวัดผลประเมินผล.........วิธี   คือ .........................................................................................

ซึ่งเป็นวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ครอบคลุมพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการวัดผลและประเมินผลสรุปได้  ดังนี้

                             5.1  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1   จำนวน............คน

ไม่ผ่าน  จำนวน........คน (ระบุตามจริง เช่น  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1  ทุกคนหรือ  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1  จำนวน  15  คน  ไม่ผ่าน  จำนวน  3  คน)

                             5.2  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่   2    จำนวน.........คน

ไม่ผ่าน  จำนวน .......คน  (ระบุตามจริงเหมือนข้อ  5.1)    
          ปัญหาและอุปสรรค

                   (นำเสนอปัญหาและอุปสรรคตามที่เกิดขึ้นตามจริง  จากข้อ 1 5  หากไม่มีก็ไม่เขียน  หากมีก็ระบุตามนั้น   และถ้ามีปัญหาก็ต้องเสนอแนวทางแก้ไขในข้อต่อไป)
         
แนวทางการแก้ไขปัญหา

                (นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ตามที่ตนเองได้ดำเนินการแก้ไขให้เห็นอย่างชัดเจน)

                                                ลงชื่อ..............................................ผู้สอน

                                                         (............................................)

                                                ......................./........................../.................   
ตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอน เพื่อการเรียนรู้ของครูผู้วิจัย

 

วันที่……เดือน………………………...………… วิชา………………………………………………

ชื่อผู้บันทึก……………………………………………. นักเรียนชั้น……………………………………..

 

1.    ในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้ ครูได้ทำอะไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2.    สิ่งที่ประทับใจ หรือความรู้สึกในการทำงานในข้อ 1 คืออะไร เพราะอะไร

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3.    มีสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเกิดความคิด/แนวคิดใหม่อะไรบ้าง และความคิด/แนวคิดนั้น เชื่อมโยงกับความรู้เดิมอะไรบ้าง อย่างไร

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.    จะนำประสบการณ์ ความคิด และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อไร เพื่ออะไร

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5.    คำถามค้างใจ ที่ต้องการคำตอบต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………   
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 3 ก.ค. 2554 (10:27)
uU35
montrikos
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง