แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 33209 ช่างประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 33209 ช่างประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 โครงสร้างสอนรายวิชา ช่างประกอบติดตั้งละซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๑
หน้าที่ 2 ตารางวิเคราะห์รายวิชาช่างประกอบติดตั้งและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๑
หน้าที่ 3 คำชี้แจง - บทนำ
หน้าที่ 4 ปฐมนิเทศก่อนการเรียนรู้ และ การศึกษาผู้เรียนรายบุคคล
หน้าที่ 5 แผนจัดการเรียนรู้(รายคาบ)ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (รู้จัก PC )
หน้าที่ 6 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของพีซี
หน้าที่ 7 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 การประกอบพีซี( PC )
หน้าที่ 8 ใบงานกิจกรรมที่ 1.ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 9 ใบความรู้ที่ 2 การประกอบติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน้าที่ 10 ใบงานกิจกรรมที่ 2.ประกอบ/Test การทำงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 11 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการทำงาน
หน้าที่ 12 แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หน้าที่ 13 แบบบันทึกกระบวนการทำงานช่าง
หน้าที่ 14 ใบความรู้ที่ 3 ทักษะกระบวนการทำงานช่าง
หน้าที่ 15 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5 รู้จัก BIOSและการตั้งค่าBIOS[ก่อนติดตั้งระบบปฏิบัติการ]
หน้าที่ 16 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการ POSTและเซ็ตค่า BIOS
หน้าที่ 17 ใบทำกิจกรรมที่ 3.การฝักทักษะปฏิบัติการการ POSTและตั้งค่าBIOS
หน้าที่ 18 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์Windows XP
หน้าที่ 19 ใบความรู้การติดตั้งระบบปฏิบัติการหลักซอฟต์แวร์ระบบWindows XP Professional
หน้าที่ 20 ใบงานกิจกรรมที่ 4.การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
หน้าที่ 21 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 การติดตั้ง Driver หลังติดตั้งระบบปฏิบัติการฯ
หน้าที่ 22 [เนื้อหาสาระเพิ่มเติม ] ความรุ้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
หน้าที่ 23 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 9 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft office
หน้าที่ 24 การบันทึกผลหลังการสอน

การบันทึกผลหลังการสอน

การบันทึกผลหลังการสอน

          การบันทึกผลหลังการสอน  เป็นการแสดงผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนตามที่ออกแบบการเรียนรู้ไว้ของครูผู้สอน  ว่าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามเวลา  กิจกรรม  สื่อการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลตามที่กำหนดหรือไม่   การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาผู้เรียนครั้งนั้น  บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ไหม   มีปัญหาอุปสรรคอะไรจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนั้น   ครูผู้สอนได้ทำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไรนั้นแสดงให้เห็นความสำคัญของบันทึกผลหลังสอน  เป็นสิ่งที่มีความสำคัญจำเป็นสำหรับครูผู้สอนอย่างยิ่ง   เพราะจากบันทึกผลหลังสอนจะทำให้มองภาพสมรรถนะในการจัดการเรียน  การสอนของครูผู้สอนได้ทุกด้าน  ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน          

 ตัวอย่างการบันทึกผลหลังการสอน

บันทึกผลหลังการสอน

            ผลการสอน

                   1.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้   สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม

                   2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุข

                   3.  กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงตามสาระการเรียนรู้

 เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะกระบวนการตามที่จุดประสงค์กำหนด

4.  สื่อการเรียนการสอนที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ใช้สื่อหลายอย่าง  เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหา   สามารถใช้ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น

                   5.  การวัดผลประเมินผล  ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้  ได้ใช้การวัดผลประเมินผล.........วิธี   คือ .........................................................................................

ซึ่งเป็นวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ครอบคลุมพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการวัดผลและประเมินผลสรุปได้  ดังนี้

                             5.1  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1   จำนวน............คน

ไม่ผ่าน  จำนวน........คน (ระบุตามจริง เช่น  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1  ทุกคนหรือ  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1  จำนวน  15  คน  ไม่ผ่าน  จำนวน  3  คน)

                             5.2  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่   2    จำนวน.........คน

ไม่ผ่าน  จำนวน .......คน  (ระบุตามจริงเหมือนข้อ  5.1)              ปัญหาและอุปสรรค

                   (นำเสนอปัญหาและอุปสรรคตามที่เกิดขึ้นตามจริง  จากข้อ 1 – 5  หากไม่มีก็ไม่เขียน  หากมีก็ระบุตามนั้น   และถ้ามีปัญหาก็ต้องเสนอแนวทางแก้ไขในข้อต่อไป)          แนวทางการแก้ไขปัญหา

                (นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ตามที่ตนเองได้ดำเนินการแก้ไขให้เห็นอย่างชัดเจน)

                                                ลงชื่อ..............................................ผู้สอน

                                                         (............................................)

                                                ......................./........................../.................   ตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอน เพื่อการเรียนรู้ของครูผู้วิจัย

 

วันที่……เดือน………………………..พ.ศ………… วิชา………………………………………………

ชื่อผู้บันทึก……………………………………………. นักเรียนชั้น……………………………………..

 

1.    ในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้ ครูได้ทำอะไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2.    สิ่งที่ประทับใจ หรือความรู้สึกในการทำงานในข้อ 1 คืออะไร เพราะอะไร

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3.    มีสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเกิดความคิด/แนวคิดใหม่อะไรบ้าง และความคิด/แนวคิดนั้น เชื่อมโยงกับความรู้เดิมอะไรบ้าง อย่างไร

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.    จะนำประสบการณ์ ความคิด และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อไร เพื่ออะไร

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5.    คำถามค้างใจ ที่ต้องการคำตอบต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………   

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา