แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 33209 ช่างประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 33209 ช่างประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 โครงสร้างสอนรายวิชา ช่างประกอบติดตั้งละซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๑
หน้าที่ 2 ตารางวิเคราะห์รายวิชาช่างประกอบติดตั้งและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๑
หน้าที่ 3 คำชี้แจง - บทนำ
หน้าที่ 4 ปฐมนิเทศก่อนการเรียนรู้ และ การศึกษาผู้เรียนรายบุคคล
หน้าที่ 5 แผนจัดการเรียนรู้(รายคาบ)ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (รู้จัก PC )
หน้าที่ 6 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของพีซี
หน้าที่ 7 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 การประกอบพีซี( PC )
หน้าที่ 8 ใบงานกิจกรรมที่ 1.ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 9 ใบความรู้ที่ 2 การประกอบติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน้าที่ 10 ใบงานกิจกรรมที่ 2.ประกอบ/Test การทำงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 11 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการทำงาน
หน้าที่ 12 แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หน้าที่ 13 แบบบันทึกกระบวนการทำงานช่าง
หน้าที่ 14 ใบความรู้ที่ 3 ทักษะกระบวนการทำงานช่าง
หน้าที่ 15 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5 รู้จัก BIOSและการตั้งค่าBIOS[ก่อนติดตั้งระบบปฏิบัติการ]
หน้าที่ 16 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการ POSTและเซ็ตค่า BIOS
หน้าที่ 17 ใบทำกิจกรรมที่ 3.การฝักทักษะปฏิบัติการการ POSTและตั้งค่าBIOS
หน้าที่ 18 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์Windows XP
หน้าที่ 19 ใบความรู้การติดตั้งระบบปฏิบัติการหลักซอฟต์แวร์ระบบWindows XP Professional
หน้าที่ 20 ใบงานกิจกรรมที่ 4.การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
หน้าที่ 21 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 การติดตั้ง Driver หลังติดตั้งระบบปฏิบัติการฯ
หน้าที่ 22 [เนื้อหาสาระเพิ่มเติม ] ความรุ้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
หน้าที่ 23 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 9 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft office
หน้าที่ 24 การบันทึกผลหลังการสอน

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 การประกอบพีซี( PC )

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3

รายวิชา ช่างประกอบติดตั้งและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์                                            รหัสวิชา ง 31109

เรื่อง ประกอบของคอมพิวเตอร์                                  เวลา     2    ชั่วโมง                  คะแนน  40  คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การประกอบพีซี( PC )             สอนครั้งที่  7 – 8                    จำนวนคาบสอนรวม 40 ชั่วโมง

รายวิชาที่นำมาบูรณาการ (  ) ท .....................  (  ) ค ........................ (  ) ว.........................

                                  (  ) ศ .....................  (  ) ง ........................  (  )   .........................

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้

          มฐ..................ข้อ 4. ..................... มาตรฐานกาเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ...... 3 ........ ข้อที่ .. 1 ............

          มฐ..................ข้อ 4. ..................... มาตรฐานกาเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ...... 3 ........ ข้อที่ .. 2 ............

มฐ..................ข้อ 4. ..................... มาตรฐานกาเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ...... 3 ........ ข้อที่ .. 3 ............

 

2. สาระการเรียนรู้

            2.1 สาระแกนกลาง

                1. เข้าใจหลักการทำงาน  บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์

                    2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                    3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          2 สาระท้องถิ่น

                  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ความหมาย  ประเภท  ขนาดของคอมพิวเตอร์

                       ระบบของคอมพิวเตอร์

                   2. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของคอมพิวเตอร์  ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                   3. รู้จักเลือกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้

               4. สามารถอธิบายลำดับขั้นในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

3. สาระสำคัญ

    3.1  ความคิดรวบยอด/หลักการ

 

     ขั้นตอนสำคัญและลำดับขั้นตอน  ตลอดจนข้อสังเกตและข้อควรระมัดระวังในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 

    3.2  ทักษะ/กระบวนการ

          3.2.1  กระบวนการกลุ่ม

          3.2.2  กระบวนการคิด วิเคราะห์ ผสมผสานข้อมูล

          3.2.3  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการประยุกต์ใช้

    3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          3.3.1  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

          3.3.2  ความมีวินัยในกระบวนการทำงาน

          3.3.3  ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในอิทธิบาท 4

4. ชุดคำถามที่สำคัญ

            4.1  หลักการและขั้นตอนในการทำงานช่างคืออะไร?

          4.2  หลักการและขั้นตอนในการทำงานช่างมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง ?

          4.3  หลักการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.กับกระบวนการทำงาน

 

          ( ในแบบทดสอบก่อน – หลังการเรียนรู้ : เอกสารประกอบการสอน )

5.  หลักฐาน/ผลงาน/ผลการปฏิบัติความคิดรวบยอด

            ผลการบันทึกโดยใช้แบบประเมินกระบวนการทำงานช่าง

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมครู

1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออ้างอิง สื่อการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ตัวอย่างของจริง แนะนำใบทำกิจกรรม  วิธีการเรียน การมอบหมายงาน วิธีการวัดและประเมินผล

1.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ใบทดสอบก่อนการเรียน

1.3 นำเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนกล่าวถึงความสำคัญ ประโยชน์ การประกอบคอมพิวเตอร์กำหนดรายละเอียดในการประกอบคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันอธิบายและสาธิตขั้นตอนสำคัญและลำดับขั้นตอน  ตลอดจนข้อสังเกตและข้อควรระมัดระวังในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้คำถามให้ผู้เรียนแสดงความเห็นเพื่อให้เกิดความสนใจบทเรียน

1.4 การให้ข้อมูลหรือการสอนโดยผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร หนังสืออ้างอิง (ดูจากรายชื่อเอกสารท้ายแผนการสอนหน่วยที่ 3) สื่อโสตทัศน์ 

1.5 แจกชุดการเรียน เรื่อง ลำดับขั้นตอนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้ผู้เรียนศึกษาควบคู่กับเอกสาร หนังสืออ้างอิงที่เตรียมไว้สังเกต บันทึกพฤติกรรมผู้เรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำเมื่อผู้เรียนต้องการ

1.6 กิจกรรมการสอน  โดยผู้สอนกล่าวถึงใบทำกิจกรรม  อธิบายถึงลำดับขั้นตอน การประกอบคอมพิวเตอร์กำหนดรายละเอียด อธิบายและสาธิตขั้นตอนสำคัญและลำดับขั้นตอน  ตลอดจนข้อสังเกตและข้อควรระมัดระวังในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมที่จะก่อให้เกิดเป็นนิสัยในการทำงาน  ใช้คำถามให้ผู้เรียนแสดงความเห็นเพื่อให้เกิดความสนใจบทเรียน

1.7 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผู้เรียนขณะศึกษา คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำและสาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์ให้ดูเมื่อผู้เรียนต้องการ

1.8 ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติและการฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ถูกต้องและครบถ้วน

1.9 การประยุกต์ใช้ โดยให้ผู้เรียน ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในใบมอบหมายงาน

2.0 การตรวจสอบผลการเรียนรู้ จากข้อทดสอบและการสาธิตการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินและแก้ไขข้อบกพร่อง

 

2. กิจกรรมผู้เรียน

2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออ้างอิง ตามที่ผู้สอนและบทเรียนกำหนด

2.2 นำเข้าสู่บทเรียน  โดย ฟัง คิดตามแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ การใช้งานของการเขียนข้อกำหนดรายละเอียดในเรื่อง ลำดับขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  และสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจ

2.3 ทำข้อทดสอบก่อนเรียนทบทวนกระบวนการทำงานก่อนลงมือปฏิบัติ

2.4 เข้ากลุ่มตามที่ครูจัดแบ่งตามข้อมูลที่ได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2.5 การให้ข้อมูลหรือการสอน โดยศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลจากเอกสารตำรา และใบทำกิจกรรม เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  และสื่อการเรียนต่าง ๆ

2.6 เมื่อมีปัญหาให้ปรึกษาหรือให้ครูสาธิตให้ดู

2.7 ศึกษาข้อมูลตามขั้นตอนของชุดการเรียนพร้อมตอบคำถามในข้อทดสอบท้ายบทเรียนแล้วให้ครูตรวจอนุญาตให้ศึกษาหัวข้องานต่อไปทดลองและฝึกปฏิบัติงานตามขั้นตอนของชุดการเรียน

2.8 ฝึกหัดปฏิบัติงานซ้ำจนเกิดความชำนาญโดยหากมีปัญหาให้ขอคำแนะนำจากครู

2.9 ทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ใบทดสอบก่อน/หลังเรียน ท้ายชุดการเรียน

2.10 ตรวจสอบคำตอบโดยใช้ใบเฉลยแล้วจัดเก็บคะแนนของแต่ละคนร่วมกับครูสรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนของหน่วยการเรียนโดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ ใบปฏิบัติงานหรือชุดการเรียน สื่อโสตทัศน์แล้วทำแบบทดสอบหากยังทำได้ไม่ครบทำการทบทวนบทเรียนใหม่ หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้ขอคำแนะนำจากผู้สอนและเพื่อนในกลุ่ม

2.11 การประยุกต์ใช้  ทำงานตามใบทดสอบท้ายชุดการเรียนเพื่อนำความรู้ทักษะที่ฝึกมาใช้ในการทำงานตามใบทดสอบ

2.12 ร่วมกับครูตรวจสอบ ประเมินฯตามแบบประเมินให้คะแนนท้ายชุดการเรียน

2.13 การตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแล้วนำไปปรับปรุงการเรียนในหน่วยต่อไป

7. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้

          1. ใบมอบหมายงาน การปฏิบัติการเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์

          2. ใบความรู้ “ ลำดับขั้นตอนประกอบคอมพิวเตอร์  ”

          3. แบบทดสอบก่อน – หลังการเรียนรู้

          4. อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 1 ชุด

         

          5. ป้ายนิเทศ “ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ”

        แนวทางการให้คะแนน

          1.  การทดสอบโดยใช้ข้อสอบวัดความคิดระดับสูงและการให้เหตุผล       20  คะแนน

          2.  การทดสอบปฏิบัติการใช้งานทางคอมพิวเตอร์                             10  คะแนน

          3.  การประเมินจากการสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างการเรียนรู้ 10  คะแนน

      ประเด็นการพิจารณา

          1. ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการใช้งานทางคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

          2. ทักษะการใช้เครื่องมือในการประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

การประเมินผลงานตามสภาพที่แท้จริง

เกณฑ์การประเมินผล  :  ปฏิบัติ ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลำดับขั้นตอน

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

อธิบายลำดับขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

อธิบายลำดับขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

อย่างชัดเจนตรงประเด็นมีตัวอย่าง

ประกอบคำอธิบาย

อธิบายลำดับขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

อย่างละเอียดแต่เป็นลักษณะทำงานทั่วๆไป

อธิบายลำดับขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

อย่างคร่าวๆเป็นลักษณะทำงานทั่วๆไป

อธิบายลำดับขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยการยกตัวอย่างไม่ได้

 

 

ปฏิบัติ

ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลำดับขั้นตอนการประกอบ

 

ปฏิบัติ

ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลำดับขั้นตอนการประกอบ

อย่างชัดเจนตรงประเด็นมีตัวอย่าง

ประกอบคำอธิบาย

ปฏิบัติ

ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลำดับขั้นตอนการประกอบ

อย่างละเอียดแต่เป็นลักษณะทำงานทั่วๆไป

ปฏิบัติ

ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลำดับขั้นตอนการประกอบ

อย่างคร่าวๆเป็นลักษณะทำงานทั่วๆไป

ปฏิบัติ

ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลำดับขั้นตอนการประกอบ

โดยการยกตัวอย่างไม่ได้

 

เอกสารอ้างอิง

สุทธิพันธ์  แสนละเอียด . เลือกซื้อและประกอบ PC ง่ายแค่ปลายนิ้ว  บริษัทไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ภีรพล  คชาเจริญ .ซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างเซียนพันธ์ทิพย์  สำนักพิมพ์อินโฟเพรส 2545

งานที่มอบหมาย/กิจกรรม

            1. ให้นักเรียนนำแบบทดสอบและแบบสอบถามให้ผู้ปกครองลงความคิดเสนอแนะ

          2. ให้นักเรียนสืบคันข้อมูล ทาง Internet นำความรู้และรูปภาพมาจัดทำบอร์ดป้ายนิเทศแต่ละกลุ่ม

 

แหล่งเรียนรู้  :  1.  ห้องสมุดโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม

                   2.  การสืบค้นข้อมูลทาง Internet

                            

บันทึกผลการสอน

...........................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา