แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 33209 ช่างประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 33209 ช่างประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่ทางเลือกในการประกอบสัมมาอาชีพอีกเลือกหนึ่งในยุคของความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและแวดล้อมด้วยสื่อทางอิเลคโทรนิสก์

ผู้เขียน krootuuy2009 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 โครงสร้างสอนรายวิชา ช่างประกอบติดตั้งละซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๑
หน้าที่ 2 ตารางวิเคราะห์รายวิชาช่างประกอบติดตั้งและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๑
หน้าที่ 3 คำชี้แจง - บทนำ
หน้าที่ 4 ปฐมนิเทศก่อนการเรียนรู้ และ การศึกษาผู้เรียนรายบุคคล
หน้าที่ 5 แผนจัดการเรียนรู้(รายคาบ)ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (รู้จัก PC )
หน้าที่ 6 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของพีซี
หน้าที่ 7 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 การประกอบพีซี( PC )
หน้าที่ 8 ใบงานกิจกรรมที่ 1.ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 9 ใบความรู้ที่ 2 การประกอบติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน้าที่ 10 ใบงานกิจกรรมที่ 2.ประกอบ/Test การทำงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 11 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการทำงาน
หน้าที่ 12 แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หน้าที่ 13 แบบบันทึกกระบวนการทำงานช่าง
หน้าที่ 14 ใบความรู้ที่ 3 ทักษะกระบวนการทำงานช่าง
หน้าที่ 15 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5 รู้จัก BIOSและการตั้งค่าBIOS[ก่อนติดตั้งระบบปฏิบัติการ]
หน้าที่ 16 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการ POSTและเซ็ตค่า BIOS
หน้าที่ 17 ใบทำกิจกรรมที่ 3.การฝักทักษะปฏิบัติการการ POSTและตั้งค่าBIOS
หน้าที่ 18 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์Windows XP
หน้าที่ 19 ใบความรู้การติดตั้งระบบปฏิบัติการหลักซอฟต์แวร์ระบบWindows XP Professional
หน้าที่ 20 ใบงานกิจกรรมที่ 4.การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
หน้าที่ 21 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 การติดตั้ง Driver หลังติดตั้งระบบปฏิบัติการฯ
หน้าที่ 22 [เนื้อหาสาระเพิ่มเติม ] ความรุ้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
หน้าที่ 23 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 9 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft office
หน้าที่ 24 การบันทึกผลหลังการสอน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา