ภาษาญี่ปุ่น | วิชาการ.คอม


ภาษาญี่ปุ่น

สารบัญ

ひらがな HIRAGANA

Hi ra ga na    ひ ら  が な   

(  ลองเทียบดู  จะเห็นได้ว่า  ภาษาญี่ปุ่นจะไม่มีสระ  แต่ละพยัญชนะจะมีเสียงสระภายในตัว  )

 

อะ          อิ             อุ            เอะ         โอะ

 

あ           い           う           え           お

A            i              u            e             o

 

か           き           く           け           こ             

Ka         ki           ku          ke          ko

 

さ           し           す           せ           そ

Sa          shi         su          se           so

 

た           ち           つ           て           と

Ta          chi         tsu         te           to

 

な           に           ぬ           ね           の

Na         ni           nu          ne          no

 

は           ひ           ふ           へ           ほ

Ha         hi           hu          he          ho

 

ま           み           む           め           も

Ma         mi          mu         me         mo

 

ら           り           る           れ           ろ

Ra          ri            ru          re           ro

 

や                         ゆ                         よ

Ya                        yu                        yo

 

わ                                                     を

Wa                                                   o

 

N               เป็นเสียง นาสิกไว้เป็นตัวสะกดเท่านั้น  ~น

 

 

มีทั้งหมด  46  ตัว  นอกจาก  46 ตัวที่กล่าวมาแล้ว   ひらがな  ( HIRAGANA )  ยังมี พยัญชนะ ดังต่อไปนี้

 

 

が           ぎ           ぐ           げ           ご

Ga         gi           gu          ge          go

 

ざ           じ           ず           ぜ           ぞ

Za          ji            zu          ze           zo

 

だ           ぢ           づ           で           ど

Da         ji            zu          de          do

 

ば           び           ぶ           べ           ぼ

Ba          bi           bu          be          bo

 

ぱ           ぴ           ぷ           ぺ           ぽ

Pa          pi           pu          pe          po

 

ขอให้สีงเกต นิดนึงน่ะครับ  ตัวอีกษรข้างบนเกิดจากการนำตัวอักษรใน  46  ตัวแรกมาเติมขีดคู่  ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า  ten ten

ยกเว้นวรรค pa          pi           pu          pe          po    ที่เติมวงกลม  ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า  maru ครับ

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา