วิชาการดอทคอม ptt logo

หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มในรายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เขียน: prasit850 ชมแล้ว: 19,727 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 19 June 2008, 8:39 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 10 July 2008, 2:33 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - คำแนะนำ

1.            นักเรียน   ควรศึกษาเนื้อหาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามลำดับหน้า จากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย  โดยไม่ข้ามหน้า

2.            นักเรียน   ก่อนศึกษาเนื้อหาควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อน

3.            นักเรียน    หลังจากศึกษาเนื้อหาครบถ้วน  แล้วทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดพัฒนาการในการเรียน

4.            นักเรียน   ในระหว่างศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมควรเปิดหนังสือเบาๆ ไม่ทำให้หนังสือฉีกขาด

5.            นักเรียน   หลังจากศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสร็จควรเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  มาตรฐาน  พ. 1.1  ข้อ  1  :    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และการพัฒนาการ มนุษย์

  พัฒนาการมนุษย์
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
สาระสำคัญ

 ชีวิตมนุษย์เมื่อเริ่มการปฏิสนธิขึ้น ก็เริ่มมีการเจริญเติบโต และมีการพัฒนาการด้านต่าง ๆไปตามวัยอายุทุก ๆช่วง  ในการพัฒนาตนด้านการเจริญเติบโตและการพัฒนาจิตของตนเองอย่างเหมาะสม จะทำให้เรามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

 แบบทดสอบก่อนเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.            อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้
2.            บอกถึงอิทธิพลต่าง ๆที่มีต่อการเจริญเติบโตได้
   

เรื่อง      :   พัฒนาการมนุษย์

คำชี้แจง  :  จงทำเครื่องหมาย O ทับคำตอบ  ก, ข, ค หรือ ง  ที่เป็นคำตอบที่

               ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.  การปฏิสนธิคืออะไร

ก.     การเกิดของทารก

ข.     ชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิง

ค.     ตัวอสุจิของเพศชายผสมพันธุ์กับไข่ของเพศหญิง

ง.      การเจริญเติบโตจากไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วเป็น  Morula

2. อวัยวะส่วนใดที่เป็นที่ฝังของตัวอ่อน

ก.     รังไข่                                                                ข.  ผนังมดลูก

ค.  ปีกมดลูก                                                         ง.  อุ้งเชิงกราน

3.  ทารกในครรภ์จะครบกำหนดคลอดในเดือนใด

ก.     เดือนที่  7                                                         ข.   เดือนที่  8

ค.    เดือนที่  9                                                       ง.   เดือนที่  10                        

4.   ข้อใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง

ก.     มีหน้าอก                                                          ข.   เสียงแหบห้าว

ค.   เอวคด  สะโพกผาย                                         ง.   มีความสนใจเพศตรงข้าม

5.   ปัจจัยในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์น้อยที่สุด

ก.   อาหาร                                                             ข.  พันธุกรรม

ค.   การออกกำลังกาย                                           ง.   วัฒนธรรมในครอบครัว 

6.   การอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์หรือไม่  อย่างไร

ก.     มี  เพราะจะซึมซับสิ่งที่ได้จากการอบรมเลี้ยงดูไว้

ข.     มี  เพราะเด็กและวัยรุ่นยังไม่มีรายได้พ่อแม่ต้องเลี้ยงดู

ค.     ไม่มี   เพราะเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะต้องได้รับการเลี้ยงดูอยู่แล้ว

ง.      ไม่มี   เพราะการอบรมเลี้ยงดูจะดีหรือไม่ก็จะไม่ทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการเปลี่ยนไป

7.   ข้อใดไม่ได้หมายถึงการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย

ก.     แขน ขายาวขึ้น

ข.     เดินได้เร็วขึ้น

ค.     น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ง.      มีก้อนเนื้อหน้าอก

8.   วัยใดได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศมากที่สุด

ก.     วัยทารก                                                           ข.   วัยเด็ก

ค.    วัยรุ่น                                                              ง.    วัยผู้ใหญ่ 

9.    ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นชาย

ก.     มีก้อนเนื้อหน้าอก  นมขึ้นพาน

ข.     มีลูกกระเดือก  เสียงแหบห้าว

ค.     เอวคอดเข้าสะโพกผายออก

ง.      มีประจำเดือน - มีหนวดเครา

10.    การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นหญิงคือข้อใด

ก.     มีขนหน้าแข้ง  -  ไหล่กว้างออก

ข.     สะโพกสอบเข้า  -  มีขนขึ้นในที่ลับ

ค.     มีประจำเดือน  -  มีหนวดเครา

ง.      เต้านมโตขึ้น  -  สะโพกผายออก 

รายละเอียดสาระการเรียนรู้

สวัสดีครับนักเรียน  ที่น่ารักทุกคน  วันนี้พี่ปูเป้ จะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งให้น้องๆ ฟัง  ในฐานะที่น้อง ๆ เป็นเด็กดีและตั้งใจเรียน ...

เป็นเรื่องที่มีประสบการณ์มากสำหรับน้อง ๆ เมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วน้อง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

......... รู้สึกสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับ  ถ้าสนใจตามพี่....ปูเป้มาเลยครับ

  ความหมายของการปฏิสนธิ

 การปฏิสนธิ   หมายถึง  การที่ตัวอสุจิของฝ่าย

ชายเข้าไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิง

ทำให้เกิดการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์
 

กระบวนการปฏิสนธิ
การปฏิสนธิเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ  โดยเริ่มจากฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันฝ่ายชายจะมีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา  และจะมีตัวอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเพียง 1  ตัว  ที่สามารถเจาะเยื่อหุ้มไข่ของฝ่ายหญิงซึ่งมีอยู่  1  ฟอง   สำหรับอสุจิตัวอื่น ๆ  จะไม่สามารถเจาะเยื่อหุ้มไข่เข้าไปได้อีก

ไข่จะได้รับการผสมพันธุ์ที่บริเวณท่อนำไข่  หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่มดลูก  แล้วไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์นี้ก็จะเกาะติดฝังตัวเข้ากับผนังหรือเยื่อบุภายในมดลูก  ซึ่งหนาและนุ่มคล้ายฟองน้ำ  และมีเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณนี้อยู่ตลอดเวลา

            ตามปกติการปฏิสนธิจะเกิดจากไข่  1  ฟอง  ผสมกับอสุจิ  1  ตัว  ในบางครั้งการปฏิสนธิอาจเกิดจากไข่  1  ฟอง  และตัวอสุจิ  1  ตัวก็จริง  แต่มีการเจริญเติบโตด้วยการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติและแบ่งออกจากกันโดยเด็ดขาด  จึงเกิดทารกแบบฝาแฝดแท้  ซึ่งจะเป็นทารกที่มีเพศเดียวกัน รูปร่างหน้าตาเหมือนกัน  แต่ถ้าการแบ่งเซลล์ไม่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดอาจเกิดเป็นทารกที่มีบางส่วนของร่างกายติดกัน  ซึ่งการติดกันมีอยู่  3  แบบ  ได้แก่  ส่วนบนติดกัน  ส่วนล่างติดกัน  และส่วนกลางติดกัน

            ในบางครั้งการปฏิสนธิอาจเกิดจากไข่มากกว่า  1  ฟอง  ผสมกับตัวอสุจิมากกว่า  1  ตัว  จึงเกิดทารกแบบฝาแฝดเทียม  ซึ่งทารกที่เกิดมาอาจเป็นคนละเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้  รูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกัน

  การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
              ระยะที่ไข่ได้รับการผสมแล้ว    เป็นระยะ 3-4   วัน หลังจากการปฏิสนธิมวลชีวิตที่แบ่งตัวจะรวมตัวกันเป็นก้อนกลมแข็งคล้ายผลน้อยหน่า  เรียกว่า  โมรูลา   ซึ่งประกอบเซลล์ประมาณ  16  เซลล์  
              ระยะตัวอ่อน   เป็นระยะของการเจริญเติบโตตั้งแต่สัปดาห์ที่  2  ไปจนสิ้นเดือนที่  2  ระยะนี้กลุ่มเซลล์จะแบ่งตัวและแยกเซลล์ออกเป็นชั้น ๆ  ทำให้เกิดส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย

            ระยะแรกเกิด    เมื่อทารกครบกำหนด  10  เดือน  หรือประมาณ  280-300  วัน  ทารกจะคลอดออกมา  เมื่อทารกพบกับสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งไม่คุ้นเคยมาก่อนมักแสดงออกด้วยการดิ้นและร้อง

   พัฒนาการของเด็กวัย
พัฒนาการของมนุษย์   หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของคนตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงสิ้นอายุขัย  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด 1 ปี  แบ่งเป็น  4  ระยะ  ดังนี้

            1.  ระยะแรกเกิด – 1 เดือน   เป็นระยะของการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่อยู่นอกครรภ์มารดา  ทารกจะมีการปรับตัวในเรื่องการหายใจ  การขับถ่าย  ระยะนี้ทารกจะใช้ปฏิกิริยาสะท้อนในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม  การมองเห็น  การได้ยิน  การได้กลิ่น  และสัมผัส  เช่น  มีการดูดปาก เมื่อมีสิ่งอื่นมาถูกที่ปาก  ทำให้ทารกดูดนมได้โดยไม่ต้องสอน

            2.   ระยะอายุ 1-4  เดือน   เป็นระยะของการเรียนรู้เบื้องต้น  ทารกเริ่มจำสิ่งต่าง ๆ ได้  มีความสนใจกับบุคคลรอบตัว

            3.   ระยะอายุ  4-9  เดือน   เป็นระยะที่ทารกมีการทำงานประสานกันระหว่างสายตาและมือได้ดีแล้ว  ในระยะนี้จะนั่ง  คลาน  และเริ่มยืน

            4.   ระยะอายุ  9-12  เดือน   เป็นระยะการฝึกเดินโดยเกาะสิ่งที่เกาะแล้วเดินได้  หรือมีคนช่วยพยุงในการเดิน  รู้จักค้นหาของที่หายไปจากสายตา  รู้จักชื่อตนเอง  ขว้างปาสิ่งของได้  และเริ่มหัดพูด

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2542

จากข้อมูลของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2542    ได้จัดทำเกณฑ์อ้างอิงน้ำหนัก  ส่วนสูง  และอายุของคนไทยอายุ  1 วัน  ถึง 19  ปี   หรือที่เรียกว่าเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต   ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่จัดทำครั้งล่าสุดที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้  ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2530

            เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2530   กับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ.  2542  พบว่า  การตั้งเกณฑ์ทั้งน้ำหนักตัวและส่วนสูงของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2542  จะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2530  ทุกอายุ  แสดงว่าเด็กและเยาวชนไทยมีเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นมากมาย  จึงควรเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองโดยเฉพาะพัฒนาการทางเพศและพัฒนาการทางสังคม  เพราะถ้าไม่เข้าใจอาจทำให้เกิดความสับสนได้

 เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีพัฒนาการทางเพศเกิดขึ้น  อวัยวะเพศจะโตขึ้น  มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ  ผู้ชายเสียงจะเริ่มแตกแหบห้าว  นมจะเป็นไตแข็ง  เริ่มมีขนหน้าแข้ง  มีหนวดอ่อน ๆ  เริ่มมีการหลั่งน้ำอสุจิ  เริ่มชอบหรือมีความสนใจเพศตรงข้าม  สำหรับผู้หญิงเสียงจะเล็กแหลม  มีหน้าอก  เอวคอด  สะโพกผาย  เริ่มมีประจำเดือน  เริ่มชอบหรือมีความสนใจเพศตรงข้าม  ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีการเข้าสังคมกับเพื่อนมากขึ้น  ทั้งเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

การพัฒนาตน   หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น  การทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการดำเนินชีวิต

            ดังนั้น   การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง

1.  การรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง   บางคนอาจจะเข้าใจว่าตนเองรู้จักและเข้าใจตนเองดี  แต
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


prasit850
(ประสิทธิ์ ทบวงษ์ศรี)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,931 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 51 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน