หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | วิชาการ.คอม


หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สารบัญ

คำแนะนำ

1.            นักเรียน   ควรศึกษาเนื้อหาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามลำดับหน้า จากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย  โดยไม่ข้ามหน้า

2.            นักเรียน   ก่อนศึกษาเนื้อหาควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อน

3.            นักเรียน    หลังจากศึกษาเนื้อหาครบถ้วน  แล้วทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดพัฒนาการในการเรียน

4.            นักเรียน   ในระหว่างศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมควรเปิดหนังสือเบาๆ ไม่ทำให้หนังสือฉีกขาด

5.            นักเรียน   หลังจากศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสร็จควรเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  มาตรฐาน  พ. 1.1  ข้อ  1  :    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และการพัฒนาการ มนุษย์

  พัฒนาการมนุษย์สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้สาระสำคัญ

 ชีวิตมนุษย์เมื่อเริ่มการปฏิสนธิขึ้น ก็เริ่มมีการเจริญเติบโต และมีการพัฒนาการด้านต่าง ๆไปตามวัยอายุทุก ๆช่วง  ในการพัฒนาตนด้านการเจริญเติบโตและการพัฒนาจิตของตนเองอย่างเหมาะสม จะทำให้เรามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

 แบบทดสอบก่อนเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้1.            อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้2.            บอกถึงอิทธิพลต่าง ๆที่มีต่อการเจริญเติบโตได้   

เรื่อง      :   พัฒนาการมนุษย์

คำชี้แจง  :  จงทำเครื่องหมาย O ทับคำตอบ  ก, ข, ค หรือ ง  ที่เป็นคำตอบที่

               ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.  การปฏิสนธิคืออะไร

ก.     การเกิดของทารก

ข.     ชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิง

ค.     ตัวอสุจิของเพศชายผสมพันธุ์กับไข่ของเพศหญิง

ง.      การเจริญเติบโตจากไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วเป็น  Morula

2. อวัยวะส่วนใดที่เป็นที่ฝังของตัวอ่อน

ก.     รังไข่                                                                ข.  ผนังมดลูก

ค.  ปีกมดลูก                                                         ง.  อุ้งเชิงกราน

3.  ทารกในครรภ์จะครบกำหนดคลอดในเดือนใด

ก.     เดือนที่  7                                                         ข.   เดือนที่  8

ค.    เดือนที่  9                                                       ง.   เดือนที่  10                        

4.   ข้อใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง

ก.     มีหน้าอก                                                          ข.   เสียงแหบห้าว

ค.   เอวคด  สะโพกผาย                                         ง.   มีความสนใจเพศตรงข้าม

5.   ปัจจัยในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์น้อยที่สุด

ก.   อาหาร                                                             ข.  พันธุกรรม

ค.   การออกกำลังกาย                                           ง.   วัฒนธรรมในครอบครัว 

6.   การอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์หรือไม่  อย่างไร

ก.     มี  เพราะจะซึมซับสิ่งที่ได้จากการอบรมเลี้ยงดูไว้

ข.     มี  เพราะเด็กและวัยรุ่นยังไม่มีรายได้พ่อแม่ต้องเลี้ยงดู

ค.     ไม่มี   เพราะเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะต้องได้รับการเลี้ยงดูอยู่แล้ว

ง.      ไม่มี   เพราะการอบรมเลี้ยงดูจะดีหรือไม่ก็จะไม่ทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการเปลี่ยนไป

7.   ข้อใดไม่ได้หมายถึงการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย

ก.     แขน – ขายาวขึ้น

ข.     เดินได้เร็วขึ้น

ค.     น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ง.      มีก้อนเนื้อหน้าอก

8.   วัยใดได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศมากที่สุด

ก.     วัยทารก                                                           ข.   วัยเด็ก

ค.    วัยรุ่น                                                              ง.    วัยผู้ใหญ่ 

9.    ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นชาย

ก.     มีก้อนเนื้อหน้าอก  นมขึ้นพาน

ข.     มีลูกกระเดือก  เสียงแหบห้าว

ค.     เอวคอดเข้าสะโพกผายออก

ง.      มีประจำเดือน - มีหนวดเครา

10.    การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นหญิงคือข้อใด

ก.     มีขนหน้าแข้ง  -  ไหล่กว้างออก

ข.     สะโพกสอบเข้า  -  มีขนขึ้นในที่ลับ

ค.     มีประจำเดือน  -  มีหนวดเครา

ง.      เต้านมโตขึ้น  -  สะโพกผายออก 

รายละเอียดสาระการเรียนรู้

สวัสดีครับนักเรียน  ที่น่ารักทุกคน  วันนี้พี่ปูเป้ จะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งให้น้องๆ ฟัง  ในฐานะที่น้อง ๆ เป็นเด็กดีและตั้งใจเรียน …...

เป็นเรื่องที่มีประสบการณ์มากสำหรับน้อง ๆ เมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วน้อง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

......... รู้สึกสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับ  ถ้าสนใจตามพี่....ปูเป้มาเลยครับ

  ความหมายของการปฏิสนธิ

 การปฏิสนธิ   หมายถึง  การที่ตัวอสุจิของฝ่าย

ชายเข้าไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิง

ทำให้เกิดการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ 

กระบวนการปฏิสนธิการปฏิสนธิเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ  โดยเริ่มจากฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันฝ่ายชายจะมีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา  และจะมีตัวอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเพียง 1  ตัว  ที่สามารถเจาะเยื่อหุ้มไข่ของฝ่ายหญิงซึ่งมีอยู่  1  ฟอง   สำหรับอสุจิตัวอื่น ๆ  จะไม่สามารถเจาะเยื่อหุ้มไข่เข้าไปได้อีก

ไข่จะได้รับการผสมพันธุ์ที่บริเวณท่อนำไข่  หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่มดลูก  แล้วไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์นี้ก็จะเกาะติดฝังตัวเข้ากับผนังหรือเยื่อบุภายในมดลูก  ซึ่งหนาและนุ่มคล้ายฟองน้ำ  และมีเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณนี้อยู่ตลอดเวลา

            ตามปกติการปฏิสนธิจะเกิดจากไข่  1  ฟอง  ผสมกับอสุจิ  1  ตัว  ในบางครั้งการปฏิสนธิอาจเกิดจากไข่  1  ฟอง  และตัวอสุจิ  1  ตัวก็จริง  แต่มีการเจริญเติบโตด้วยการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติและแบ่งออกจากกันโดยเด็ดขาด  จึงเกิดทารกแบบฝาแฝดแท้  ซึ่งจะเป็นทารกที่มีเพศเดียวกัน รูปร่างหน้าตาเหมือนกัน  แต่ถ้าการแบ่งเซลล์ไม่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดอาจเกิดเป็นทารกที่มีบางส่วนของร่างกายติดกัน  ซึ่งการติดกันมีอยู่  3  แบบ  ได้แก่  ส่วนบนติดกัน  ส่วนล่างติดกัน  และส่วนกลางติดกัน

            ในบางครั้งการปฏิสนธิอาจเกิดจากไข่มากกว่า  1  ฟอง  ผสมกับตัวอสุจิมากกว่า  1  ตัว  จึงเกิดทารกแบบฝาแฝดเทียม  ซึ่งทารกที่เกิดมาอาจเป็นคนละเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้  รูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกัน

  การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์              ระยะที่ไข่ได้รับการผสมแล้ว    เป็นระยะ 3-4   วัน หลังจากการปฏิสนธิมวลชีวิตที่แบ่งตัวจะรวมตัวกันเป็นก้อนกลมแข็งคล้ายผลน้อยหน่า  เรียกว่า  โมรูลา   ซึ่งประกอบเซลล์ประมาณ  16  เซลล์                ระยะตัวอ่อน   เป็นระยะของการเจริญเติบโตตั้งแต่สัปดาห์ที่  2  ไปจนสิ้นเดือนที่  2  ระยะนี้กลุ่มเซลล์จะแบ่งตัวและแยกเซลล์ออกเป็นชั้น ๆ  ทำให้เกิดส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย

            ระยะแรกเกิด    เมื่อทารกครบกำหนด  10  เดือน  หรือประมาณ  280-300  วัน  ทารกจะคลอดออกมา  เมื่อทารกพบกับสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งไม่คุ้นเคยมาก่อนมักแสดงออกด้วยการดิ้นและร้อง

   พัฒนาการของเด็กวัยพัฒนาการของมนุษย์   หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของคนตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงสิ้นอายุขัย  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด – 1 ปี  แบ่งเป็น  4  ระยะ  ดังนี้

            1.  ระยะแรกเกิด – 1 เดือน   เป็นระยะของการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่อยู่นอกครรภ์มารดา  ทารกจะมีการปรับตัวในเรื่องการหายใจ  การขับถ่าย  ระยะนี้ทารกจะใช้ปฏิกิริยาสะท้อนในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม  การมองเห็น  การได้ยิน  การได้กลิ่น  และสัมผัส  เช่น  มีการดูดปาก เมื่อมีสิ่งอื่นมาถูกที่ปาก  ทำให้ทารกดูดนมได้โดยไม่ต้องสอน

            2.   ระยะอายุ 1-4  เดือน   เป็นระยะของการเรียนรู้เบื้องต้น  ทารกเริ่มจำสิ่งต่าง ๆ ได้  มีความสนใจกับบุคคลรอบตัว

            3.   ระยะอายุ  4-9  เดือน   เป็นระยะที่ทารกมีการทำงานประสานกันระหว่างสายตาและมือได้ดีแล้ว  ในระยะนี้จะนั่ง  คลาน  และเริ่มยืน

            4.   ระยะอายุ  9-12  เดือน   เป็นระยะการฝึกเดินโดยเกาะสิ่งที่เกาะแล้วเดินได้  หรือมีคนช่วยพยุงในการเดิน  รู้จักค้นหาของที่หายไปจากสายตา  รู้จักชื่อตนเอง  ขว้างปาสิ่งของได้  และเริ่มหัดพูด

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2542

จากข้อมูลของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2542    ได้จัดทำเกณฑ์อ้างอิงน้ำหนัก  ส่วนสูง  และอายุของคนไทยอายุ  1 วัน  ถึง 19  ปี   หรือที่เรียกว่าเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต   ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่จัดทำครั้งล่าสุดที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้  ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2530

            เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2530   กับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ.  2542  พบว่า  การตั้งเกณฑ์ทั้งน้ำหนักตัวและส่วนสูงของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2542  จะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  พ.ศ. 2530  ทุกอายุ  แสดงว่าเด็กและเยาวชนไทยมีเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นมากมาย  จึงควรเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองโดยเฉพาะพัฒนาการทางเพศและพัฒนาการทางสังคม  เพราะถ้าไม่เข้าใจอาจทำให้เกิดความสับสนได้

 เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีพัฒนาการทางเพศเกิดขึ้น  อวัยวะเพศจะโตขึ้น  มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ  ผู้ชายเสียงจะเริ่มแตกแหบห้าว  นมจะเป็นไตแข็ง  เริ่มมีขนหน้าแข้ง  มีหนวดอ่อน ๆ  เริ่มมีการหลั่งน้ำอสุจิ  เริ่มชอบหรือมีความสนใจเพศตรงข้าม  สำหรับผู้หญิงเสียงจะเล็กแหลม  มีหน้าอก  เอวคอด  สะโพกผาย  เริ่มมีประจำเดือน  เริ่มชอบหรือมีความสนใจเพศตรงข้าม  ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีการเข้าสังคมกับเพื่อนมากขึ้น  ทั้งเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

การพัฒนาตน   หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น  การทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการดำเนินชีวิต

            ดังนั้น   การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง

1.  การรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง   บางคนอาจจะเข้าใจว่าตนเองรู้จักและเข้าใจตนเองดี  แต

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา