หลักการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย | วิชาการ.คอม


หลักการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย

สารบัญ

ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ

1) ผลกระทบจาก Architecture ของ Software และ DatabaseSoftware และ Database Architecture เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสามารถของระบบเครือข่ายและการออกแบบที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะ Web-based application กับแบบ Client-Server  การรับส่งและหาข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่าย หรือการใช้งาน Data-Voice-Video เช่น VoIP หรือ Webcast  เป็นต้น 

2) แนวโน้มของ Technology Technology ใหม่จะมีผลกระทบกับการออกแบบและความสามารถที่จำเป็นของระบบเครือข่าย เช่น Technology Web 2.0, SOA, IPv6, หรือ Network Virtualization 3) ลักษณะการใช้งานของ usersเช่น users ที่ใช้งานในระบบและไม่ต้องการย้าย หรือ users ที่ต้องใช้งานจากภายนอกระบบและต้องเคลื่อนย้าย เหล่านี้มีความต้องการระบบเครือข่ายที่แตกต่างกันทั้งในด้านประสิทธิภาพ หรือ ความปลอดภัย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา