เรียนภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตรศึกษา กับอาจารย์สุรัชน์ | วิชาการ.คอม


เรียนภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตรศึกษา กับอาจารย์สุรัชน์

สารบัญ

รูปแบบประโยค

1.present partisimple  ประโยคที่ประกอบด้วย ประธาน + กริยา + กรรม2. past partisimple  ประโยคที่ประกอบด้วย ประธาน + กริยาฃ่อง 2 + กรรม3. ประธาน + V to be + V ing สิ่งที่กระทำอยู่4. S + V tobe (2) + ..  สิงที่ดำเนินในอดีตแต่จบไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน แลบะมีแนวโน้มจะทำต่อไปมีรูฃประโยคต ดังนี่for + have/has , for  ead (นานมาก) 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา