โน้ตขลุ่ยไทย | วิชาการ.คอม


โน้ตขลุ่ยไทย

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 บทนำ
หน้าที่ 2 เพลง ดาวทอง
หน้าที่ 3 เพลง ขึ้นพลับพลา
หน้าที่ 4 เพลง ลาวครวญ
หน้าที่ 5 เพลง พม่าแปลง
หน้าที่ 6 เพลง ทยอยญวน
หน้าที่ 7 เพลง เขมรพายเรือ
หน้าที่ 8 เพลง โศกพม่า
หน้าที่ 9 เพลง เขมรไล่ควาย
หน้าที่ 10 เพลง คางคกขอบสระ
หน้าที่ 11 เพลง ธรณีกรรแสง
หน้าที่ 12 เพลง ชวา
หน้าที่ 13 เพลง ลาวจ้อย
หน้าที่ 14 เพลง แป๊ะ
หน้าที่ 15 เพลง ต้นเพลงฉิ่ง
หน้าที่ 16 เพลง สีนวล
หน้าที่ 17 เพลง พม่าเห่
หน้าที่ 18 เพลง ม่านมงคล
หน้าที่ 19 เพลง แขกเชิญเจ้า
หน้าที่ 20 เพลง ต้นบรเทศ
หน้าที่ 21 เพลง ลาวคำหอม
หน้าที่ 22 เพลง ลาวเสี่ยงเทียน
หน้าที่ 23 เพลง ลาวดวงเดือน
หน้าที่ 24 เพลง สร้อยสนตัด

เพลง แขกบรเทศ เถา

                               เพลง แขกบรเทศ เถา           ขลุ่ย {#emotions_dlg.a8}           สามชั้น           ท่อน ๑           ---ซ  -ลลล  ---ดํ  -ลลล  -ดรม  -ซ-ดํ  -มํรํดํ  -ท-ล           ---ร   ---ม   ---ซ  ---ล   -ดํ-มํ  รํดํ-ล  ---ซ  ดํลํซม           ---ม  -มํมํมํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ   -ม-ซ  -ล-ดํ  ---รํ    ---มํ           -ดรม  -ซ-ล  -รํดํล  -ซ-ม  -ซ-ดํ   -รํ-มํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ                                                                ♣กลับ♣           ท่อน ๒           ---มํ  -มํมํมํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ  ---รํ  ดํมํรํดํ  -มํรํดํ  -ท-ล           -รํดํล  -ซ-ม  -ดรม  -ซ-ล -รํดํล  -ซ-ม  รมซล ซฟมร           ---ม  -มํมํมํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ   -ม-ซ  -ล-ดํ  ---รํ   ---มํ           -ดรม  -ซ-ล  -รํดํล  -ซ-ม  -ซ-ดํ   -รํ-มํ  -ซํ-มํ  -รํ-ดํ                                                                ♣กลับ♣          สองชั้น          ท่อน ๒          ---ซ  -ลลล  ---ดํ  -ลลล  ซลดํซ  -ล-ซ  ดํลซม  -มมม           -ลซม  -ร-ด  -ซ-ดํ  --รํมํ   -ซ-ล  ดํลซม   ---รํ   ---ดํ                                                                                                                                       ♣กลับ♣         ท่อน ๒         ---มํ  ซํมํรํดํ  -ซ-ล  -ลลล  ดํลซม  -ซ-ล  -ดํ-รํ  -มํ-รํ         -ลซม  -ร-ด  -ซ-ดํ  --รํมํ   -ซ-ล  ดํลซม   ---รํ   ---ดํ                                                                                                                                              ♣กลับ♣         ชั้นเดีวยว        ท่อน ๑        ดํลลล   ดํลลล   ดํลลล  ดํลซม  -ซ-ดํ  --รํมํ  -ลํซํมํ  -รํ-ดํ                                                                  ♣กลับ♣        ท่อน ๒       -มํ-รํ   -ดํ-ล   -มซล     -ดํ-รํ    -ซ-ดํ  --รํมํ  -ลํซํมํ  -รํ-ดํ                                                                  ♣กลับ♣      ลูกหมด      -ดํดํดํ   -ดํ-ดํ   -ดํดํดํ   -ดํ-ดํ   -ซซซ   -ล-ล   -ดํดํดํ   -รํ-รํ      --มํรํ   ดํลดํซ   --ดํล   ซมซร   -รมซ   -มซล   -ซลดํ  -ลดํรํ                                                                   จบ  {#emotions_dlg.s1}        

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา