รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | วิชาการ.คอม


รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผู้เขียน Sawang_Manojai ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

สรุปผล

 

1.     ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียน            ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพอใช้ ในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์

2.     ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียน                ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพอใช้ ใน 2 วิชา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ            ส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปรับปรุง

3.     ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง 3 วิชา คือ  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

4.     ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพอใช้ ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

5.     ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้ระดับพอใช้ ใน  วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา  ส่วนวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนส่วนใหญ่ได้ระดับปรับปรุง

6.     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O- NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษและได้ผลการประเมินระดับปรับปรุงในภาษาไทย 

                ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา